Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Integratie van vluchtelingen: Commissie bundelt krachten met de sociale en economische partners

Brussel, 20 december 2017

Integratie van vluchtelingen: Commissie bundelt krachten met de sociale en economische partners

Vandaag tekenen de Europese Commissie en de sociale en economische partners in de EU[1] een "Europees partnerschap voor integratie". Het bevat de kernbeginselen en verbintenissen met betrekking tot mogelijkheden voor vluchtelingen die legaal in de EU verblijven om zich op de Europese arbeidsmarkt te integreren.

In de aanloop naar de ondertekeningsceremonie zei commissaris Avramopoulos: "Vroegtijdige arbeidsmarktparticipatie is essentieel om nieuwkomers, en vluchtelingen in het bijzonder, succesvol te integreren. Alle actoren, zowel openbare als particuliere, moeten hun steentje bijdragen om van de integratie van vluchtelingen een succes te maken. Daarom willen wij onze krachten bundelen. Vandaag verbinden wij ons ertoe samen te werken met de sociale en economische partners om een model op te zetten op Europees en op nationaal niveau. Alleen zo kan migratie een reële kans zijn voor iedereen, zowel voor de vluchtelingen als voor onze samenlevingen."

Commissaris Thyssen voegde daaraan toe: "Sociale integratie kan het best worden bereikt via de arbeidsmarkt. Deze weg moet daarom de veiligste en de snelste zijn. Vandaag gaan wij nog een stap verder in deze richting door onze krachten te bundelen met de sociale en economische partners om de uitdagingen in verband met de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt aan te pakken en de kansen die worden gecreëerd, te benutten. Dit zal bijdragen tot inclusievere arbeidsmarkten en samenlevingen en tot betere en duurzamere resultaten voor iedereen, overeenkomstig de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten."

Luca Visentini, secretaris-generaal van het EVV: "Het EVV is zeer verheugd toe te treden tot dit partnerschap dat de arbeidsmarktintegratie van asielzoekers en vluchtelingen zal bevorderen. Dit is een belangrijke verwezenlijking. Wij zien dit als de voortzetting van de verbintenis van de sociale partners en de overheidsinstanties om de arbeidskansen en de gelijke behandeling van migranten overal in Europa te verbeteren. Wij hopen dat het partnerschap een aanzet zal geven tot effectieve maatregelen en praktische ondersteuning. Daarnaast moet het Europees asielbeleid worden bijgesteld, zodat de focus verschuift van louter veiligheid en grensbewaking naar meer solidariteit en eerbiediging van de mensenrechten."

Markus J. Beyrer, directeur-generaal van Business Europe: "De laatste jaren is aan veel vluchtelingen het recht op verblijf in Europa toegekend. Zij moeten worden ondersteund bij hun inspanningen om zo snel mogelijk actief te worden op de arbeidsmarkt. Resultaten boeken is de beste manier voor Europa en zijn lidstaten om onze sociale waarden daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Pragmatisme moet vooropstaan wanneer aan de juridische kaders wordt gesleuteld om werkgevers aan te moedigen vluchtelingen aan te werven.

Veronique Willems, secretaris-generaal van UEAPME: "Migratie in Europa is een feit en integratie is een noodzaak voor de samenleving en de economie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende actoren. Kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties van deze ondernemingen doen al veel om vluchtelingen op de arbeidsmarkt te integreren maar zij moeten meer ondersteuning krijgen. Nauw samenwerken op alle niveaus is de juiste weg vooruit."

Valeria Ronzitti, secretaris-generaal van het CEEP (Europees Centrum van overheidsbedrijven): "Werkgevers en openbare-dienstverleners vervullen een belangrijke rol bij de integratie van migranten en vluchtelingen in Europa. Zij staan op de eerste rij bij het verstrekken van essentiële diensten en in een later stadium ook als werkgevers. Door deel uit te maken van het Europees partnerschap voor integratie kunnen onze leden helpen bij het volbrengen van deze tweeledige missie doordat onze gedeelde verantwoordelijkheid meer ondersteuning en erkenning krijgt."

René Branders, voorzitter van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel en vertegenwoordiger van Eurochambres: "De geschiedenis leert ons dat beschavingen die openstaan voor immigratie als gevolg hiervan groeien en gedijen. Als Europa ook wil profiteren van immigratie, moeten wij migranten zowel sociaal als economisch integreren. Het gaat niet alleen om solidariteit of ethiek: het gaat erom mee te evolueren met een veranderende wereld. Alle betrokkenen moeten hiervoor op een gecoördineerde manier samenwerken en hiertoe levert dit partnerschap een belangrijke bijdrage."

Integratie lukt alleen maar als alle betrokken actoren hun rol vervullen: de EU-instellingen, nationale en lokale overheden, de sociale en economische partners en de organisaties van het maatschappelijk middenveld. Het partnerschap voor integratie stelt de kernbeginselen vast voor de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, waaronder ondersteuning in een zo vroeg mogelijk stadium, integratie die zowel de vluchtelingen zelf als de economie en samenleving in het algemeen ten goede komt, en een multi-stakeholderbenadering.

De sociale en economische partners hebben onder meer toegezegd om beste praktijken voor de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te delen. Tot deze beste praktijken behoren bijvoorbeeld begeleidingsprogramma's voor de integratie van vluchtelingen op de werkplek en manieren om de identificatie, beoordeling en documentatie van vaardigheden en kwalificaties te vergemakkelijken. Daarnaast hebben zij zich ertoe verbonden het partnerschap bij hun leden te promoten en de samenwerking met de overheidsinstanties op elk gepast niveau te versterken. De Europese Commissie zal zich onder meer inzetten voor meer synergie met de EU-fondsen en synergieën met andere gerelateerde initiatieven op Europees niveau; ook zal zij de werkzaamheden met relevante EU-organen, groepen, comités en netwerken, alsook met de sociale en economische partners blijven voortzetten om de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te ondersteunen.

Het partnerschap wordt namens de Commissie ondertekend door Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, en Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

Achtergrond

Gezien de huidige en toekomstige arbeidsmarktbehoeften en tekorten aan vaardigheden zou het zowel voor de betrokken personen als voor de economie en de samenleving in het algemeen een enorm verlies betekenen als de EU het potentieel van vluchtelingen niet benut. Er moet verder worden geïnvesteerd om de bestaande beroepsbevolking op te leiden en volledig te activeren, maar tegelijkertijd kunnen vluchtelingen, na een geslaagde integratie, evenzeer bijdragen tot meer diversiteit op de arbeidsmarkt en een antwoord bieden op demografische uitdagingen.

Uit studies is gebleken dat vluchtelingen tegen aanzienlijke obstakels aankijken om werk te vinden en de meest kwetsbare groep van niet-EU-onderdanen op de arbeidsmarkt zijn. In 2014 was de arbeidsparticipatie van vluchtelingen 15 tot 20 % lager dan die van personen die in het land zelf zijn geboren. Vooral bij vrouwen is de arbeidsparticipatie laag. Bovendien zijn vluchtelingen vaak overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen. Dit is deels het gevolg van hun geringere kennis van de taal van het gastland en deels doordat hun kwalificaties niet worden erkend door de overheid of door de werkgever.

Om de inspanningen van de lidstaten op het gebied van integratie te ondersteunen, heeft de Commissie op 7 juni 2016 een actieplan inzake de integratie van derdelanders aangenomen. Met de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa, die de Commissie op 10 juni 2016 heeft goedgekeurd, is het startschot gegeven voor tien maatregelen die mensen in de EU toegang moet geven tot geschikte opleidingen, vaardigheden en ondersteuning, met inbegrip van profielbeoordelingen van migranten en vluchtelingen om hun vaardigheden bij te werken. Het in november van dit jaar gelanceerde EU-instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen is met name ontworpen om nationale autoriteiten, zoals openbare diensten voor arbeidsvoorziening of integratiecentra, te helpen de vaardigheden en werkervaring van onderdanen van derde landen in kaart te brengen om hen vlotter toegang te geven tot werk of opleiding. In bepaalde gevallen zouden vluchtelingen uiteindelijk naar huis kunnen terugkeren waar zij met de in de EU verworven vaardigheden een belangrijke rol kunnen spelen in de verdere ontwikkeling of de heropbouw van hun land.

De sociale en economische partners zetten zich in om de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Op de tripartiete sociale top van 16 maart 2016 is een gezamenlijke verklaring van de Europese economische en sociale partners over de vluchtelingencrisis gepresenteerd. Op 23 mei 2017 hebben werkgevers en vertegenwoordigers van de sociale en economische partners tijdens de tweede Europese dialoog over vaardigheden en migratie de uitdagingen en voordelen van de integratie van onderdanen van derde landen op de arbeidsmarkt besproken en goede praktijken uitgewisseld. Op dezelfde dag is het startschot gegeven voor het initiatief "Employers together for integration" (werkgevers verenigd voor integratie).

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financieringsinstrument ter ondersteuning van integratie op de arbeidsmarkt, onder meer van migranten. Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) kan ook voorbereidende maatregelen voor toegang tot de arbeidsmarkt financieren. In het kader van het AMIF is in november 2017 een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd (deadline 1 maart 2018) ter ondersteuning van initiatieven van werkgevers en sociale en economische partners die de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen en andere migranten bevorderen.

Meer informatie

Volledige tekst van het Europees partnerschap voor integratie

Registratie voor het initiatief "Employers together for Integration"

Actieplan van de Commissie voor de integratie van onderdanen van derde landen

Europese website over integratie

Veelbelovende praktijken inzake arbeidsmarktintegratie en sociale integratie van asielzoekers en vluchtelingen in de EU-lidstaten

EU-instrument voor het opstellen van een vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen

Europese Alliantie voor leerlingplaatsen

Employment and social developments in Europe 2016, hoofdstuk 3

De Europese pijler van sociale rechten

 

 

[1] EVV, BusinessEurope, UAPME, CEEP en Eurochambers

IP/17/5352

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar