Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pakolaisten kotouttaminen: komissio yhdistää voimansa työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten kanssa

Bryssel 20. joulukuuta 2017

Pakolaisten kotouttaminen: komissio yhdistää voimansa työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten kanssa

Euroopan komissio sekä EU:n työmarkkinaosapuolet ja talouselämän osapuolet[1] allekirjoittavat tänään EU:n kotouttamiskumppanuuden. Siinä vahvistetaan keskeiset periaatteet ja sitoumukset, joiden avulla voidaan tukea ja parantaa EU:ssa laillisesti oleskelevien pakolaisten ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia integroitua EU:n työmarkkinoille.

Allekirjoitustilaisuuden edellä komissaari Avramopoulos totesi varhaisen työmarkkinoille osallistumisen olevan vasta tulleiden ja erityisesti pakolaisten kotoutumisen kannalta olennaisen tärkeää. ”Kaikkien toimijoiden – niin julkisten kuin yksityisten – on tehtävä osansa, jotta pakolaisten kotouttaminen onnistuu, ja siksi haluamme yhdistää voimamme tällä kumppanuudella. Tänään sitoudumme yhteistyöhön työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten kanssa. Haluamme, että tästä tulee malli niin EU:n kuin kansallisen tason toiminnalle. Se on ainoa tapa tehdä maahanmuutosta todellinen mahdollisuus kaikille, sekä pakolaisille että yhteiskunnille”, Avramopoulos sanoi.

Komissaari Thyssen lisäsi, että paras tie sosiaaliseen integraatioon kulkee työmarkkinoiden kautta. ”Siksi sen tien pitäisi olla mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. Tänään pääsemme jälleen hieman lähemmäksi tätä tavoitetta. Kun komissio yhdistää voimansa työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten kanssa, voimme vastata niihin haasteisiin ja tarttua niihin mahdollisuuksiin, joita pakolaisten integroiminen työmarkkinoille tarjoaa. ”Näin voidaan edistää osallistavampien työmarkkinoiden ja yhteiskuntien luomista ja saavuttaa kaikkien kannalta parempia ja kestävämpiä tuloksia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.”

EAY:n pääsihteeri Luca Visentini puolestaan totesi EAY:ssä oltavan erittäin tyytyväisiä siihen, että järjestö voi liittyä kumppanuuteen edistämään turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten integroitumista työmarkkinoille, ja jatkoi: ”Tämä on tärkeä saavutus. Meidän mielestämme se pitäisi nähdä jatkona työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten sitoutuneelle työlle pakolaisten työmahdollisuuksien ja tasapuolisen kohtelun lisäämiseksi kaikkialla Euroopassa. Toivomme, että kumppanuus vauhdittaa tehokkaita toimia ja käynnistää käytännön tukitoimia. Myös EU:n turvapaikkapolitiikkaan tarvitaan muutosta. On siirryttävä pelkistä turvatarkastuksista ja rajavalvonnasta enemmän solidaarisuuden lisäämiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.”

BusinessEuropen pääsihteeri Markus J. Beyrer totesi, että viime vuosina monille pakolaisille on myönnetty oikeus jäädä Eurooppaan. ”Heitä olisi tuettava heidän pyrkimyksissään osallistua aktiivisesti työelämään niin nopeasti kuin mahdollista. Siinä onnistuminen on paras tapa, jolla EU ja sen jäsenvaltiot voivat toteuttaa sosiaalisia arvojaan. Pragmatismia tarvitaan hyväksyttäessä lainsäädäntöpuitteita, joilla työnantajia kannustetaan palkkaamaan pakolaisia.”

UEAPME:n pääsihteerin Veronique Willemsin mukaan muuttoliike on tosiasia Euroopassa. ”Kotouttaminen on välttämätöntä yhteiskunnalle ja taloudelle. Vastuun siitä jakavat monet eri toimijat yhdessä. Pk-yritykset ja niitä edustavat järjestöt tekevät jo nyt paljon työtä pakolaisten integroimiseksi työmarkkinoille, mutta ne tarvitsevat vahvempaa tukea. Tiiviimpi yhteistyö kaikilla tasoilla on oikea tapa edetä.”

Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalaisen keskuksen CEEP:n pääsihteeri Valeria Ronzitti totesi työnantajilla ja julkisten palvelujen tarjoajilla olevan keskeinen tehtävä maahanmuuttajien ja pakolaisten Eurooppaan kotouttamisen tukemisessa. ”Ne ovat sekä ensivaiheen toimijoita, jotka tarjoavat välttämättömiä palveluja, että myöhemmässä vaiheessa työnantajia. Kun jäsenemme ovat osa eurooppalaista kotouttamiskumppanuutta ja yhteinen vastuumme tunnustetaan ja se saa parempaa tukea, ne voivat paremmin täyttää tämän kaksitahoisen tehtävänsä.”

Belgian kauppakamarien liiton puheenjohtaja ja Eurochambresin edustaja René Branders sanoi historian osoittaneen, että ne sivilisaatiot, jotka ovat avanneet ovensa maahanmuutolle, ovat sen seurauksena kasvaneet ja kukoistaneet. ”Jos Eurooppa haluaa saada vastaavaa hyötyä, meidän on integroitava maahanmuuttajat niin yhteiskuntaan kuin talouteen. Kyse ei ole pelkästään solidaarisuudesta tai moraalista: kyse on kehityksestä muuttuvassa maailmassa. Se edellyttää koordinoitua lähestymistapaa asiaankuuluvien sidosryhmien välillä, ja siksi tällä kumppanuudella on suuri merkitys.”

Kotouttaminen voi olla tuloksellista vain, jos kaikki keskeiset toimijat hoitavat tehtävänsä. Tällaisia tahoja ovat EU:n toimielimet, kansalliset ja paikalliset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja talouselämän osapuolet sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöt. Kotouttamiskumppanuudessa vahvistetaan pakolaisten integroimista työmarkkinoille koskevat keskeiset periaatteet. Niihin kuuluvat tuen tarjoaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sen varmistaminen, että kotouttaminen hyödyttää niin pakolaisia kuin taloutta ja yhteiskuntaa laajemmin, ja usean sidosryhmän osallistumiseen perustuva lähestymistapa.

Työmarkkinaosapuolet ja talouselämän osapuolet ovat sitoutuneet muun muassa pakolaisten työmarkkinoille integrointia koskevien parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi mentorointiohjelmien järjestäminen pakolaisten integroimiseksi työelämään sekä avustaminen taitojen ja tutkintojen määrittämisessä, arvioinnissa ja dokumentoinnissa. Lisäksi osapuolet ovat sitoutuneet edistämään kumppanuutta jäsentensä keskuudessa ja lujittamaan yhteistyötä viranomaisten kanssa kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla. Euroopan komissio pyrkii muun muassa edistämään synergioita EU:n rahastojen kanssa ja varmistamaan yhteisvaikutukset muiden asiaan liittyvien EU:n tason aloitteiden kanssa, ja se jatkaa työskentelyä asiaankuuluvien EU:n elinten, ryhmittymien, komiteoiden ja verkostojen samoin kuin työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten kanssa tukeakseen pakolaisten integroitumista työmarkkinoille.

Kumppanuuden allekirjoittavat komission puolesta muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos ja työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen.

Tausta

Tämänhetkiset ja tulevat taitovajeet ja työmarkkinatarpeet huomioon ottaen on valtavaa resurssien tuhlausta sekä kyseisten henkilöiden että yleisemmin talouden ja yhteiskunnan kannalta jättää hyödyntämättä EU:ssa olevien pakolaisten potentiaali. Investointeja nykyisen työvoiman kouluttamiseen ja aktivoimiseen on jatkettava, mutta myös pakolaiset – jos heidät kotoutetaan hyvin – voivat antaa panoksensa EU:n työmarkkinoihin ja auttaa vastaamaan väestörakenteen haasteisiin.

Tutkimusten mukaan pakolaisilla on huomattavia esteitä työelämään pääsyssä ja he ovat yksi haavoittuvimmista kolmansien maiden kansalaisten ryhmistä työmarkkinoilla. Vuonna 2014 pakolaisten työllisyysaste oli 15–20 prosenttia alempi kuin syntyperäisten kansalaisten, ja naisten työllisyysaste oli erityisen alhainen. Lisäksi pakolaiset ovat usein ylikoulutettuja työtehtäviinsä, mikä johtuu osittain isäntämaan kielen heikommasta hallinnasta ja osittain siitä, että heidän tutkintojaan ei ole tunnustettu virallisesti eikä työnantajan taholta.

Tukeakseen jäsenvaltioiden kotouttamistoimia komissio hyväksyi 7. kesäkuuta 2016 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan toimintasuunnitelman. Uusi osaamisohjelma Euroopalle -tiedonannolla, jonka komissio antoi 10. kesäkuuta 2016, käynnistettiin kymmenen toimea, joilla pyritään tarjoamaan ihmisille EU:ssa oikeanlaista koulutusta, osaamista ja tukea, mukaan lukien maahanmuuttajien ja pakolaisten taitoprofiilin arviointi heidän osaamisensa päivittämistä varten. Niistä erityisesti tämän vuoden marraskuussa käynnistetty EU:n taitoprofiilityökalu EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille on tarkoitettu kansallisten viranomaisten kuten julkisten työvoimapalvelujen tai kotouttamiskeskusten avuksi kolmansien maiden kansalaisten osaamisen ja työkokemuksen kartoittamiseen ja sitä kautta nopeuttamaan heidän pääsyään työelämään tai koulutukseen. Joissakin tapauksissa pakolaiset voivat lopulta palata kotimaahansa, missä heillä voi olla tärkeä osa maansa kehittämisessä tai jälleenrakentamisessa EU:ssa hankitun osaamisen turvin.

Työmarkkinaosapuolet ja talouselämän osapuolet ovat sitoutuneet helpottamaan pakolaisten integroitumista työmarkkinoille. Eurooppalaisten talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten yhteinen julkilausuma pakolaiskriisistä esitettiin sosiaalialan kolmikantahuippukokouksessa 16. maaliskuuta 2016. Toisen osaamista ja muuttoliikettä koskevan eurooppalaisen vuoropuhelun aikana 23. toukokuuta 2017 työnantajat ja työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten edustajat keskustelivat siitä, mitkä ovat kolmansien maiden kansalaisten työmarkkinoille integroimisen haasteet ja hyödyt, ja jakoivat hyviä käytäntöjä. Samana päivänä käynnistettiin Työnantajat kotouttamisen tukena -aloite.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein rahoitusväline, jolla tuetaan muun muassa maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Myös turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) voidaan antaa rahoitusta työmarkkinoille pääsyä valmisteleville toimille. AMIF-rahoitusta koskeva ehdotuspyyntö käynnistettiin marraskuussa 2017 (päättymispäivä 1. maaliskuuta 2018). Sillä tuetaan työnantajien sekä työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten aloitteita, jotka edistävät pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien integroitumista työmarkkinoille.

Lisätietoja

Eurooppalainen kotouttamiskumppanuus lyhentämättömänä

Osallistu Työnantajat kotouttamisen tukena -aloitteeseen

Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva komission toimintasuunnitelma

Euroopan kotouttamisasioiden verkkosivusto

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integrointia työmarkkinoille ja sosiaalista osallistamista koskevat lupaavat käytänteet EU-maissa

EU:n taitoprofiilityökalu EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille

Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä

Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan kehitys Euroopassa 2016, luku 3

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

 

 

[1]EAY, BusinessEurope, UAPME, CEEP ja Eurochambres

IP/17/5352

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar