Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

An Coimisiún Eorpach - Press release

Státchabhair: Tá an Coimisiún tar éis scéim tacaíochta na hÉireann d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide a fhaomhadh

An Bhruiséil, an 19 Nollaig 2017

Faoi rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le státchabhair, d'fhaomh an Coimisiún Eorpach scéim de chuid na hÉireann chun an cháin a ghearrtar i leith scair-roghanna daoine fostaithe a laghdú i gcás fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna). Fágfaidh an scéim go bhféadfaidh FBManna fostaithe a earcú agus a choinneáil gan cur isteach go míchuí ar an iomaíocht sa Mhargadh Aonair.

Faoin scéim tacaíochta atá ag Éirinn, ní bheidh ar dhaoine atá fostaithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) cáin ioncaim ná ranníocaíochtaí sóisialta a íoc, a thuilleadh, i leith scair-roghanna atá á bhfeidhmiú acu. Is é is aidhm don fhaoiseamh cánach sin cabhrú le FBManna fostaithe a mhealladh, agus iad a choinneáil, trína gcuid scair-roghanna a dhéanamh níos tarraingtí. Beidh an scéim i bhfeidhm ar feadh tréimhse sé bliana.

Is minic nach leor acmhainní airgeadais FBManna in Éirinn chun pacáistí pá iomaíoch a thairiscint, agus go mbíonn deacrachtaí acu fostaithe oilte sárchumasacha a mhealladh agus a choinneáil. Cuireann sin bac ar tháirgiúlacht na ngnólachtaí sin agus fágann sé nach n-éiríonn leo a n-acmhainn fáis iomlán a bhaint amach. Fágann beart seo na hÉireann, go bhféadfaidh FBManna comhaontuithe scair-roghanna a úsáid chun pacáiste pá níos iomaíche a thairiscint dá bhfostaithe. Sa bhreis ar ghnáthphá an fhostaí a thabharfar na comhaontuithe sin, agus cabhróidh siad le FBManna foireann a mhealladh agus a choinneáil gan gá acmhainní eile airgid a aimsiú.

Creideann an Coimisiún go dteastaíonn an státchabhair seo chun go mbeidh sé níos éasca ag FBManna na hÉireann fostaithe a mhealladh agus a choinneáil, agus beidh na gnólachtaí sin in ann cur le fás an gheilleagair agus leis an nuálaíocht. Tá an méid sin ag teacht leis an mbeartas atá ag an gCoimisiún maidir le cultúr níos fiontraíche a chur chun cinn agus timpeallacht thacúil a chruthú do FBManna.

Rinne an Coimisiún an beart a mheas faoi Airteagal 107(3)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh lena gceadaítear státchabhair a úsáid chun forbairt ghníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe nó limistéar eacnamaíoch áirithe a éascú. Is ar an mbunús sin a chinn an Coimisiún go bhfuil an beart ag teacht le rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le státchabhair.

Cúlra

A luaithe a bheidh réiteach faighte ar aon cheisteanna rúndachta atá ann, cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh sin ar fáil faoin gcás-uimhir SA.47947 sa Chlár um Státchabhair atá ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na hIomaíochta.

IP/17/5363

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar