Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen går samman med näringslivet och arbetsmarknadens parter för att integrera flyktingar

Bryssel den 20 december 2017

EU-kommissionen går samman med näringslivet och arbetsmarknadens parter för att integrera flyktingar

EU-kommissionen och företrädare för näringslivet och arbetsmarknadens parter i EU[1] undertecknar i dag ett europeiskt partnerskap för integration. Det innehåller huvudprinciper och åtaganden för att underlätta för flyktingar och migranter som är lagligen bosatta i EU att komma in på den europeiska arbetsmarknaden.

– Tidigt deltagande på arbetsmarknaden är avgörande för en god integration av nyanlända, särskilt flyktingar. Alla aktörer, både offentliga och privata, måste ta sitt ansvar för att integrera flyktingar, och det är därför vi måste förena våra krafter. I dag förbinder vi oss att arbeta tillsammans med näringslivet och arbetsmarknadens parter för att göra detta till en modell både på europeisk och på nationell nivå. Det är det enda sättet att göra migrationen till en verklig möjlighet för alla, både för flyktingarna och för våra samhällen, säger EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos.

– Den bästa vägen till integration i samhället går via arbetsmarknaden. Därför bör den också vara den säkraste och kortaste vägen. I dag tar vi ytterligare ett steg i den riktningen när vi tillsammans med näringslivet och arbetsmarknadens parter antar utmaningarna och tar tillvara möjligheterna att integrera flyktingar på arbetsmarknaden. På så sätt skapas mer inkluderande arbetsmarknader och samhällen som ger bättre resultat på längre sikt för alla, i enlighet med principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, fortsätter arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen.

– Den europeiska fackliga samorganisationen, ETUC, är mycket glad över att delta i partnerskapet för att främja asylsökandes och flyktingars integration på arbetsmarknaden. Det är en viktig uppgift. Vi anser att partnerskapet bör ses som en fortsättning på det som arbetsmarknadens parter och myndigheterna åtagit sig att göra för att öka migranternas sysselsättningsmöjligheter och säkerställa likabehandling för alla i EU. Vi hoppas att det leder till effektiva åtgärder och möjliggör praktiskt stöd. EU behöver också förändra sin asylpolitik och flytta fokus från enbart säkerhet och gränskontroll till ökad solidaritet och respekt för de mänskliga rättigheterna, säger generalsekreteraren för ETUC, Luca Visentini.

– Många flyktingar har fått uppehållstillstånd i Europa under de senaste åren. De bör få stöd att komma in på arbetsmarknaden så snart som möjligt. Det bästa sättet för EU och medlemsländerna att främja det våra samhällen står för är att åstadkomma resultat. Vi måste vara pragmatiska när vi anpassar regelverken för att uppmuntra arbetsgivare att anställa flyktingar, säger Markus J. Beyrer, generaldirektör för det europeiska industri- och arbetsgivarförbundet, Business Europe.

– Migrationen till Europa är ett faktum. Integration är nödvändigt för samhället och ekonomin. Det är ett ansvar som delas mellan många aktörer. De små och medelstora företagen och deras organisationer gör redan mycket för att integrera flyktingar på arbetsmarknaden, men de behöver ett starkare stöd. Den rätta vägen framåt är att arbeta närmare tillsammans på alla nivåer, säger Veronique Willems, generalsekreterare för den europeiska sammanslutningen för hantverksföretag och små och medelstora företag, UEAPME.

– Arbetsgivarna och de som tillhandahåller offentliga tjänster har en viktig uppgift att stödja integration av migranter och flyktingar i EU när de tillhandahåller de väsentliga tjänsterna och, i ett senare skede, som arbetsgivare. Genom vår medverkan i det europeiska partnerskapet för integration hjälper vi våra medlemmar att ta sig an dessa två uppgifter och att bättre lyfta fram och erkänna vårt gemensamma ansvar, säger Valeria Ronzitti, generalsekreterare för det europeiska centrumet för offentliga företag, CEEP.

– Historien visar att civilisationer som öppnar sina dörrar för invandring växer och blomstrar. Om EU ska kunna dra nytta på samma sätt måste vi integrera invandrarna socialt och ekonomiskt. Det handlar inte bara om solidaritet eller etik, utan även om utveckling i en värld som förändras. Det kräver ett samordnat tillvägagångssätt mellan berörda aktörer, och det är därför detta partnerskap är så värdefullt, säger René Branders, ordförande för det belgiska riksförbundet för handelskammare och representant för Eurochambres.

Integrationen kan bara bli effektiv om alla berörda parter tar sitt ansvar: EU-institutionerna, nationella och lokala myndigheter, näringslivet, arbetsmarknadens parter och civilsamhällets organisationer. I partnerskapet för integration fastställs huvudprinciperna för integration av flyktingar på arbetsmarknaden, t.ex. att stöd ska sättas in så tidigt som möjligt, att se till att såväl flyktingarna som ekonomin och samhället i stort drar nytta av integrationen och att säkerställa att många olika aktörer samverkar.

Näringslivet och arbetsmarknadens parter har bland annat åtagit sig att dela med sig av god praxis för integration av flyktingar på arbetsmarknaden, t.ex. att organisera mentorprogram för integrering på arbetsplatsen eller att göra det lättare att fastställa, bedöma och dokumentera kompetens och kvalifikationer. De har också åtagit sig att främja partnerskapet bland sina medlemmar och att stärka samarbetet med myndigheter på alla lämpliga nivåer. EU-kommissionen kommer bland annat att arbeta för att främja synergieffekter med EU-fonderna och med andra relevanta EU-initiativ. Kommissionen kommer också att på EU-nivå fortsätta att arbeta med relevanta organ, grupper, kommittéer och nätverk samt med näringslivet och arbetsmarknadens parter för att stödja flyktingars integration på arbetsmarknaden.

Partnerskapet undertecknas på kommissionens vägnar av kommissionär Dimitris Avramopoulos, som ansvarar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, och av kommissionär Marianne Thyssen, som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet.

Bakgrund

Mot bakgrund av den nuvarande och framtida kompetensbristen och behoven på arbetsmarknaden är det ett oerhört slöseri med resurser om flyktingarnas potential inte utnyttjas i EU, både för de enskilda personer som berörs och för ekonomin och samhället i stort. Samtidigt som investeringarna för att utbilda och fullt ut sysselsätta befintlig arbetskraft bör fortsätta kan även väl integrerade flyktingar bidra till EU:s arbetsmarknader och hjälpa till att lösa de demografiska utmaningarna.

Undersökningar visar att flyktingar måste övervinna stora hinder för att komma in på arbetsmarknaden. De är också en av de mest utsatta grupperna av personer från länder utanför EU på arbetsmarknaden. Under 2014 låg sysselsättningsgraden för flyktingar 15–20 procentenheter lägre än för infödda personer, och sysselsättningsgraden för kvinnor var särskilt låg. Flyktingar är dessutom ofta överkvalificerade för sina jobb, vilket beror dels på att de har sämre kunskaper i värdlandets språk, dels på att deras kvalifikationer inte erkänns av myndigheter eller arbetsgivare.

För att stödja medlemsländernas integrationsansträngningar antog kommissionen den 7 juni 2016 en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare. Genom den nya kompetensagendan för Europa, som kommissionen antog den 10 juni 2016, inleddes tio åtgärder för att ge EU:s befolkning rätt utbildning, kompetens och stöd, bland annat profilbedömningar för migranter och flyktingar så att de kan förbättra sin kompetens. Det verktyg för kartläggning av kompetens hos personer från länder utanför EU som togs i bruk i november i år ska särskilt hjälpa nationella myndigheter, t.ex. offentliga arbetsförmedlingar eller integrationscentrum, att kartlägga kompetens och arbetslivserfarenhet hos personer från länder utanför EU för att underlätta utbildning eller ett snabbare inträde på arbetsmarknaden. I vissa fall kanske flyktingarna till slut kan återvända hem, där de kan fylla en viktig uppgift i att vidareutveckla eller återuppbygga sina länder med hjälp av den kompetens de fått i EU.

Arbetsmarknadens parter och näringslivet är fast beslutna att underlätta flyktingars integration på arbetsmarknaden. Vid det socialpolitiska toppmötet den 16 mars 2016 presenterades ett gemensamt uttalande av näringslivet och arbetsmarknadens parter på europeisk nivå om flyktingkrisen. Den 23 maj 2017, vid den andra europeiska dialogen om kompetens och migration, utbytte arbetsgivarna och förträdarna för näringslivet och arbetsmarknadens parter god praxis och diskuterade utmaningarna och fördelarna med integration av personer från länder utanför EU på arbetsmarknaden. Samma dag lanserades initiativet Employers together for integration.

Europeiska socialfonden (ESF) är det huvudsakliga finansieringsinstrumentet till stöd för integration på arbetsmarknaden, även för migranter. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) kan också tillhandahålla finansiering för förberedande åtgärder för inträde på arbetsmarknaden. I november 2017 offentliggjordes en inbjudan att lämna förslag inom ramen för Amif (med sista ansökningsdag den 1 mars 2018) för att stödja initiativ från arbetsgivare, näringslivet och arbetsmarknadens parter i syfte att främja flyktingars och andra migranters integration på arbetsmarknaden.

Läs mer

Det europeiska partnerskapet för integration (fullständig text)

Anmäl dig till initiativet Employers together for Integration (engelska)

Kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare

Europeiska webbplatsen för integration (tyska, franska, engelska)

Lovande metoder för integration på arbetsmarknaden och social integration av asylsökande och flyktingar i EU:s medlemsstater (engelska)

Verktyg för kartläggning av kompetensen hos personer från länder utanför EU

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning

Sysselsättning och social utveckling i Europa 2016, kapitel 3 (engelska)

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter (engelska) 

 

[1]ETUC, BusinessEurope, UAPME, CEEP och Eurochambers

IP/17/5352

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar