Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Интеграцията на бежанците: Комисията обединява сили със социалните и икономическите партньори

Брюксел, 20 декември 2017 r.

Интеграцията на бежанците: Комисията обединява сили със социалните и икономическите партньори

Днес Европейската комисия и европейските социални и икономически партньори[1] ще подпишат „Европейско партньорство за интеграция“, в което ще установят основни принципи и ангажименти за подкрепа и разширяване на възможностите за бежанците и мигрантите, които пребивават законно в ЕС, да се интегрират на европейския пазар на труда.

В навечерието на церемонията по подписването комисар Аврамопулос заяви: Ранното участие на пазара на труда е от решаващо значение за успешната интеграция на новопристигналите, и особено на бежанците. Всички участници — публични и частни — трябва да дадат своя принос за успешното интегриране на бежанците и поради това искаме да обединим силите си. Днес поемаме ангажимент да работим заедно със социалните и икономическите партньори, като искаме този модел да послужи за пример не само на европейско, но и национално равнище. Това е единственият начин миграцията да се превърне в реална възможност за всички — както за бежанците, така и за нашите общества.

Комисар Тейсен добави: Най-верният път към социална интеграция е чрез пазара на труда. Поради това той трябва да бъде най-краткият и най-безопасният. Днес правим още една стъпка в тази посока, като обединяваме сили със социалните и икономическите партньори, за да се справим с предизвикателствата и да се възползваме от възможностите за интегриране на бежанците на пазара на труда. Това ще допринесе за създаването на по-приобщаващи пазари на труда и по-приобщаващи общества и за постигането на по-добри и по-устойчиви резултати за всички, в съответствие с принципите, залегнали в европейския стълб на социалните права.

Лука Висентини, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), заяви: Европейската конфедерация на профсъюзите изразява голямо задоволство да се присъедини към партньорството за насърчаване на интеграцията на пазара на труда за лицата, търсещи убежище, и за бежанците. Това е важно постижение, което по наше мнение следва да се разглежда като продължение на ангажимента на социалните партньори и публичните органи за подобряване на възможностите за заетост на мигрантите и равното им третиране навсякъде в Европа. Надяваме се, че партньорството ще даде тласък за ефективни действия и ще се изрази в практическа подкрепа. Необходима е също промяна в политиката на ЕС за убежището, като се премине от сигурност и граничен контрол към повече солидарност и зачитане на правата на човека.

Маркус Байрер, генерален директор на Business Europe, заяви: През последните години голям брой бежанци получиха правото да пребивават в Европа. Те трябва да бъдат подкрепени в усилията им да бъдат активни на пазара на труда възможно най-бързо. Постигането на резултати е най-добрият начин за Европа и нейните държави членки да отстояват нашите социални ценности. Прагматизмът следва да вземе превес при адаптирането на правните уредби за насърчаване на работодателите да наемат бежанци.

Вероник Уилемс, генерален секретар на Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (UEAPME), заяви: Миграцията в Европа е факт. Интеграцията е необходима за обществото и икономиката. Тя е споделена отговорност на множество участници. МСП и техните организации вече правят много за интеграцията на бежанците на пазара на труда, но те се нуждаят от по-силна подкрепа. По-тясното сътрудничество на всички равнища е правилният път напред.

Валерия Ронзити, генерален секретар на CEEP (Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи публични услуги и услуги от общ интерес), заяви: Работодателите и доставчиците на обществени услуги трябва да играят възлова роля в подкрепата на интеграцията на мигрантите и бежанците в Европа. Те действат като лица, оказващи първа помощ, предоставяйки основни услуги, а на по-късен етап от процеса — като работодатели. Участието в Европейското партньорство за интеграция ще помогне на нашите членове да изпълняват тази двойна мисия благодарение на по-добрата подкрепа и признанието за нашата обща отговорност.

Рене Брандерс, председател на Белгийската федерация на търговските камари и представляващ Eurochambers, заяви: Историята показва, че цивилизациите, отворили своите врати за имиграция, се разрастват и процъфтяват като последица от нея. Ако Европа желае да извлече подобна полза, тя трябва да интегрира мигрантите в социален и икономически план. Това е не само въпрос на солидарност или морал: това е въпрос на развитие в един променящ се свят. Необходим е координиран подход сред съответните заинтересовани страни, поради което това партньорство ще има ценна роля.

Интеграцията може да бъде ефективна само ако всички съответни участници изпълняват своята роля: институциите на ЕС, националните и местните органи, социалните и икономическите партньори и организациите на гражданското общество. С партньорството за интеграция се определят основните принципи за интеграцията на бежанците на пазара на труда, а именно осигуряване на подкрепа на възможно най-ранен етап, гарантиране, че от интеграцията се възползват както бежанците, така и икономиката и обществото като цяло, и осигуряване на подход, който включва участието на множество заинтересовани страни.

Сред ангажиментите, които поеха социалните и икономическите партньори, е обменът на най-добри практики за интегрирането на бежанците на пазара на труда, например организирането на програми за наставничество при интегрирането им на работното място или улесняването на установяването, оценката и документирането на уменията и квалификациите. Те също така поеха ангажимент да популяризират партньорството между своите членове, както и да засилят сътрудничеството с публичните органи на всички подходящи равнища. Европейската комисия ще положи усилия, наред с другото, да насърчава полезните взаимодействия с фондовете на ЕС, да гарантира взаимодействия с други свързани инициативи на европейско равнище и да продължи да работи със съответните органи на ЕС, групи, комисии и мрежи, както и социалните и икономическите партньори, за да се подкрепя интеграцията на бежанците на пазара на труда.

Партньорството ще бъде подписано от Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, и Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, от името на Комисията.

Контекст

В условията на настоящия и бъдещия недостиг на умения спрямо нуждите на пазара на труда, неразгръщането на потенциала на бежанците в ЕС е значителна загуба на ресурси — както за засегнатите лица, така и за икономиката и обществото като цяло. Докато инвестирането в обучение и пълна мобилизация на наличната работна сила трябва да продължи, бежанците, ако са добре интегрирани, могат също да допринесат за пазара на труда в ЕС и да помогнат за справянето с демографските предизвикателства.

Според проучванията бежанците се сблъскват със значителни пречки пред достъпа до заетост и са една от най-уязвимите групи граждани на трети страни на пазара на труда. През 2014 г. равнището на заетост на бежанците беше с 15—20 % по-ниско от това на родените в съответната държава лица, като особено ниски са равнищата на заетост при жените. Освен това бежанците често са свръхквалифицирани за работата, която вършат, което отчасти се дължи на това, че владеят по-слабо езика на приемащата държава, и отчасти поради липсата на официално признаване на техните квалификации или на признаване от страна на работодателите.

За да подкрепи усилията на държавите членки, на 7 юни 2016 г. Комисията прие план за действие относно интеграцията на граждани на трети държави. Новата европейска програма за умения, приета от Комисията на 10 юни 2016 г., започна с десет действия за осигуряване на подходящо обучение, умения и подкрепа на хората в ЕС, включително оценки на профилите за мигрантите и бежанците, с цел повишаването на тяхната квалификация. По-специално, инструментът на ЕС за профилиране на уменията на гражданите на трети държави, създаден през ноември тази година, има за цел да помогне на националните органи, като например публичните служби по заетостта или центрове за интеграция, да съставят карти на уменията и професионалния опит на гражданите на трети държави и по този начин да се осигури по-бърз достъп до заетост или обучение. В някои случаи бежанците може да имат възможност в даден момент да се завърнат по домовете си, където могат да изиграят важна роля за по-нататъшното развитие или възстановяването на техните страни благодарение на уменията, придобити в ЕС.

Социалните и икономическите партньори се ангажираха да улесняват интеграцията на бежанците на пазара на труда. Съвместната декларация на европейските икономически и социални партньори относно бежанската криза беше представена на тристранната социална среща на високо равнище на 16 март 2016 г. На 23 май 2017 г., по време на втория Европейски диалог по въпросите на уменията и миграцията, работодатели и представители на социалните и икономическите партньори обсъдиха предизвикателствата и предимствата на интегрирането на гражданите на трети държави на пазара на труда и обмениха добри практики. На същия ден бе поставено началото на инициативата „Обединени работодатели за интеграция“.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният финансов инструмент за подкрепа на интегрирането на пазара на труда, включително на мигрантите. Чрез фонда „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) също може да се предоставя финансиране за подготвителни мерки за достъп до пазара на труда. През ноември 2017 г. (краен срок 1 март 2018 г.) бе отправена покана за представяне на предложения по линия на ФУМИ за подкрепа на инициативи на работодатели и социални и икономически партньори с цел насърчаване на интеграцията на пазара на труда на бежанците и мигрантите.

За повече информация

Пълен текст на Европейското партньорство за интеграция

Участвайте в инициативата „Обединени работодатели за интеграция“

План за действие на Комисията относно интеграцията на граждани на трети държави

Европейски уебсайт за интеграцията

Обещаващи практики за интеграция на пазара на труда и социално приобщаване в държавите — членки на ЕС, на търсещи убежище лица

Инструмент на ЕС за профилиране на уменията на граждани на трети държави

Европейски алианс за професионална подготовка

Заетост и социално развитие в Европа 2016 г., глава 3

Европейският стълб на социалните права

 

 

[1]Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Конфедерацията на европейския бизнес (BusinessEurope), Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия, Европейският център на предприятията с обществено участие и Асоциацията на европейските търговски палати (Eurochambers)

IP/17/5352

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar