Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU inför nya handelsskyddsregler

Bryssel den 20 december 2017

Idag träder EU:s nya handelsskyddslagstiftning i kraft, som ingår i EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers agenda för ett EU som skyddar medborgarna. Detta innebär en förändring av EU:s insatser mot dumpad och subventionerad import från länder med betydande marknadssnedvridningar som beror på statliga ingripanden.

EU-kommissionen har också offentliggjort sin första landsrapport om sådana marknadssnedvridningar.

Med offentliggörandet av den reviderade lagstiftningen i EU:s officiella tidning träder den i kraft lite drygt ett år efter det att kommissionen lade fram sitt lagförslag. Nu införs ett nytt sätt att beräkna huruvida det förekommer dumpning vid import till EU från länder där ekonomin är snedvriden på grund av statliga ingripanden.

Syftet med den nya lagstiftningen är att se till att EU har handelsskyddsregler som kan hantera rådande förhållanden – i synnerhet snedvridningar som förorsakas av statliga ingrepp och som alltför ofta leder till överkapacitet – i den internationella handeln, samtidigt som EU:s internationella skyldigheter inom ramen för WTO:s regelverk respekteras fullt ut.

– EU är och kommer att förbli en av världens mest öppna marknader, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vi fortsätter att försvara en öppen, rättvis och regelbaserad handel, men vi är för den skull inte naiva. Vår fasta och faktagrundade övertygelse är att handel leder till välstånd, men det hindrar oss inte från att försvara våra arbetstagare och företag med alla legitima medel när andra inte håller sig till spelreglerna. Med vår nya lagstiftning och nya moderniserade verktyg kommer EU att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och hantera den föränderliga verklighet som präglar dagens internationella handel.

– EU:s nya antidumpnings- och antisubventionslagstiftning som träder i kraft idag är ett viktigt inslag i vår handelsskyddspolitik och signalerar att EU vill ha starka och effektiva regler på det här området, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. EU värdesätter en öppen ekonomi, men vi måste också skydda våra företag från import som är förenad med illojal konkurrens, särskilt från länder med allvarligt snedvridna ekonomier som beror på statliga ingripanden. Våra landsrapporter kommer att hjälpa oss att införa den nya metoden och ge näringslivet underlag för att kunna vidta åtgärder när det gäller länder med den här typen av snedvridningar.

Det standardiserade sättet att beräkna dumpning är att jämföra exportpriser med inhemska priser eller kostnader i det exporterande landet. Om de inhemska priserna eller kostnaderna är snedvridna på grund av statliga ingripanden i ekonomin kommer kommissionen inte att beakta dessa vid beräkningen av det inhemska värdet. I stället kommer den att använda andra riktmärken som återspeglar icke snedvridna kostnader för tillverkning och försäljning.

Den nya metoden kan tillämpas på alla länder som är medlemmar i WTO. Innan den nya metoden kan användas måste det stå klart att det föreligger betydande snedvridningar av ekonomin i exportlandet på grund av statliga ingripanden. Kommissionen kommer därför att undersöka alla belägg för detta som lagts fram inom ramen för en undersökning, även av företag i EU. Kommissionen kan också komma att ta fram rapporter som beskriver ekonomierna i vissa länder eller sektorer.

Parallellt med offentliggörandet av ändringarna av EU:s antidumpningslagstiftning offentliggör EU-kommissionen idag sin första landsrapport inom ramen för de nya reglerna. Kommissionen har valt Kina för den första rapporten eftersom merparten av EU:s antidumpningsåtgärder gäller import från Kina.

Dagens rapport beskriver vissa aspekter av den kinesiska ekonomin, med fokus på landets makroekonomi, de produktionsfaktorer som används vid alla tillverkningsprocesser (bl.a. arbetskraft, energi) samt vissa sektorer av ekonomin som stål och keramik.

Andra rapporter kommer att utarbetas på grundval av samma kriterier, dvs. deras relativa betydelse för EU:s antidumpningsåtgärder och indikationer på snedvridningar till följd av statliga ingripanden i ekonomin. Nästa landsrapport kommer att handla om Ryssland.

Företagen i EU kan hänvisa till landsrapporterna om de vill att den nya metoden ska användas vid antidumpningsundersökningar. Kommissionen kommer vid varje undersökning att utifrån alla föreliggande uppgifter i ärendet ta ställning till om den nya metoden bör användas. Alla parter som berörs av en undersökning (dvs. det berörda landets myndigheter, de exporterande tillverkarna osv.) kommer att få möjlighet att lämna synpunkter och motbevisa uppgifter i rapporterna i samband med dessa undersökningar.

Sociala och miljömässiga standarder kan spela en roll enligt den nya metoden. Vid valet av lämpligt representativt tredjeland kommer kommissionen då att förutom bruttonationalinkomst per capita och andra relevanta ekonomiska indikatorer även beakta det sociala skyddet och miljöskyddet i det representativa ursprungslandet.

Den nya metoden kommer också att stärka EU:s antisubventionslagstiftning, så att eventuella nya subventioner som upptäcks i samband med en utredning också kan undersökas och tas med i beräkningen av de slutgiltiga tullarna.

Bakgrund

Den 9 november 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny metod för beräkning av dumpning vid import från länder där det förekommer betydande snedvridningar på marknaden. Efter trepartsförhandlingar enades Europaparlamentet och rådet den 3 oktober 2017 om kommissionens förslag.

Läs mer

MEMO/17/5377

Förordning

Rapporten

Förfarandevägledning för företag

IP/17/5346

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar