Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Další kroky směrem k evropské datové ekonomice

Brusel 10. ledna 2017

Evropská komise dnes v rámci své strategie pro jednotný digitální trh z května 2015 navrhla další politické a právní kroky, které mají nastartovat datovou ekonomiku Unie.

Evropská komise dnes v rámci své strategie pro jednotný digitální trh z května 2015 navrhla další politické a právní kroky, které mají nastartovat datovou ekonomiku Unie.

Tímto tématem se Komise zabývá, protože EU v současnosti nevyužívá plně svůj datový potenciál. Má-li se to změnit, musí se odstranit neodůvodněná omezení volného pohybu dat přes hranice a právní nejistota v několika oblastech. Dnešní sdělení představuje politické a právní kroky, které mají evropskou datovou ekonomiku nastartovat. Kromě toho Komise zahájila dvě veřejné konzultace a dialog s členskými státy a zainteresovanými subjekty, aby stanovila další postup.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu řekl: „Data by měla volně proudit mezi různými lokalitami i přes hranice v rámci jednotného datového prostoru. V Evropě je tok dat a přístup k datům často omezován pravidly lokalizace a dalšími technickými či právními překážkami. Jestliže chceme, aby naše datová ekonomika vytvářela růst a pracovní místa, musíme data používat. K tomu ale musí být dostupná a musí se analyzovat. Máme-li data a možnosti, jež nám nabízí, využívat co nejlépe, potřebujeme postupovat koordinovaně a na celoevropské úrovni a vycházet při tom z přísných unijních pravidel na ochranu osobních údajů a soukromí.“

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska dodala: „Data jsou motorem nové ekonomiky. K úspěchu v nové éře průmyslové ekonomiky potřebuje Evropa pevný a předvídatelný rámec pro datové toky uvnitř jednotného trhu. Pro evropské společnosti, malé a střední podniky a startupy jsou klíčem k maximálnímu využití růstového potenciálu internetu věcí jasná pravidla přístupu k datům, bezpečnosti a odpovědnosti. Místo stavění digitálních hranic bychom se měli soustředit na vytvoření plně integrované evropské datové ekonomiky, která bude schopná obstát v globální konkurenci.“ 

Komise ve svém sdělení také navrhla členským státům, aby se, pokud budou mít zájem, zapojily do přeshraničních projektů, které zkoumají nově vznikající problémy související s daty v reálných situacích. V některých členských státech již funguje několik projektů zaměřených na spolupracující, propojenou a automatizovanou mobilitu (CAD), díky které mohou auta komunikovat spolu navzájem a se silniční infrastrukturou. Komise chce na těchto projektech dál stavět a testovat právní implikace přístupu k datům a související odpovědnosti.

Objem datové ekonomiky EU v roce 2015 se odhaduje na 272 miliard eur (s ročním růstem 5,6 %), s tím, že do roku 2020 by mohla zaměstnávat 7,4 milionu lidí. S využitím dat lze zlepšit prakticky jakoukoliv oblast běžného života, od obchodních analýz po předpověď počasí, novou personalizovanou zdravotní péči nebo bezpečnější silnice a plynulejší silniční provoz. Právě proto Komise ve svém sdělení roli volného toku dat v EU zdůrazňuje.

Některé studie navíc poukazují na různá právní a administrativní omezení, zejména ve formě národních požadavků na lokalizaci dat, což omezuje celý datový trh EU. Odstraněním těchto překážek by mohlo vzrůst HDP až o 8 miliard eur ročně (viz studie).

Všechny tyto iniciativy vychází z přísných předpisů na ochranu osobních údajů (loni přijatého obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a předpisů zajišťujících důvěrnost elektronických komunikací (viz dnešní návrh), protože právě důvěra je základním kamenem datové ekonomiky.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které upravuje zpracování osobních údajů v EU, včetně strojově generovaných či průmyslových dat, podle nichž lze identifikovat fyzickou osobu, definuje jednotnou vysokou úroveň ochrany údajů, jež umožňuje volný tok osobních údajů v rámci EU. Na jiný typ průmyslových či strojově generovaných dat se však nevztahuje a nevěnuje se ani překážkám volného pohybu osobních údajů z jiných důvodů, než je jejich ochrana, například těm vyplývajícím z daňových nebo účetních předpisů.

Komise proto, aby datový potenciál pro evropskou ekonomiku maximálně využila:

  • Povede strukturovaný dialog s členskými státy a zainteresovanými subjekty na téma přiměřenosti omezení spočívajících v lokalizaci dat. Účelem bude mimo jiné lépe zdokumentovat charakter těchto omezení a jejich vliv na podniky, zvláště malé a střední podniky a startupy, a na veřejné organizace.
  • Tam, kde to bude nezbytné a vhodné, provede kontrolní akce a v případě nutnosti podnikne další kroky k odstranění neodůvodněných a nepřiměřených omezení spočívajících v lokalizaci dat.

Dále se Komise zabývá právní nejistotou v oblasti datové ekonomiky způsobovanou nově vznikajícími problémy a hledá jejich možné řešení na politické a právní rovině, zejména pokud jde o:

  • Přístup a přenos. Široké využití neosobních strojově generovaných dat v EU může dát vzniknout převratným inovacím, startupům a novým obchodním modelům.
  • Odpovědnost v oblasti datových produktů a služeb. Současné unijní předpisy o odpovědnosti nejsou uzpůsobeny dnešním digitálním, datovým produktům a službám.
  • Přenositelnost. Přenositelnost neosobních dat je v současnosti komplikovaná, například přesun velkého objemu podnikových dat z jedné cloudové služby na jinou.

 

Souvislosti

Účelem navrhovaných iniciativ je pomoci odstranit překážky na jednotném trhu, k čemuž v prosinci 2016 vyzvala Evropská rada (viz závěry Evropské rady). S podporou Evropského parlamentu a členských států by měl být jednotný digitální trh dokončen co nejdříve. Iniciativy dále pomohou zformovat nový politický program pro evropskou datovou ekonomiku. Konzultace ohledně evropské datové ekonomiky poběží až do 26. dubna 2017 a na jejím základě Komise později v průběhu roku připraví pro tuto oblast případnou novou iniciativu. Konzultace spočívající v hodnocení směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky potrvá do 14. dubna 2017. Obě konzultace se zaměřují na subjekty, které generují, shromažďují a využívají nebo by mohly využívat jiné než osobní údaje, především hrubá strojově generovaná data a data ze senzorů. Patří k nim podniky všech velikostí, výrobci a uživatelé propojených zařízení, provozovatelé a uživatelé online platforem, zprostředkovatelé údajů, orgány veřejné moci, nevládní organizace, výzkumné subjekty a spotřebitelé.

 

Další informace:

Informativní přehled: Vytvoření evropské datové ekonomiky – nejčastější dotazy

Sdělení o vytvoření evropské datové ekonomiky

Veřejná konzultace

#dataeconomy

 

 

IP/17/5

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar