Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio hahmottelee Euroopan datavetoisen talouden seuraavia vaiheita

Bryssel 10. tammikuuta 2017

Euroopan komissio ehdotti tänään toimintapoliittisia ja oikeudellisia ratkaisuja, joilla Euroopan datavetoinen talous saataisiin nousuun. Komission ehdotukset ovat osa sen toukokuussa 2015 esittämää digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.

Euroopan komissio ehdotti tänään toimintapoliittisia ja oikeudellisia ratkaisuja, joilla Euroopan datavetoinen talous saataisiin nousuun. Komission ehdotukset ovat osa sen toukokuussa 2015 esittämää digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.

Komissio haluaa puuttua tähän aiheeseen, koska EU ei nykyisin hyödynnä datapotentiaaliaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tilanteen muuttamiseksi on tarpeen puuttua perusteettomiin rajoituksiin, joilla ehkäistään datan vapaata liikkuvuutta yli rajojen, sekä useisiin oikeudellisiin epävarmuustekijöihin. Tänään esitellyssä tiedonannossa hahmotellaan toimintapoliittisia ja oikeudellisia ratkaisuja, joilla voitaisiin saada Euroopan datavetoinen talous nousuun. Komissio myös käynnisti kaksi julkista kuulemista sekä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa käytävän keskustelun, jotta seuraavien vaiheiden määrittäminen onnistuisi helpommin.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtaja Andrus Ansipin mukaan datan tulisi päästä virtaamaan vapaasti eri paikkojen välillä ja rajojen yli, yhdessä ainoassa data-avaruudessa. ”Datan sijaintisäännöt tai muut tekniset ja oikeudelliset esteet haittaavat usein Euroopassa datan liikkumista ja saatavuutta. Jos haluamme, että datavetoinen taloutemme tuottaa kasvua ja työpaikkoja, tarvitsemme käyttöön dataa. Datan käyttö kuitenkin edellyttää datan saatavuutta ja analysoimista. Tarvitsemme koordinoitua ja yleiseurooppalaista lähestymistapaa, jotta datan mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Perustana ovat vahvat EU-säännöt, joilla suojataan henkilötietoja ja yksityisyyttä.”

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska totesi datan olevan uuden talouden polttoainetta. ”Jotta Eurooppa varmasti menestyisi teollisen talouden uudella aikakaudella, tarvitsemme vankan ja ennakoitavissa olevan kehyksen sisämarkkinoiden datavuota varten. Selkeät datan saatavuutta, tietoturvaa ja vastuukysymyksiä koskevat säännöt ovat olennaisen tärkeitä eurooppalaisille yrityksille, pk-yrityksille ja startup-yrityksille, jotta ne voisivat täysimääräisesti hyödyntää esineiden internetin tarjoamaa kasvupotentiaalia. Sen sijaan, että rakennamme digitaalisia rajoja, meidän pitäisi keskittyä rakentamaan Euroopan datavetoista taloutta, joka on kokonaan integroitu globaaliin datavetoiseen talouteen ja siinä kilpailukykyinen.” 

Tiedonannossa komissio myös ehdotti, että asiasta kiinnostuneet jäsenvaltiot voisivat osallistua rajatylittäviin hankkeisiin. Tällaisissa hankkeissa tarkasteltaisiin esille nousevia datakysymyksiä todellisissa tilanteissa. Joissakin jäsenvaltioissa on jo käynnissä joitakin vuorovaikutteisen, verkkoon liitetyn ja automatisoidun liikkumisen hankkeita, joissa ajoneuvojen on tarkoitus olla yhteydessä toisiinsa ja tienvarsi-infrastruktuuriin. Komissio haluaa näille hankkeille jatkoa ja testata datan saatavuuden ja datavastuun sääntelyvaikutuksia.

EU:n datavetoisen talouden arvo arvioitiin 272 miljardiksi euroksi vuonna 2015 (vuotuinen kasvu 5,6 %). Datavetoinen talous voisi työllistää EU:ssa 7,4 miljoonaa ihmistä vuoteen 2020 mennessä. Dataa voidaan käyttää parantamaan lähes kaikkia päivittäisen elämän aloja. Esimerkkejä on monia: yritysanalyysit, sääennusteet, lääketieteen uusi aikakausi, joka mahdollistaa yksilöllisen hoidon, parempi liikenneturvallisuus ja vähäisemmät liikenneruuhkat. Tämän vuoksi komission tiedonannossa korostetaan datan vapaata liikkuvuutta EU:ssa.

Tutkimukset myös viittaavat useisiin oikeudellisiin ja hallinnollisiin rajoituksiin. Nämä ovat lähinnä vaatimuksia tietojen kansallisesta säilyttämisestä, ja ne rajoittavat EU:n koko datamarkkinoita. Näiden rajoitusten poistaminen voisi kasvattaa BKT:tä jopa 8 miljardia euroa vuodessa (tutkimus).

Kaikki nämä aloitteet pohjautuvat vahvoihin sääntöihin, joilla halutaan suojata henkilötietoja (viime vuonna hyväksytty yleinen tietosuoja-asetus) ja varmistaa sähköisen viestinnän luottamuksellisuus (ks. tänään annettu ehdotus sähköisen viestinnän tietosuojasta). Luottamus on se perusta, jolle datavetoinen talous on rakennettava.

Yleisellä tietosuoja-asetuksella säännellään täysimääräisesti henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Tämä koskee myös koneellisesti tuotettua dataa ja teollisuuden dataa, jonka avulla tunnistetaan luonnollinen henkilö tai luonnollisesta henkilöstä tulee tunnistettavissa oleva. Koska asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset korkeatasoiset tietosuojavaatimukset, sillä varmistetaan henkilötietojen vapaa liikkuvuus EU:ssa. Yleisen tietosuoja-asetuksen piiriin eivät kuitenkaan kuulu tiedot, jotka eivät ole henkilötietoja, jos ne ovat teollisuuden tietoja tai koneellisesti tuotettuja tietoja. Asetus ei myöskään kata henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteitä, jotka johtuvat muista syistä kuin henkilötietosuojasta, esimerkiksi verotus- tai kirjanpitolainsäädännöstä.

Jotta dataa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin Euroopan taloudessa, komissio aikoo

  • käydä rakenteellista vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa keskustellakseen datan sijaintirajoitusten oikeasuhteisuudesta. Tavoitteena on kerätä lisänäyttöä tällaisten rajoitusten luonteesta ja vaikutuksista yrityksiin, erityisesti pk- ja startup-yrityksiin, ja julkisen sektorin organisaatioihin;
  • käynnistää tarvittaessa tarkoituksenmukaisia täytäntöönpanon valvontatoimia ja tapauksen mukaan ryhtyä uusiin aloitteisiin puuttuakseen perusteettomiin tai kohtuuttomiin datan sijaintirajoituksiin.

Komissio on myös tarkastellut datavetoisen talouden uusien kysymysten aiheuttamia oikeudellisia epävarmuustekijöitä, ja se haluaisi kuulla mielipiteitä mahdollisista toimintapoliittisista ja oikeudellisista ratkaisuista seuraavien osalta:

  • Datan saatavuus ja siirto. Koneellisesti tuotettujen muiden kuin henkilötietojen laaja käyttö voi synnyttää EU:ssa hienoja innovaatioita, startup-yrityksiä ja uusia liiketoimintamalleja.
  • Dataperusteisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät vastuukysymykset. Vastuusäännöt eivät nykyään ole EU:ssa ajan tasalla nykyaikaisissa digitaalisissa datavetoisissa tuotteissa ja palveluissa.
  • Datan siirrettävyys. Muiden kuin henkilötietojen siirtäminen on nykyisin monimutkaista, esimerkiksi jos yritys haluaa siirtää huomattavat määrät yrityksen tietoja yhdeltä pilvipalvelun tarjoajalta toiselle.

 

Tausta

Tämänpäiväisillä aloitteilla autetaan osaltaan poistamaan sisämarkkinoiden jäljellä olevia esteitä, kuten Eurooppa-neuvosto kehotti joulukuussa 2016 (päätelmät). Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden tuella digitaaliset sisämarkkinat voidaan saada aikaan nopeasti. Tämänpäiväisillä aloitteilla autetaan muokkaamaan Euroopan datavetoisen talouden tulevaa politiikkaa. Euroopan datavetoisen talouden rakentamista koskeva kuuleminen jatkuu 26. huhtikuuta 2017 saakka. Sen tulokset otetaan huomioon Euroopan datavetoista taloutta koskevassa komission mahdollisessa tulevassa aloitteessa myöhemmin vuonna 2017. Laitteiden tuotevastuudirektiivin arviointia koskeva kuuleminen jatkuu 26. huhtikuuta 2017 saakka. Kuulemisten kohderyhmänä ovat muiden kuin henkilötietojen – varsinkin koneellisesti tuotetun raakadatan ja sensoreiden tuottaman datan – tuottajat, kerääjät sekä potentiaaliset ja varsinaiset käyttäjät. Tämä koskee kaikenkokoisia yrityksiä, verkkoon liitettyjen laitteiden valmistajia ja käyttäjiä, verkkoalustojen operaattoreita ja käyttäjiä, tiedon välittäjiä, viranomaisia, kansalaisjärjestöjä, tutkimusorganisaatioita ja kuluttajia.

 

Lisätietoa

Tiedote: Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen – Usein kysyttyä

Tiedonanto ”Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen”

Julkisen kuulemisen verkkosivusto

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar