Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pabėgėlių integracija. Komisija suvienija jėgas su socialiniais ir ekonominiais partneriais

Briuselis, 2017 m. gruodžio 20 d.

Pabėgėlių integracija. Komisija suvienija jėgas su socialiniais ir ekonominiais partneriais

Šiandien Europos Komisija ir ES socialiniai ir ekonominiai partneriai[1] pasirašys „Europos partnerystę siekiant integracijos“, kurioje nustatyti pagrindiniai principai ir įsipareigojimai, siekiant remti ir stiprinti galimybes pabėgėliams ir teisėtai ES gyvenantiems migrantams integruotis į Europos darbo rinką.

Prieš prasidedant pasirašymo ceremonijai, Komisijos narys D. Avramopoulos sakė: „Ankstyvas dalyvavimas darbo rinkoje yra labai svarbus, siekiant sėkmingai integruoti naujus rinkos dalyvius, ypač pabėgėlius. Visi tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus subjektai turi atlikti savo vaidmenį, siekiant sėkmingai integruoti pabėgėlius, ir dėl šios priežasties norime suvienyti jėgas. Šiandien įsipareigojame bendradarbiauti su socialiniais ir ekonominiais partneriais, kad šis modelis būtų taikomas ne tik Europos, bet ir nacionaliniu lygmeniu. Tai – vienintelis būdas pasiekti, kad migracija taptų realia galimybe visiems, tiek pabėgėliams, tiek mūsų visuomenei.“

Komisijos narė M. Thyssen pridūrė: „Geriausias būdas siekti socialinės integracijos yra įtraukimas į darbo rinką. Todėl tai taip pat turėtų būti saugiausiais ir trumpiausias būdas. Šiandien žengiame dar vieną žingsnį šia kryptimi, suvienydami jėgas su socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekdami įveikti sunkumus ir pasinaudoti galimybėmis, kurių atsiranda integruojant pabėgėlius į darbo rinką.Tai padės kurti įtraukesnes darbo rinkas ir visuomenę, visiems pasiekti geresnių ir tvaresnių rezultatų, laikantis principų, įtvirtintų Europos socialinių teisių ramstyje“.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius Luca Visentini pasakė: „Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) labai džiaugiasi, galėdama prisijungti prie partnerystės, kuria siekiama skatinti prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių integraciją į darbo rinką. Tai svarbus laimėjimas. Mūsų nuomone, ši partnerystė turėtų būti vertinama kaip tolesnis socialinių partnerių ir valdžios institucijų įsipareigojimas stiprinti migrantų užimtumo galimybes ir vienodas sąlygas visoje Europoje. Tikimės, kad ši partnerystė paskatins efektyvius veiksmus ir praktinę paramą. Taip pat būtina keisti ES prieglobsčio politiką – nuo vien saugumo ir sienų kontrolės pereiti prie didesnio solidarumo ir pagarbos žmogaus teisėms.“

Europos verslo konfederacijos (BUSINESSEUROPE) generalinis direktorius Markusas J. Beyreris sakė: „Pastaraisiais metais daugeliui pabėgėlių buvo suteikta teisė likti Europoje. Turėtų būti remiamos jų pastangos kuo greičiau tapti aktyviems darbo rinkose. Gauti rezultatai – geriausias būdas Europai ir jos valstybėms narėms įgyvendinti mūsų socialines vertybes. Pritaikant teisines sistemas, kad darbdaviai būtų skatinami samdyti pabėgėlius, pirmenybė turėtų būti teikiama pragmatizmui.“

Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacijos (UAEPME) generalinė sekretorė Veronique Willems pasakė: „Migracija Europoje yra realybė. Integracija yra būtina visuomenei ir ekonomikai. Tai bendra daugelio dalyvių atsakomybė. MVĮ ir jų organizacijos jau deda daug pastangų, siekdamos integruoti pabėgėlius į darbo rinką, tačiau joms reikalinga didesnė parama. Geras būdas siekti pažangos – glaudesnis bendradarbiavimas visais lygmenimis“.

Europos viešąsias ir visuotinės svarbos paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centro (CEEP) generalinė sekretorė Valeria Ronzitti sakė: „Darbdaviai ir viešųjų paslaugų teikėjai turi atlikti svarbų vaidmenį remdami migrantų ir pabėgėlių integraciją Europoje. Jie veikia kaip pirmosios reaguojančios tarnybos, teikiančios svarbiausias paslaugas, o vėliau ir kaip darbdaviai. Dalyvavimas „Europos partnerystėje siekiant integracijos“ padės mūsų nariams įgyvendinti šią dvejopą užduotį, geriau remiant ir pripažįstant mūsų bendrą atsakomybę.“

Belgijos Prekybos rūmų federacijos Pirmininkas René Branders, taip pat atstovaujantis „Eurochambres“, sakė:Istorija rodo, kad civilizacijos, kurios atveria duris imigracijai, auga ir klesti. Jei Europa nori pasinaudoti šiomis galimybėmis, turime užtikrinti socialinę ir ekonominę migrantų integraciją. Tai ne vien solidarumo ar moralės klausimas: tai evoliucijos besikeičiančiame pasaulyje klausimas. Tam būtina koordinuoti susijusių suinteresuotųjų subjektų požiūrį, todėl šiai partnerystei tenka svarbus vaidmuo.“

Integracija gali būti veiksminga tik jei savo vaidmenį atliks visi dalyviai: ES institucijos, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai bei pilietinės visuomenės organizacijos. „Europos partnerystėje siekiant integracijos“ išdėstomi pagrindiniai pabėgėlių integracijos į darbo rinką principai, be kita ko, kuo greitesnis paramos suteikimas, užtikrinimas, kad integracija būtų naudinga tiek pabėgėliams, tiek ekonomikai ir visai visuomenei, ir įvairių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu grindžiamo požiūrio užtikrinimas.

Vienas iš įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė socialiniai ir ekonominiai partneriai, – keistis gerąja patirtimi, susijusia su pabėgėlių integracija į darbo rinką, pavyzdžiui, organizuojant mentorystės programas, siekiant juos integruoti į darbo vietą arba sudaryti palankesnes sąlygas įgūdžių ir kvalifikacijos nustatymui, vertinimui ir patvirtinimui dokumentais. Partneriai taip pat įsipareigojo skatinti šią iniciatyvą tarp savo narių ir stiprinti bendradarbiavimą su valdžios institucijomis visais lygmenimis. Siekdama remti pabėgėlių integraciją į darbo rinką, Europos Komisija sieks, be kita ko, skatinti sąveiką su ES fondais, užtikrinti sąveiką su kitomis susijusiomis Europos lygmens iniciatyvomis ir toliau bendradarbiauti su atitinkamomis ES įstaigomis, grupėmis, komitetais ir tinklais, taip pat socialiniais ir ekonominiais partneriais.

Partnerystę Komisijos vardu pasirašys už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos ir už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen.

Pagrindiniai faktai

Atsižvelgiant į dabartinį ir būsimą įgūdžių trūkumą ir darbo rinkos poreikius, ES neišnaudojus pabėgėlių potencialo būtų iššvaistyta daugybė tiek pačių asmenų, tiek visos ekonomikos ir visuomenės išteklių. Nors investicijos siekiant apmokyti ir visiškai įtraukti į darbo rinką esamus pabėgėlius turėtų būti tęsiamos, pabėgėliai (sėkmingai juos integravus) taip pat gali prisidėti prie ES darbo rinkų ir padėti spręsti demografines problemas.

Tyrimų duomenimis, pabėgėliai susiduria su didelėmis kliūtimis norėdami gauti darbą ir jie yra viena iš labiausiai pažeidžiamų trečiųjų šalių piliečių grupių darbo rinkoje. 2014 m. pabėgėlių užimtumo lygis buvo 15–20 prc. mažesnis nei toje šalyje gimusių asmenų, o moterų dirbo ypač mažai. Be to, pabėgėliai dažnai dirba darbą, kuriam jų kvalifikacija yra per aukšta, iš dalies taip yra dėl mažesnių jų priimančiosios šalies kalbos įgūdžių ir iš dalies dėl oficialaus arba darbdavių jų turimos kvalifikacijos pripažinimo trūkumo.

Būtent todėl Komisija 2016 m. birželio 7 d. patvirtino Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planą. 2016 m. birželio 10 d. priėmus „Naują Europos įgūdžių darbotvarkę“pradėti įgyvendinti dešimt veiksmų, siekiant žmonėms ES suteikti tinkamą mokymą, įgūdžius ir paramą, įskaitant migrantų ir pabėgėlių profilio įvertinimą, siekiant patobulinti jų įgūdžius. Visų pirma, šių metų lapkričio mėn. paskelbtu Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šablonu siekiama padėti nacionalinėms valdžios institucijoms, kaip antai viešosioms įdarbinimo tarnyboms arba integracijos centrams įvertinti trečiųjų šalių piliečių įgūdžius ir darbo patirtį ir tokiu būdu padėti jiems greičiau patekti į darbo rinką ar gauti mokymą. Kai kuriais atvejais pabėgėliai gali galiausiai grįžti namo, kur jie gali atlikti svarbų vaidmenį toliau plėtojant ar atkuriant savo šalis, panaudodami ES įgytus gebėjimus.

Socialiniai ir ekonominiai partneriai yra įsipareigoję padėti pabėgėliams integruotis į darbo rinką. 2016 m. kovo 16 d. įvykusiame trišaliame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime buvo pristatytas bendras Europos ekonominių ir socialinių partnerių pareiškimas dėl pabėgėlių krizės. 2017 m. gegužės 23 d., per antrąjį Europos dialogą dėl įgūdžių ir migracijos, darbdaviai ir socialinių ir ekonominių partnerių atstovai aptarė trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką sunkumus bei naudą ir dalijosi gerąja patirtimi.Tą pačią dieną buvo pradėta vykdyti iniciatyva „Darbdaviai už integraciją

Pagrindinė finansavimo priemonė, naudojama įsitraukimui į darbo rinką (taip pat migrantų) remti, yra Europos socialinis fondas (ESF). Su įsidarbinimu susijusios parengiamosios priemonės gali būti finansuojamos ir iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF). 2017 m. lapkričio mėn. buvo paskelbtas PMIF kvietimas teikti pasiūlymus (pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. kovo 1 d.) dėl darbdavių ir socialinių bei ekonominių partnerių iniciatyvų skatinti pabėgėlių ir kitų migrantų integraciją į darbo rinką.

Daugiau informacijos

Visas „Europos partnerystės siekiant integracijos“ tekstas

Prisijungti prie iniciatyvos „Darbdaviai už integraciją“

Komisijos paskelbtas Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planas

Europos integracijos interneto svetainė

Prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių integracijos į darbo rinką ir socialinės įtraukties ES valstybėse narėse perspektyvi patirtis

„Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šablonas“

Europos pameistrystės aljansas

2016 m. apžvalga „Europos užimtumo ir socialinės tendencijos“, 3 skyrius

Europos socialinių teisių ramstis 

 

[1] Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), BUSINESSEUROPE, Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija (UAPME), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija (Eurochambers)

IP/17/5352

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar