Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise vyzývá k podání připomínek k závazkům Gazpromu týkajícím se trhů se zemním plynem ve střední a východní Evropě

Brusel 13. března 2017

Evropská komise vyzývá všechny zainteresované strany, aby se vyjádřily k závazkům předloženým společností Gazprom v reakci na obavy Komise z narušení hospodářské soutěže na středo a východoevropských trzích se zemním plynem. Zaručí se jimi přeshraniční toky plynu za konkurenční ceny.

„Věříme, že díky závazkům, jež Gazprom nabízí, bude plyn moci ve střední a východní Evropě proudit volně a za konkurenční ceny. Jako reakce na naše obavy, že dochází k narušování hospodářské soutěže, jsou adekvátní a nabízí pokrokové řešení, jež je v souladu s pravidly EU. De facto pomáhají trhy se zemním plynem v tomto regionu lépe integrovat, což je důležité pro miliony Evropanů, kteří zemním plynem vytápějí své domovy a kteří jej potřebují pro chod svých podniků.

Než se však v této věci rozhodneme, chceme slyšet a pečlivě zvážit veškeré připomínky zákazníků této společnosti a dalších zainteresovaných stran,“ prohlásila komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Společnost Gazprom je hlavním dodavatelem zemního plynu pro řadu středoevropských a východoevropských zemí. V dubnu 2015 jí Komise zaslala prohlášení o námitkách, v němž vyjádřila své předběžné stanovisko, podle něhož společnost svojí obecnou strategií rozdělování trhů se zemním plynem ve střední a východní Evropě porušuje antimonopolní pravidla EU.

Komise se domnívá, že závazky, jež Gazprom nabídl, reagují na všechny její obavy ohledně hospodářské soutěže. Pomáhají lépe integrovat trhy se zemním plynem ve střední a východní Evropě a umožňují přeshraniční toky plynu za konkurenční ceny.

Především pak má Komise za to, že nabízené závazky splňují cíle, jež si v souvislosti s jednotlivými obavami z narušování hospodářské soutěže vytkla, a to zejména tím, že zaručují, že:

  • restrikce vztahující se na další přeshraniční prodej plynu budou trvale zrušeny a plyn bude ve střední a východní Evropě volně proudit přes hranice,
  • ceny zemního plynu ve střední a východní Evropě budou odpovídat konkurenčním referenčním cenám a
  • Gazprom nebude využívat výhody spojené s plynárenskou infrastrukturou, které získal od svých zákazníků zneužitím svého dominantního postavení na trhu.

Komise vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby se k nabídnutým závazkům do sedmi týdnů od jejich zveřejnění v Úředním věstníku vyjádřily. Všechny jejich připomínky Komise zváží a na jejich základě poté rozhodne, zda jsou závazky jakožto reakce na její obavy z narušení hospodářské soutěže dostačující.

Pokud rozhodne kladně, bude moci přijmout rozhodnutí, kterým se závazky stanou pro Gazprom právně závaznými (podle článku 9 antimonopolního nařízení EU č. 1/2003). V případě, že společnost závazky poruší, může jí Komise uložit pokutu ve výši až 10 % jejího celosvětového obratu, aniž by musela prokázat porušení antimonopolních pravidel EU.

V obecnější rovině však efektivní hospodářská soutěž na středoevropských a východoevropských trzích se zemním plynem nezávisí pouze na prosazování antimonopolních předpisů EU, ale také na investicích do diverzifikace dodávek plynu a na adresné unijní i vnitrostátní legislativě v oblasti energetiky a jejím důsledném uplatňování. Proto je jednou z klíčových priorit Komise také vybudování evropské energetické unie.

 

graph CS

 

Podrobné informace o závazcích Gazpromu

Komise ve svém prohlášení o námitkách uvedla obavy týkající se tří hlavních oblastí. Gazprom na ně svými závazky reaguje a zavazuje se, že závazky bude dodržovat po dobu osmi let.

 

1)          Umožnit volný tok plynu ve střední a východní Evropě

Komise se obává, že Gazprom ve svých dohodách o dodávkách ukládá velkoobchodníkům a některým průmyslovým odběratelům územní omezení, a to v osmi členských státech (Bulharsku, České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku). Tato opatření brání volnému obchodu s plynem ve střední a východní Evropě.

Gazprom se zavazuje, že všechny smluvní překážky bránící volnému toku zemního plynu na středo a východoevropských trzích se zemním plynem odstraní. Kromě toho se zavazuje podniknout aktivní kroky k větší integraci těchto trhů:

  • Zrušit segmentaci trhu – odstranit všechny přímé a nepřímé smluvní restrikce, které jeho zákazníkům znemožňují plyn dále prodávat přes hranice nebo které takový další prodej činí ekonomicky méně výhodný. To znamená, že nejen zruší omezení dalšího prodeje (např. zákazy vývozu, doložky o místě určení), ale také veškerá ustanovení, jež snižují obchodní motivaci jeho zákazníků k dalšímu prodeji plynu (např. podíl Gazpromu na zisku z dalšího prodeje plynu). Zároveň se zavazuje, že tyto restrikce v budoucnu neobnoví.
  • Umožnit propojení s trhem Bulharska – smluvní ujednání Gazpromu o sledování a měření plynu v Bulharsku bulharský trh se zemním plynem izolovala od trhů sousedních zemí EU. Tyto smlouvy se Gazprom zavazuje změnit. Bulharský provozovatel infrastruktury pro přepravu zemního plynu tak získá kontrolu nad přeshraničními toky plynu a Bulharsko bude moci uzavřít dohody o propojení se sousednímu zeměmi EU, zejména Řeckem.
  • Otevřít možnosti pro navýšení toků zemního plynu do pobaltských států a Bulharska – zákazníci, kteří chtějí plyn dále prodávat přes hranice, potřebují přístup k infrastruktuře pro přepravu plynu. Tento přístup – propojení s infrastrukturami sousedních zemí EU – v současnosti v Bulharsku a v pobaltských státech chybí. Gazprom se zavazuje, že zákazníkům v Maďarsku, Polsku a na Slovensku dá možnost požadovat, aby byla jejich smluvní dodávka plynu nebo její část dodána do míst vstupu do pobaltských států nebo Bulharska. To jim umožní vyhledat v pobaltských státech a Bulharsku nové obchodní příležitosti ještě předtím, než bude propojení plynárenské infrastruktury k dispozici. Gazprom bude moci účtovat fixní a transparentní poplatek za služby odpovídající poplatku, který by si za tyto služby standardně účtoval na trhu.

 

2)          Zaručit konkurenční ceny plynu ve střední a východní Evropě

Komise se obává, že územní omezení umožnila Gazpromu rozdělit trh tak, že následně mohl v pěti členských státech (Bulharsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku) uplatňovat nepřiměřenou cenovou politiku.

Gazprom se zavazuje provést ve svých ujednáních o revizi smluvních cen několik významných změn, aby se na těchto trzích mohly uplatňovat konkurenční ceny plynu:

  • Navázat ceny na konkurenční referenční hodnoty:Gazprom zavede do ujednání o revizi cen ve svých smlouvách se zákazníky v těchto pěti členských státech konkurenční referenční ceny zahrnující ceny v západoevropských plynárenských uzlech. Na základě doložek o revizi cen budou moci zákazníci požadovat úpravu ceny za plyn. Závazky dávají zákazníkům výslovné smluvní právo na revizi ceny kdykoliv se ceny, jež platí, odchýlí od konkurenční referenční ceny. Tímto budou v regionu v budoucnu zaručeny konkurenční ceny plynu.
  • Provádět častější a efektivnější revize cen:Gazprom zvýší frekvenci a rychlost úpravy cen. Do smluv, například s pobaltskými státy, v nichž dosud nejsou doložky o revizi cen, doplní ustanovení, jež budou uvedené skutečnosti zahrnovat.

 

3)          Zrušit požadavky zavedené díky zneužití dominantního postavení na trhu

V neposlední řadě Komise vyjádřila také obavu, že Gazprom zneužil svého dominantního postavení na trhu k tomu, aby získal výhody spojené s přístupem k infrastruktuře pro přepravu plynu nebo kontrolou nad ní. V prohlášení o námitkách uvedla obavy týkající se projektu South Stream v Bulharsku a polského plynovodu Jamal.

  • Zrušit požadavky Gazpromu – společnost se zavazuje, že od svých bulharských partnerů v souvislosti s ukončením projektu South Stream nebude vymáhat náhradu škod, a to bez ohledu na to, zda by takové nároky vůbec byly oprávněné.

Pokud jde o plynovod Jamal, z šetření Komise vyplynulo, že vzhledem k mezivládní dohodě Polska a Ruska nelze situaci tímto antimonopolním šetřením změnit.

Aby bylo možné lépe řešit budoucí mezinárodní dohody, předložila Komise v únoru 2016 legislativní návrh, podle něhož by mezivládní dohody podléhaly jejímu předchozímu posouzení. Návrh již 2. března 2017 schválil Evropský parlament a nyní čeká na projednání v Radě (viz také tisková zpráva Komise o politické dohodě z prosince 2016).

Vypracovány byly také informační přehledy o potenciálních přínosech nabídnutých závazků pro jednotlivé členské státy: Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Úplné znění závazků společnosti Gazprom je k dispozici na internetových stránkách Komise. Shrnutí závazků bude zveřejněno v Úředním věstníku EU. Další informace lze nalézt na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské soutěži, a to ve veřejném rejstříku pod číslem 39816.

IP/17/555

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos


Documents


gas_cs.pdf