Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

MiFID II: Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti švajčiarskych obchodných miest

Brusel 21. december 2017

Európska komisia rozhodla, že uzná obchodné miesta vo Švajčiarsku za spôsobilé dodržiavať obchodnú povinnosť pre akcie stanovenú v novej smernici a nariadení o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II/MiFIR), ktoré sa v EÚ uplatňujú od 3. januára 2018.

Vďaka dnešnému rozhodnutiu budú môcť podniky a trhy ďalej bez narušenia fungovať aj po 3. januári 2018. Komisia bude podrobne sledovať účinok dnešného rozhodnutia v širšom politickom kontexte, najmä vzhľadom na napredovanie rokovaní o inštitucionálnej dohode so Švajčiarskom. Rozhodnutie bude platiť rok do 31. decembra 2018. 

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Dnešným rozhodnutím sme podnikom a trhom zabezpečili kontinuitu. Švajčiarski prevádzkovatelia budú mať aj po 3. januári prístup na trh EÚ a investičné spoločnosti EÚ budú môcť pokračovať v obchodovaní s akciami vo Švajčiarsku. Toto rozhodnutie platí jeden rok s možnosťou predĺženia, ak sa dostatočne pokročí v otázke spoločného inštitucionálneho rámca. Tento pokrok zhodnotíme koncom budúceho roka.“

Európsky systém rovnocennosti v oblasti regulácie finančných služieb napomáha medzinárodné zbližovanie právnych predpisov a uľahčuje tok finančných služieb medzi EÚ a tretími krajinami. Rozhodnutia o rovnocennosti vždy vychádzajú z konkrétnych okolností danej krajiny. Právo na rovnocennosť nie je automatické.

Švajčiarsko sa odlišuje od iných jurisdikcií, ktorým bola nedávno priznaná rovnocennosť, a to vo viacerých aspektoch: Pôsobnosť rozhodnutia o Švajčiarsku je oveľa širšia, keďže obchodovanie so švajčiarskymi akciami v EÚ a naopak je rozsiahlejšie ako obchodovanie s akciami iných nedávno uznaných jurisdikcií – USA, Hongkongu a Austrálie. Napríklad v EÚ sa obchoduje so všetkými akciami švajčiarskeho trhového indexu. Obchodovanie vo Švajčiarsku preto bude mať väčší a priamejší vplyv na integritu finančných trhov EÚ, a to aj z hľadiska prevencie zneužívania trhu. 

EÚ a Švajčiarsko zároveň spájajú oveľa užšie obchodné väzby, ktoré si vyžadujú osobitný rámec. V dnešnom rozhodnutí sú zohľadnené závery zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti z februára 2014, ako aj novšie závery zasadnutia Rady z februára 2017, v ktorých sa uvádza, že Švajčiarsku by sa nemal povoliť ďalší prístup na trh, kým sa neuzavrie inštitucionálna dohoda. Je to v súlade aj s programovým vyhlásením švajčiarskej federálnej vlády, podľa ktorého by sa inštitucionálna dohoda mala uzavrieť do konca roku 2018.

Súvislosti

Dnešné rozhodnutie bolo prijaté ako vykonávací akt Komisie. Na konzultácii 20. decembra ho podporilo 27 členských štátov EÚ. V Úradnom vestníku sa uverejní 23. decembra 2017.

EÚ zaviedla komplexný súbor pravidiel pre investičné služby a činnosti. Cieľom smernice o trhoch s finančnými nástrojmi alebo MiFID II (platnej od 3. januára 2018) je upevniť súčasné európske pravidlá trhov s cennými papiermi, a to takto:

  • zabezpečiť obchodovanie na regulovaných platformách,
  • zaviesť pravidlá algoritmického a vysokofrekvenčného obchodovania,
  • zlepšiť transparentnosť a dohľad nad finančnými trhmi vrátane trhov s derivátmi a vyriešiť niektoré nedostatky na trhoch s komoditnými derivátmi,
  • posilniť ochranu investorov a zlepšiť pravidlá výkonu činností, ako aj podmienky hospodárskej súťaže v oblasti obchodovania s finančnými nástrojmi a ich zúčtovania.

Pri výbere obchodných miest tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje priznanie rovnocennosti, sa Komisia zamerala na to, či EÚ obchoduje s akciami prijatými na obchodovanie v tretej krajine do takej miery, že sa v súvislosti s týmito akciami aktivuje obchodná povinnosť EÚ. Vzťahuje sa to na akcie prijaté na dvoch švajčiarskych burzách a v menšej miere na akcie prijaté na burzách USA, Honkongu a Austrálie, o ktorých rovnocennosti sa rozhodlo 13. decembra 2017.

Ďalšie informácie

Vykonávacie akty Komisie

 

IP/17/5403

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar