Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon esitleb järgmisi samme Euroopa andmepõhise majanduse loomise suunas

Brüssel, 10. jaanuar 2017

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku poliitiliste ja õiguslike lahenduste kohta, mille abil antakse hoogu ELi andmepõhisele majandusele, mis moodustab osa mais 2015 esitatud digitaalse ühtse turu strateegiast.

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku poliitiliste ja õiguslike lahenduste kohta, mille abil antakse hoogu ELi andmepõhisele majandusele, mis moodustab osa mais 2015 esitatud digitaalse ühtse turu strateegiast.

Komisjon on selle teema käsile võtnud, sest praegu ei kasuta EL ära kogu oma potentsiaali. Selle muutmiseks on vaja tegelda põhjendamatute piirangutega andmete piiriülesele vabale liikumisele ja ka mõningate õiguskindlusetuse küsimustega. Täna esitatud teatises visandatakse poliitilised ja õiguslikud lahendused, et anda hoogu Euroopa andmepõhisele majandusele. Komisjon on algatanud ka kaks avalikku konsultatsiooni ja arutelu liikmesriikide ja sidusrühmadega, et saada selgust selles, mida tuleks edasi teha.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Andmed peaksid saama liikuda vabalt nii ühest kohast teise, üle piiride kui ka ühtse andmeruumi piires. Euroopas takistavad andmete liikumist ja juurdepääsu andmetele nii lokaliseerimiseeskirjad kui ka muud tehnilised ja õiguslikud tõkked. Kui me soovime, et meie andmepõhine majandus aitaks kiirendada majanduskasvu ja luua töökohti, tuleb andmeid kasutada. Et aga andmeid saaks kasutada, peavad nad olema kättesaadavad ja analüüsitud. Meil on vaja kooskõlastatud üleeuroopalist lähenemisviisi, et kasutada maksimaalselt ära andmete pakutavad võimalused ning koostada tugevad Euroopa tasandi eeskirjad isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitseks.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ütles: „Andmed on uue majanduse liikumapanev jõud. Selleks et Euroopa saavutaks uuel tööstusmajanduse ajastul edu, on meil tarvis konkreetset ja ennustatavat raamistikku andmete liikumise jaoks ühtsel turul. Selged normid andmete kättesaadavuse, turbe ja vastutuse määramise kohta on Euroopa äriühingutele, VKEdele ja idufirmadele üliolulised, et mõista täielikult asjade interneti kasvupotentsiaali. Digitaalsete piiride rajamise asemel peaksime keskenduma sellise Euroopa andmepõhise majanduse loomisele, mis oleks üleilmse andmepõhise majandusega täielikult integreeritud ja sellega konkurentsivõimeline.“ 

Teatises tegi komisjon huvitatud liikmesriikidele ühtlasi ettepaneku tegelda piiriüleste projektidega, mille raames uuritaks reaalelus tekkivaid andmeprobleeme. Osades liikmesriikides on juba käimas mõned koostoimeliste, ühendatud ja automatiseeritud liikuvuslahenduste projektid, mis võimaldavad sõidukitel üksteisega ning ja teeäärse infrastruktuuriga sidet pidada. Komisjon tahab neid projekte edasi arendada ja katsetada võimalusi andmete kättesaadavuse ja vastutuse määramise reguleerimiseks.

2015. aastal hinnati ELi andmepõhise majanduse väärtuseks 272 miljardit eurot (aastane kasv 5,6 %) ja selles võiks 2020. aastaks töötada 7,4 miljonit inimest. Andmeid saab kasutada peagu kõikide igapäevaelu aspektide parandamiseks alates ärianalüüsist kuni ilmaennustamiseni, uuest isikustatud ravi võimaldavast meditsiinist maanteeohutuse suurendamise ja liiklusummikute vähendamiseni. Sellepärast rõhutab komisjon tänases teatises, kui tähtis on andmete vaba liikumine ELis.

Lisaks osutavad uuringud arvukatele õiguslikele või halduspiirangutele peamiselt andmete siseriikliku lokaliseerimise nõuete vormis, mis piirab kogu ELi andmeturgu. Nende takistuste eemaldamine võiks aastas tuua kuni 8 miljardit eurot SKP kasvu (uuring).

Need algatused põhinevad rangetel isikuandmete kaitse normidel (eelmisel aastal vastu võetud isikuandmete kaitse üldmäärus) ja nendega tagatakse elektroonilise sidepidamise konfidentsiaalsus (vt komisjoni tänane ettepanek eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta), sest andmepõhine majandus peab tuginema usaldusele.

Isikuandmete kaitse üldmäärusega reguleeritakse täies mahus isikuandmete töötlemist ELis, sealhulgas masinloodud või tööstusandmed, millega saab füüsilisi isikuid tuvastada või neid tuvastatavaks muuta. Sellega kehtestatakse ühtsed kõrged andmekaitsestandardid ning seeläbi tagatakse isikuandmete vaba liikumine ELis. Isikuandmete kaitse üldmäärus ei hõlma siiski tööstuslikku ega masinloodud mitteisikustatud teavet ega takistusi isikuandmete liikumisele muudel põhjustel kui isikuandmete kaitse, nt maksu- või raamatupidamisõiguse alusel.

Selleks et Euroopa andmepõhisest majandusest võimalikult palju kasu lõigata, teeb komisjon järgmist.

  • Alustab liikmesriikide ja sidusrühmadega struktuurset dialoogi, et arutada andmete lokaliseerimisega kaasnevate piirangute mõõdupärasust. Eesmärk on koguda täiendavat tõendusmaterjali selliste piirangute laadi kohta ja mõju kohta, mida need piirangud avaldavad ettevõtjatele, eriti VKEdele ja idufirmadele ning avaliku sektori asutustele.
  • Algatab vajaduse korral täitemenetluse ja teeb järgmisi algatusi, et tegelda andmete lokaliseerimisega kaasnevate põhjendamatute ja mõõdupäratute piirangutega.

Komisjon peab tegelema ka andmepõhises majanduses tekkivatest probleemidest tulenevate õiguskindlusetuse küsimustega ning kogub ideid võimalike poliitiliste ja õigusmeetmete kohta seoses järgmisega.

  • Juurdepääs andmetele ja nende siire Masinloodud mitteisikustatud andmete laiaulatuslik kasutamine võib aidata ELis luua kõrgelennulisi ideid, idufirmasid ja uusi ärimudeleid.
  • Andmepõhiste toodete ja teenustega kaasnev vastutus. ELi kehtivad vastutuse määramise normid ei ole kohandatud tänapäevastele digitaalsetele andmepõhistele toodetele ega teenustele.
  • Andmete ülekantavus. Mitteisikustatud teabe ülekantavus on praegu keeruline, näiteks juhul, kui ettevõte soovib kanda üle tohutul hulgal andmeid ühelt pilveteenuse osutajalt teisele.

 

Taust

Vastavalt Euroopa Ülemkogu poolt detsembris 2016 esitatud üleskutsele (järeldused) aidatakse täna esitatud algatustega kõrvaldada allesjäänud takistusi ühtsel turul. Digitaalse ühtse turu rajamine tuleks Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide toetusega viia lõpule nii kiiresti kui võimalik. Tänased algatused aitavad kujundada edaspidist poliitilist tegevuskava Euroopa andmepõhise majanduse valdkonnas. Konsultatsioon Euroopa andmepõhise majanduse loomise kohta kestab kuni 26. aprillini ja see on aluseks komisjoni võimalikule tulevasele algatusele Euroopa andmepõhise majanduse kohta 2017. aastal. Konsultatsioon tootevastutust käsitleva direktiivi hindamise kohta kestab kuni. Nõu peetakse mitteisikustatud teabe (eriti masin- või sensorloodud toorandmete) loojate, kogujate ning potentsiaalsete ja tegelike kasutajatega. Nende hulka kuuluvad eri suuruses ettevõtjad, tootjad ja seotud seadmete kasutajad, veebiplatvormide käitajad ja kasutajad, andmemaaklerid, riigiasutused, vabaühendused, teadusorganisatsioonid ning tarbijad.

 

Lisateave

Teabeleht: Euroopa andmepõhise majanduse loomine – korduma kippuvad küsimused

Teatis „Euroopa andmepõhise majanduse loomine“

Avaliku konsultatsiooni veebileht

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar