Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Pagulaste lõimimine: komisjon ühendab jõud sotsiaal- ja majanduspartneritega

Brüssel, 20. detsember 2017

Pagulaste lõimimine: komisjon ühendab jõud sotsiaal- ja majanduspartneritega

Täna kirjutavad Euroopa Komisjon ning ELi sotsiaal- ja majanduspartnerid[1] alla Euroopa integratsioonipartnerlusele, milles on sätestatud olulised põhimõtted ja kohustused, et toetada ja tõhustada ELis legaalselt elavate pagulaste ja rändajate võimalusi Euroopa tööturule sisenemiseks.

Allkirjastamistseremoonia eel sõnas volinik Avramopoulos: „Varajane osalemine tööturul on uute tulijate, eriti pagulaste edukaks lõimimiseks äärmiselt oluline. Kõik nii avaliku kui ka erasektori osalejad peavad täitma oma osa pagulaste edukal lõimimisel ja seepärast soovime oma jõud ühendada. Täna kohustume tegema koostööd sotsiaal- ja majanduspartneritega, et näidata eeskuju mitte ainult Euroopa, vaid ka riikide tasandil. Ainult sel viisil on võimalik muuta migratsioon tõeliseks võimaluseks nii pagulaste kui ka meie ühiskonna jaoks.“

Volinik Thyssen lisas: „Parim viis sotsiaalseks lõimimiseks on tööturu abil. Seepärast peaks see olema ka kõige turvalisem ja lühem. Täna astume taas ühe sammu selles suunas, ühendades jõud sotsiaal- ja majanduspartneritega, et lahendada probleemid ja haarata võimalustest, mis on seotud pagulaste tööturule lõimimisega.Sellega luuakse kaasavamad tööturud ja ühiskond ning saavutatakse kõigi jaoks paremad ja jätkusuutlikumad tulemused, tehes seda kooskõlas Euroopa sotsiaalõiguste sambas sätestatud põhimõtetega.

Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) peasekretär Luca Visentini ütles: „Euroopa Ametiühingute Keskliidul on väga hea meel liituda partnerlusega, et edendada varjupaigataotlejate ja pagulaste tööturule lõimimist. See on oluline saavutus. Meie hinnangul tuleks seda vaadelda kui sotsiaalpartnerite ja avaliku sektori asutuste jätkuvat pühendumist rändajate tööhõivevõimaluste ja võrdse kohtlemise edendamisele kõikjal Euroopas. Loodame, et selle partnerlusega hoogustatakse tõhusaid meetmeid ja pakutakse praktilist tuge. Ühtlasi on vaja muuta ELi varjupaigapoliitikat, et see liiguks üksnes julgeoleku- ja piirikontrollilt suurema solidaarsuse ja inimõiguste austamise suunas.“

Ühenduse Business Europe peadirektor Markus J. Beyrer sõnas: „Viimastel aastatel on paljud pagulased saanud õiguse Euroopas elada. Nende jõupingutusi tööturul aktiivselt osaleda tuleks toetada nii kiiresti kui võimalik. Tulemuste abil on Euroopal ja selle liikmesriikidel kõige parem oma sotsiaalseid väärtusi ellu viia. Selliste õigusraamistike kohandamisel, millega julgustatakse tööandjaid pagulasi tööle võtma, tuleks lähtuda pragmaatilisest lähenemisviisist.“

Euroopa Käsitööettevõtjate ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Keskliidu (UEAPME) peasekretär Veronique Willems ütles: „Migratsioon Euroopas on vankumatu tõsiasi. Lõimimine on vajalik nii ühiskonna kui ka majanduse jaoks. See on paljude osalejate ühine vastutus. VKEd ja nende organisatsioonid teevad juba palju jõupingutusi, et lõimida pagulasi tööturule, kuid nad vajavad tõhusamat tuge. Tihedam koostöö kõikidel tasanditel aitab edasi liikuda.“

Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) peasekretär Valeria Ronzitti sõnas: „Tööandjatel ja avalike teenuste osutajatel on võtmeroll rändajate ja pagulaste lõimimisel Euroopas. Nad on sageli esmareageerijad, kes pakuvad esmaseid teenuseid, ja hilisemas etapis ka tööandjad. Euroopa integratsioonipartnerluses osalemine aitab meie liikmetel täita seda kaheosalist missiooni, toetades ja tunnustades paremini meie jagatud vastutust.“

Belgia Kaubanduskodade Föderatsiooni president ja Eurochambres'i esindaja René Branders ütles: „Ajaloost nähtub, et sisserändele uksed avanud tsivilisatsioonid on selle tulemusena kasvanud ja õitsele puhkenud. Kui soovime, et Euroopa sellest samamoodi kasu saaks, peame rändajad lõimima nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult. Asi ei ole ainult solidaarsuses ega moraalsuses: küsimus on muutuvas maailmas toimuvas arengus. Selleks on vaja koordineeritud lähenemisviisi asjaomaste sidusrühmade hulgas ja seepärast on nimetatud partnerlusel väärtuslik roll.“

Lõimimine saab olla tõhus vaid siis, kui kõik asjaomased osalejad – ELi institutsioonid, riiklikud ja kohalikud ametiasutused, sotsiaal- ja majanduspartnerid ning kodanikuühiskonna organisatsioonid – täidavad oma rolli. Integratsioonipartnerluses on sätestatud pagulaste tööturule lõimimise olulised põhimõtted, sealhulgas toe pakkumine kohe kui võimalik, lõimimise kasuteguri tagamine nii pagulaste kui ka majanduse ja ühiskonna jaoks üldiselt ning paljusid sidusrühmi koondava lähenemisviisi tagamine.

Sotsiaal- ja majanduspartnerite võetud kohustuste hulgas on jagada parimaid tavasid pagulaste tööturule lõimimisel, näiteks mentorlusprogrammid nende töökohale lõimimiseks või oskuste ja kvalifikatsioonide kindlakstegemine, hindamine ja dokumenteerimine. Ühtlasi on nad lubanud tutvustada partnerlust oma liikmetele ja tugevdada koostööd avaliku sektori asutustega kõikidel asjakohastel tasanditel. Euroopa Komisjon üritab muu hulgas edendada koostoimet ELi fondidega, tagada koostoime Euroopa tasandi muude seotud algatustega ning jätkata koostööd asjaomaste ELi asutuste, rühmade, komiteede ja võrgustikega, samuti sotsiaal- ja majanduspartneritega, et toetada pagulaste tööturule lõimimist.

Partnerlusele kirjutavad komisjoni nimel alla rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ning tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen.

Taustteave

Võttes arvesse praegust ja tulevast oskuste nappust ja tööturu vajadusi, on suutmatus kasutada ELis ära pagulaste potentsiaali märkimisväärne ressursside raiskamine nii asjaomaste isikute endi kui ka majanduse ja ühiskonna jaoks tervikuna. Kuigi jätkuvalt tuleb investeerida väljaõppesse ja olemasoleva tööjõu igakülgsesse aktiveerimisse, on hästi lõimunud pagulastel samuti võimalik kaasa aidata ELi tööturgude arengule ja demograafiliste probleemide lahendamisele.

Uuringute kohaselt on pagulastel töökoha saamisel mitmeid takistusi ja nad moodustavad tööturul ühe kõige haavatavama kolmandate riikide kodanike rühma. 2014. aastal oli pagulaste tööhõivemäär 15–20% madalam kui ELis sündinud isikute puhul ja eriti madal oli naiste tööhõivemäär. Lisaks on pagulased tihti oma töökohal ülekvalifitseeritud, mis tuleneb osaliselt nende madalamast vastuvõtva riigi keele oskuse tasemest ja osaliselt sellest, et nende kvalifikatsioone ei tunnustata ametlikult või tööandja poolt.

Komisjon võttis 7. juunil 2016. aastal vastu kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava, et liikmesriikide jõupingutusi lõimimisel toetada. Komisjoni 10. juunil 2016 vastuvõetud Euroopa uue oskuste tegevuskavaga käivitati kümme meedet, et teha ELis inimestele kättesaadavaks sobiv väljaõpe, oskused ja tugi, sealhulgas rändajate ja pagulaste profiilide hindamine nende oskuste ajakohastamiseks. Eelkõige käivitati käesoleva aasta novembris ELi vahend kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks, et aidata riigi ametiasutustel, nagu avalikud tööturuasutused või integratsioonikeskused, kaardistada kolmandate riikide kodanike oskusi ja töökogemust ning hõlbustada seega juurdepääsu tööturule või väljaõppele. Teatavatel juhtudel võivad pagulased hiljem koju naasta ja mängida seal olulist rolli oma kodumaa edasi arendamisel või uuesti üles ehitamisel, kasutades selleks ELis omandatud oskusi.

Sotsiaal- ja majanduspartnerid on võtnud kohuseks hõlbustada pagulaste lõimimist tööturule. Pagulaskriisi käsitlev Euroopa majandus- ja sotsiaalpartnerite ühisavaldus esitati kolmepoolsel sotsiaaltippkohtumisel 16. märtsil 2016. Tööandjad ning sotsiaal- ja majanduspartnerite esindajad arutasid 23. mail 2017 oskuste ja rände teemalise Euroopa teise dialoogi raames kolmandate riikide kodanike tööturule lõimimisega seotud probleeme ja sellest tulenevat kasu ning vahetasid häid tavasid. Samal päeval käivitati algatus „Tööandjad üheskoos lõimumise heaks“.

Peamine tööturule kaasamise toetusvahend, sealhulgas rändajate jaoks, on Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Samuti saab tööturule juurdepääsu ettevalmistavaid meetmeid rahastada Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) kaudu. AMIFi projektikonkurss käivitati 2017. aasta novembris (tähtaeg 1. märts 2018), et toetada tööandjate ning sotsiaal- ja majanduspartnerite algatusi pagulaste ja teiste sisserändajate tööturule lõimimiseks.

Lisateave

Euroopa integratsioonipartnerluse algatuse terviktekst

Liitumine algatusega „Tööandjad üheskoos lõimumise heaks“

Komisjoni kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava

Euroopa integratsioonialane veebisait

Varjupaigataotlejate ja pagulaste tööturule integreerimise ja sotsiaalse kaasatusega seotud parimad näited ELi liikmesriikides

ELi vahend kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks

Euroopa Õpipoisiõppe Liit

Euroopa tööhõive ja sotsiaalarengu 2016. aasta aruanne, 3. peatükk.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas

 

 

[1]ETUC, BusinessEurope, UAPME, CEEP ja Eurochambers

IP/17/5352

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar