Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Integrace uprchlíků: Komise spojila síly se sociálními a hospodářskými partnery

Brusel 20. prosince 2017

Integrace uprchlíků: Komise spojila síly se sociálními a hospodářskými partnery

Evropská komise a sociální a hospodářští partneři EU[1] dnes podepíší iniciativu „Evropské partnerství pro integraci“, která stanoví hlavní zásady a závazky na podporu a posílení příležitostí pro uprchlíky a migranty oprávněně pobývající v EU k integraci na evropském trhu práce.

Před slavnostním podepsáním komisař Avramopoulos řekl: „Pro úspěšnou integraci nově příchozích osob, a zejména uprchlíků, má zásadní význam jejich brzké zapojení do trhu práce. Všichni aktéři, z veřejné i soukromé sféry, se musí na úspěšné integraci uprchlíků podílet, a proto chceme posílit naši vzájemnou spolupráci. Dnes se zavazujeme ke spolupráci se sociálními a hospodářskými partnery, abychom vytvořili model, který bude využíván nejen na evropské, ale i vnitrostátní úrovni. To je jediný způsob, jak z migrace učinit skutečnou příležitost pro všechny, tedy uprchlíky i celou společnost.“

Komisařka Thyssenová k tomu dodala: „Nejlepší cesta k sociální integraci vede přes trh práce. Proto by měla být i co nejbezpečnější a nejkratší. „Dnes činíme další krok tímto směrem a spojujeme své síly se sociálními a hospodářskými partnery, abychom se vypořádali s problémy a využili příležitosti k integraci uprchlíků na trhu práce. To přispěje k vytvoření inkluzivnějšího trhu práce i společnosti a přinese větší a trvalejší pozitiva všem občanům, a to v souladu se zásadami zakotvenými v evropském pilíři sociálních práv.“

Luca Visentini, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů, uvedl: „Naše konfederace se s radostí připojuje k partnerství na podporu integrace žadatelů o azyl a uprchlíků na trhu práce. Jedná se o důležitý pokrok. Podle našeho názoru je třeba toto partnerství chápat jako přirozený vývoj závazku sociálních partnerů a veřejných orgánů zlepšit příležitosti k zaměstnávání migrantů a posílit rovné zacházení v celé Evropě. Doufáme, že toto partnerství podpoří účinná opatření a uvolní praktickou podporu. Kromě toho je zapotřebí změnit azylovou politiku EU a posunout její těžiště výhradně z bezpečnosti a ochrany hranic směrem k větší solidaritě a dodržování lidských práv.“

Markus J. Beyrer, generální ředitel konfederace Business Europe, dále doplnil: „V minulých letech získala řada uprchlíků v Evropě právo na pobyt. Jejich snahu o co největší zapojení do trhu práce bychom měli co nejdříve podpořit. Nejlepší způsob, jak v Evropě a jejích členských státech naplňovat naše sociální hodnoty, jsou konkrétní výsledky. Při úpravě právních rámců, která bude zaměstnavatele motivovat k přijímání uprchlíků, by měl převládat pragmatický přístup.“

Veronique Willemsová, generální tajemnice sdružení UEAPME, řekla: „Migrace v Evropě je fakt. Integrace je nutnost pro společnost a ekonomiku. A je to společná odpovědnost mnoha aktérů. Malé a střední podniky a jejich organizace již toho pro integraci uprchlíků na trhu práce dělají hodně, nicméně potřebují větší podporu. Vzájemná užší spolupráce na všech úrovních je krok správným směrem.“

Valeria Ronzittiová, generální tajemnice CEEP (Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu), uvedla: „Zaměstnavatelé a poskytovatelé veřejných služeb hrají významnou roli při podpoře integrace migrantů a uprchlíků v Evropě. Fungují jak v první linii coby poskytovatelé základních služeb, tak i později, jako zaměstnavatelé. Coby součást Evropského partnerství pro integraci budou naši členové moci snáze toto dvojí poslání plnit, a sice lepší podporou a uznáním naší společné odpovědnosti.“

René Branders, předseda Belgické federace obchodních komor a zástupce Eurochambres, dodal: „Historie ukazuje, že civilizace, které se otevřely imigraci, díky ní rostly a prosperovaly. Jestliže má stejný prospěch přinést i Evropě, musíme migranty začlenit po společenské i ekonomické stránce. Není to pouze otázka solidarity nebo morálky – jedná se o vývoj v proměnlivém světě. Ten vyžaduje koordinovaný přístup mezi příslušnými zúčastněnými stranami, a proto má toto partnerství hodnotnou úlohu.“

Integrace může být efektivní pouze tehdy, pokud svou úlohu plní všichni příslušní aktéři: orgány EU, vnitrostátní a místní orgány, sociální a hospodářští partneři a organizace občanské společnosti. Partnerství pro integraci stanoví základní zásady pro integraci uprchlíků na trhu práce, včetně poskytování podpory co nejdříve. Usiluje o to, aby integrace byla přínosem pro uprchlíky i ekonomiku a společnost obecně, přičemž uplatňuje přístup se zapojením více stran.

Sociální a hospodářští partneři se mimo jiné zavázali, že budou sdílet osvědčené postupy pro integraci uprchlíků na trhu práce, například pořádáním mentoringů pro integraci na pracovišti nebo podporou identifikace, posouzení a dokumentace jejich dovedností a kvalifikace. Dále se zavázali, že budou dnes podepsané partnerství propagovat mezi svými členy a že posílí spolupráci s veřejnými orgány na všech příslušných úrovních. Evropská komise bude za účelem podpory integrace uprchlíků mimo jiné usilovat o podporu synergií s fondy EU, zajišťovat soulad s jinými souvisejícími iniciativami na evropské úrovni a nadále spolupracovat s relevantními subjekty EU, skupinami, výbory a sítěmi jakož i sociálními a hospodářskými partnery.

Jménem Komise dnes partnerství podepíše komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos a komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Souvislosti

S ohledem na současný i budoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků a na potřeby trhu práce představuje nevyužití potenciálu uprchlíků v EU značné plýtvání zdroji, a to jak pro osoby, kterých se to týká, tak pro ekonomiku a společnost jako celek. Ačkoli by investice do odborné přípravy a plné aktivace stávajících pracovních sil měly nadále pokračovat, mohou uprchlíci, budou-li dobře integrovaní, být pro trhy práce EU rovnocenným přínosem a přispět k řešení demografických problémů.

Podle dostupných studií se uprchlíci potýkají s významnými překážkami v přístupu k zaměstnání a na trhu práce jsou jednou z nejzranitelnějších skupin státních příslušníků zemí mimo EU. V roce 2014 byla míra zaměstnanosti uprchlíků o 15–20 % nižší než u osob, které se v EU narodily, přičemž obzvláště nízká byla míra zaměstnanosti u žen. Uprchlíci jsou navíc často překvalifikovaní na práci, kterou vykonávají. To je částečně způsobeno nedostatečnou znalostí jazyka přijímající země a částečně neúplným uznáním jejich kvalifikace ze strany úřadů nebo zaměstnavatele.

Aby podpořila integrační snahy členských států, přijala proto Komise dne 7. června 2016 Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Nová agenda dovedností pro Evropu, kterou Komise přijala dne 10. června 2016, stanoví deset opatření s cílem umožnit lidem v EU získat patřičnou odbornou přípravu, dovednosti a podporu, včetně posuzování profilu migrantů a uprchlíků s cílem zvýšit jejich kvalifikaci. Konkrétně byl letos v listopadu spuštěn Nástroj EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, který má pomoci vnitrostátním orgánům, jako jsou úřady práce nebo integrační centra, zmapovat dovednosti a pracovní zkušenosti státních příslušníků třetích zemí, a urychlit tak jejich přístup k zaměstnání a odborné přípravě. V některých případech se uprchlíci možná nakonec vrátí zpět do své původní vlasti, kde mohou s pomocí dovedností získaných v EU hrát důležitou úlohu při dalším rozvoji nebo rekonstrukci této země.

Sociální a hospodářští partneři jsou odhodláni integraci uprchlíků na trhu práce usnadnit. Na trojstranné sociální vrcholné schůzce konané dne 16. března 2016 vydali tito partneři společné prohlášení na téma uprchlické krize. Dne 23. května 2017, u příležitosti druhého Evropského dialogu o dovednostech a migraci, diskutovali zaměstnavatelé a zástupci sociálních a hospodářských partnerů o problémech a přínosech integrace cizinců na trhu práce a vyměňovali si zkušenosti. Ve stejný den byla zahájena i iniciativa „Zaměstnavatelé společně pro integraci“.

Hlavním finančním nástrojem na podporu začleňování na trhu práce – včetně migrantů – je Evropský sociální fond (ESF). Finanční prostředky na přípravná opatření za účelem přístupu na trh práce může poskytnout i Azylový, migrační a integrační fond (AMIF). V listopadu letošního roku byla zveřejněna výzva k podávání návrhů v rámci AMIF (termín pro podání je 1. března 2018) na podporu iniciativ zaměstnavatelů a sociálních a hospodářských partnerů týkajících se začlenění uprchlíků a dalších migrantů na trhu práce.

Další informace

Plné znění Evropského partnerství pro integraci

Přihlaste se k iniciativě „Zaměstnavatelé společně pro integraci“

Akční plán Komise pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Evropský internetový portál věnovaný integraci

Slibné postupy začlenění na trhu práce a sociálního začlenění uprchlíků a žadatelů o azyl v členských státech EU

Nástroj EU pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí

Evropská aliance pro učňovskou přípravu

Employment and Social Developments in Europe (Zaměstnanost a sociální rozvoj v Evropě), 2016, kapitola 3.

Evropský pilíř sociálních práv

 

 

[1]ETUC, BusinessEurope, UEAPME, CEEP a Eurochambers

IP/17/5352

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar