Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Integration af flygtninge: Kommissionen går sammen med de sociale og økonomiske partnere

Bruxelles, den 20. december 2017

Integration af flygtninge: Kommissionen går sammen med de sociale og økonomiske partnere

I dag vil Europa-Kommissionen og EU's sociale og økonomiske partnere[1] undertegne et "europæisk partnerskab for integration", som skal give flygtninge, der opholder sig lovligt i EU, nye muligheder for at komme ind på det europæiske arbejdsmarked.

Forud for undertegnelsesceremonien udtalte EU-kommissær Dimitris Avrampoulos følgende: "Tidlig deltagelse på arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket integration af nyankomne og især flygtninge. Alle aktører – offentlige såvel som private – må yde deres del for at integrere flygtninge, og derfor må vi forene vores kræfter. I dag forpligter vi os til at arbejde sammen med de sociale og økonomiske partnere for at gøre dette til en model på ikke blot europæisk, men også på nationalt plan. Dette er den eneste måde at gøre migration til en reel mulighed for alle, både flygtninge og vore samfund."

EU-kommissær Marianne Thyssen tilføjede: "Den bedste vej til social integration går via arbejdsmarkedet. Derfor bør den også være den sikreste og den korteste. I dag tager vi et nyt stort skridt i den retning, når vi forener kræfter med de sociale og økonomiske partnere for at tackle de forskellige udfordringer og gribe mulighederne for integrere flygtninge på arbejdsmarkedet. Dette vil medvirke til skabe mere inkluderende arbejdsmarkeder og samfund og bedre resultater for alle i overensstemmelse med principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder."

Luca Visentini, generalsekretær for EFS, sagde: "EFS glæder sig meget over at deltage i partnerskabet for at fremme integrationen af asylansøgere og flygtninge på arbejdsmarkedet. Dette er et vigtigt resultat. Efter vores opfattelse bør det ses som en fortsættelse af arbejdsmarkedets parters og de offentlige myndigheders indsats for at forbedre migranters jobmuligheder og ligestilling overalt i Europa. Vi håber, at partnerskabet vil sætte skub i effektive foranstaltninger og frigøre praktisk støtte. Der er behov for at ændre EU's asylpolitik og flytte fokus fra sikkerhed og grænsekontrol alene til større solidaritet og respekt for menneskerettigheder."

Markus J. Beyrer, generaldirektør i Business Europe, udtalte: "Mange flygtninge har fået ret til at tage ophold i Europa i de seneste år. De bør støttes i deres bestræbelser for at blive aktive på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Resultater er den bedste måde for EU og medlemsstaterne at leve op til deres sociale værdier på. Vi skal være pragmatiske ved udformningen af lovgivningsmæssige rammer, der kan tilskynde arbejdsgivere til at ansætte flygtninge."

Veronique Willems, generalsekretær for UEAPME, sagde: “Migration i Europa er en kendsgerning. Integration er en nødvendighed for samfundet og økonomien. Den er et fælles ansvar for flere aktører. Små og mellemstore virksomheder og deres organisationer gør allerede meget for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, men de har behov for mere hjælp. Et tættere samarbejde på alle niveauer er den rigtige vej frem."

Valeria Ronzitti, generalsekretær for CEEP (De Offentlige Arbejdsgiveres Europæiske Organisation), udtalte: “Arbejdsgivere og udbydere af offentlige tjenesteydelser har en nøglerolle at spille i integrationen af migranter og flygtninge i Europa. De fungerer både som de første respondenter, der leverer centrale tjenester, og senere i processen som arbejdsgivere. Som deltagere i det europæiske partnerskab for integration vil vi hjælpe vores medlemmer med at løfte denne dobbelte opgave ved at blive bedre til at understøtte og erkende vores fælles ansvar."

René Branders, formand for den belgiske sammenslutning af handelskamre og repræsentant for Eurochambres, sagde: “Historien har vist, at civilisationer, der åbner deres døre for indvandring, vokser og blomstrer. Hvis EU skal drage samme fordele, må vi integrere migranter socialt og økonomisk. Det er ikke kun et spørgsmål om solidaritet eller etik: Det er et spørgsmål om evolution i en verden i forandring. Dette kræver en samordnet tilgang blandt alle relevante aktører, og derfor er partnerskabet så værdifuldt."

Integration kan kun lykkes, hvis alle relevante aktører tager ansvar: EU-institutionerne, de nationale og lokale myndigheder, de sociale og økonomiske partnere og civilsamfundsorganisationerne. Partnerskabet for integration definerer hovedprincipperne for integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, herunder at der skal ydes støtte så tidligt som muligt, at man skal sikre, at integrationen gavner såvel flygtninge som økonomien og samfundet som helhed, og at der inddrages mange forskellige aktører.

Blandt tilsagnene fra de sociale og økonomiske partnere finder man deling af bedste praksis til integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, f.eks. tilrettelæggelse af mentorprogrammer, der kan sikre deres integration på arbejdspladsen, eller facilitering af identifikationen og vurderingen af og beviserne for færdigheder og kvalifikationer. De har også forpligtet sig til at fremme partnerskabet blandt deres medlemmer og styrke samarbejdet med de offentlige myndigheder på alle relevante niveauer. Europa-Kommissionen vil bestræbe sig på bl.a. at fremme synergier med EU-fonde og sikre synergier med andre lignende initiativer på europæisk plan, og den vil fortsætte samarbejdet med alle relevante organer, grupper, udvalg og netværk samt de sociale og økonomiske partnere på EU-plan for at fremme arbejdsmarkedsintegrationen af flygtninge.

Partnerskabet vil blive undertegnet på Kommissionens vegne af Dimitris Avramopoulos, der er kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, og Marianne Thyssen, der er kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet.

Baggrund

Konfronteret med den aktuelle og fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft vil der, hvis man ikke frigør potentialet hos flygtninge i EU, opstå et enormt ressourcespild, både for de berørte personer og for økonomien og samfundet som helhed. Mens investeringerne i uddannelse og aktivering af den eksisterende arbejdssstyrke bør fastholdes, kan også velintegrerede flygtninge bidrage til EU's arbejdsmarkeder og til at tackle demografiske udfordringer.

Undersøgelser har vist, at flygtninge skal overvinde store hindringer for at komme i arbejde, og de udgør en af de mest sårbare grupper af tredjelandsstatsborgere på arbejdsmarkedet. I 2014 lå beskæftigelsen for flygtninge 15-20 % lavere end for indenlandsk fødte personer, og den var særlig lav for kvinder. Desuden er flygtninge ofte overkvalificerede til de jobs, de udfører, dels fordi de har et ringere kendskab til værtslandets sprog, dels fordi deres kvalifikationer ikke anerkendes af myndigheder eller arbejdsgivere.

Som støtte til medlemsstaternes integrationsindsats vedtog Kommissionen den 7. juni 2016 en handlingsplan om integration af tredjelandsstatsborgere. Med den nye dagsorden for færdigheder i Europa, som blev vedtaget af Kommissionen den 10. juni 2016, blev der lanceret ti tiltag, der skal give personer i EU adgang til den rette uddannelse, de rette færdigheder og den rette støtte, bl.a. i form af profilvurderinger for migranter og flygtninge, så de kan opgradere deres færdigheder. Især tjener EU's redskab for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler, der blev lanceret i november i år, til at hjælpe nationale myndigheder såsom arbejdsformidlinger eller integrationscentre med at kortlægge tredjelandsstatsborgeres færdigheder og erhvervserfaringer for derved at give dem hurtigere adgang til beskæftigelse eller uddannelse. I nogle tilfælde kan flygtninge til sidst vende hjem, hvor de kan medvirke til at videreudvikle eller genopbygge deres lande takket være de færdigheder, de har erhvervet i EU.

De sociale og økonomiske partnere er indstillet på at lette flygtninges integration på arbejdsmarkedet. På det sociale trepartstopmøde den 16. marts udsendte de europæiske økonomiske og sociale partnere en fælles erklæring om flygtningekrisen. Den 23. maj 2017, under den den anden europæiske dialog om færdigheder og migration, diskuterede arbejdsgivere og repræsentanter for de sociale og økonomiske partnere udfordringerne forbundet med og fordelene ved at integrere tredjelandsstatsborgrere i arbejdsmarkedet, og der blev udvekslet erfaringer om god praksis. Samme dag lancerede man initiativet "Employers together for integration".

Den Europæiske Socialfond er det største finansieringsinstrument til støtte for inklusion på arbejdsmarkedet af bl.a. migranter. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) kan også yde støtte til forberedende foranstaltninger, der skal give adgang til arbejdsmarkedet. I november 2017 lancerede AMIF en indkaldelse af forslag med henblik på at støtte arbejdsgiveres og sociale og økonomiske partneres initiativer om integration af flygtninge og andre migranter på arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger

Komplet version af det europæiske partnerskab for integration

Bliv en del af initiativet "Employers together for Integration"

Kommissionens handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere

Det Europæiske Integrationswebsted

Lovende praksis vedrørende integration på arbejdsmarkedet og social inklusion af asylansøgere og flygtninge på tværs af EU-medlemsstaterne

EU's redskab for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler

Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser

Employment and Social Development in Europe 2016, chapter 3

Den europæiske søjle for sociale rettigheder 

 

[1]EFS, BusinessEurope, UAPME, CEEP og Eurochambers

IP/17/5352

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar