Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pristato tolesnius Europos duomenų ekonomikos kūrimo žingsnius

Briuselis, 2017 m. sausio 10 d.

Įgyvendindama 2015 m. gegužės mėn. pristatytą bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Europos Komisija šiandien pasiūlė politinių ir teisinių ES duomenų ekonomikos kūrimo sprendimų.

Įgyvendindama 2015 m. gegužės mėn. pristatytą bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Europos Komisija šiandien pasiūlė politinių ir teisinių ES duomenų ekonomikos kūrimo sprendimų.

Komisija imasi spręsti šį klausimą, nes kol kas ES neišnaudoja viso savo duomenų potencialo. Kad tokia padėtis pasikeistų, būtina šalinti nepagrįstus apribojimus, kad duomenys laisvai judėtų per sienas, ir išspręsti kai kuriuos teisinio neapibrėžtumo klausimus. Šiandien paskelbtame komunikate išdėstoma politika ir teisiniai sprendimai, kaip išnaudoti Europos duomenų ekonomiką. Siekdama nustatyti tolesnius žingsnius, Komisija taip pat pradėjo dvejas viešas konsultacijas ir diskusiją su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas pareiškė: „Duomenys turėtų laisvai judėti iš vienos vietos į kitą, per sienas ir visoje bendrojoje duomenų erdvėje. Europoje duomenų srautą ir prieigą prie duomenų dažnai stabdo vietos taisyklės arba kitos techninės ir teisinės kliūtys. Jeigu norime, kad mūsų duomenų ekonomika skatintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, duomenys turi būti naudojami. Tačiau kad juos būtų galima naudoti, jie taip pat turėtų būti prieinami ir analizuojami. Mums reikia suderinto visos Europos masto požiūrio, kad kuo geriau pasinaudotume duomenų teikiamomis galimybėmis ir, remdamiesi tvirtomis ES taisyklėmis, apsaugotume asmens duomenis ir privatumą.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Duomenys yra naujosios ekonomikos vystymosi kuras. Siekiant užtikrinti, kad Europa sėkmingai gyvuotų naujame pramoninės ekonomikos amžiuje, mums reikia tvirtos ir numatomos duomenų judėjimo bendrojoje rinkoje sistemos. Aiškios duomenų prieigos, saugumo ir atsakomybės taisyklės labai svarbios Europos bendrovėms, MVĮ ir pradedančiosioms įmonėms, kad jos galėtų pasinaudoti visomis daiktų interneto augimo galimybėmis. Užuot statę skaitmenines sienas, dėmesį turėtume sutelkti į visiškai integruotos į pasaulio duomenų ekonomiką ir konkurencingos Europos duomenų ekonomikos kūrimą.“ 

Komunikate Komisija taip pat pasiūlė suinteresuotosioms valstybėms narėms dalyvauti tarpvalstybiniuose projektuose ir taip analizuoti realiame gyvenime kylančius duomenų klausimus. Kai kuriose valstybėse narėse jau įgyvendinami bendri sąveikiojo, susietojo ir automatizuoto judumo (CAD) projektai, kuriais sudaromos galimybės transporto priemonėms sąveikauti tarpusavyje ir su kelių infrastruktūra. Komisija nori remtis šiais projektais ir išbandyti, kokį poveikį reglamentavimas turės duomenų prieinamumui ir atsakomybei už juos.

2015 m. ES duomenų ekonomika įvertinta 272 mlrd. EUR (metinis augimas – 5,6 %), o iki 2020 m. šioje srityje galėtų būti įdarbinta 7,4 mln. žmonių. Duomenys gali būti naudojami kone visiems kasdienio gyvenimo aspektams pagerinti: nuo verslo analizės iki orų prognozių, nuo naujos medicinos eros, kai priežiūra bus pritaikyta prie kiekvieno paciento poreikių, iki saugesnių kelių ir mažesnių eismo spūsčių. Todėl Komisijos komunikate pabrėžiama laisvo duomenų judėjimo ES svarba.

Be to, tyrimuose nurodoma daugybė teisinių ir administracinių apribojimų, daugiausia dėl nacionalinių duomenų vietos reikalavimų, kurie varžo visą ES duomenų rinką. Panaikinus šiuos apribojimus, būtų galima gauti iki 8 mlrd. EUR BVP per metus (tyrimas).

Visos šios iniciatyvos grindžiamos griežtomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis (pernai priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir elektroninių pranešimų konfidencialumo užtikrinimo taisyklėmis (žr. šiandien pateiktą pasiūlymą dėl e. privatumo), nes pasitikėjimas yra pagrindas, ant kurio reikia kurti duomenų ekonomiką.

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu reguliuojami visi asmens duomenų tvarkymo ES, taip pat mašinų sukurtų ar pramonės duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti ar nustatoma fizinio asmens tapatybė, klausimai. Nustatytais vienodais aukštais duomenų apsaugos standartais užtikrinamas laisvas asmens duomenų judėjimas ES. Tačiau Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neapima pramonės ar mašinų sukurtų ne asmens duomenų, taip pat neapima asmens duomenų judėjimo kliūčių dėl kitų priežasčių nei asmens duomenų apsauga, pvz., susijusių su mokesčių arba apskaitos įstatymais.

Kad Europos ekonomikoje kuo geriau pasinaudotume duomenimis, Komisija:

  • palaikydama struktūrinį dialogą su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, diskutuos dėl duomenų vietos apribojimų proporcingumo. Be to, siekiama surinkti daugiau duomenų apie šių apribojimų pobūdį ir poveikį įmonėms, visų pirma MVĮ ir pradedančiosioms įmonėmis bei viešojo sektoriaus organizacijoms;
  • esant būtinybei, imsis vykdymo užtikrinimo veiksmų, jei reikės, imsis papildomų iniciatyvų, kad būtų pašalinti nepagrįsti ar neproporcingi duomenų vietos apribojimai.

Komisija taip pat nagrinėjo teisinį netikrumą, kuris atsiranda dėl duomenų ekonomikoje kylančių klausimų, ir nori gauti nuomonių apie galimas politikos ir teisines priemones dėl:

  • duomenų prieinamumo ir perdavimo. Platus mašinų sukurtų ne asmens duomenų naudojimas ES gali paskatinti kurti didžias inovacijas, pradedančiąsias įmones ir naujus verslo modelius;
  • atsakomybės, susijusios su duomenimis grindžiamais produktais ir paslaugomis. Galiojančios ES atsakomybės taisyklės nėra pritaikytos prie šiuolaikinių skaitmeninių, duomenimis grindžiamų produktų ir paslaugų;
  • duomenų perkeliamumo. Dabar ne asmens duomenis perkelti sudėtinga, pavyzdžiui, kai įmonė nori perkelti daug įmonės duomenų iš vieno debesijos paslaugų teikėjo duomenis perduodama kitam.

 

Pagrindiniai faktai

Šiandien pateiktos iniciatyvos padės pašalinti bendrojoje rinkoje likusias kliūtis, kaip raginta 2016 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime (išvados). Europos Parlamentui ir valstybėms narėms remiant, bendrąją skaitmeninę rinką reikėtų baigti kurti kuo greičiau. Šiandien siūlomos iniciatyvos padės formuoti būsimos Europos duomenų ekonomikos politikos darbotvarkę. Konsultacijos dėl Europos duomenų ekonomikos kūrimo tęsis iki 2017 m. balandžio 26 d. ir vėliau 2017 m. papildys galimas būsimas Komisijos iniciatyvas dėl Europos duomenų ekonomikos. Konsultacijos dėl Direktyvos dėl atsakomybės už gaminius su trūkumais vertinimo tęsis iki 2017 m. balandžio 26 d. Jos skirtos gamintojams, rinkėjams ir galimiems bei faktiniams ne asmens duomenų, visų pirma mašinų arba jutiklių sukurtų neapdorotų duomenų, naudotojams. Tai yra visų dydžių įmonės, gamintojai ir jungtuvų naudotojai, operatoriai ir elektroninių platformų naudotojai, duomenų tarpininkai, valstybės valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, mokslinių tyrimų organizacijos ir vartotojai.

 

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė: Europos duomenų ekonomikos kūrimas. Dažnai užduodami klausimai

Komunikatas „Europos duomenų ekonomikos kūrimas“

Viešų konsultacijų puslapis

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar