Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU voert nieuwe handelsbeschermingsvoorschriften in

Brussel, 20 december 2017

Vandaag treedt de nieuwe handelsbeschermingswetgeving van de EU in werking; dit is een integrerend onderdeel van de agenda voor Een Europa Dat Beschermt van Commissievoorzitter Juncker. Deze wetgeving verandert de manier waarop de EU optreedt tegen invoer met dumping en subsidiëring vanuit landen met aanmerkelijke door de overheid veroorzaakte marktverstoringen.

Ook heeft de Commissie haar eerste landenrapport over dergelijke door de overheid veroorzaakte marktverstoringen bekendgemaakt.

Na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU treedt de herziene wetgeving – iets meer dan een jaar na de indiening van het voorstel door de Commissie – in werking. Hiermee wordt een nieuwe methode ingevoerd om te berekenen of er sprake is van dumping bij invoer in de EU vanuit landen waar de markt wordt verstoord door inmenging van de overheid.

Deze nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat Europa beschikt over handelsbeschermingsinstrumenten die zijn afgestemd op de realiteit van vandaag in de internationale handel – met name de door overheden veroorzaakte verstoringen die te vaak tot overcapaciteit leiden – en daarbij de internationale verplichtingen van de EU in het rechtskader van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation – WTO) volledig nakomen.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei het volgende: "De EU is en blijft een van de meest opengestelde markten ter wereld. Wij zijn en blijven de eerste plaats voorvechters van een open, eerlijke en op regels gebaseerde handel. Dat betekent echter niet dat we naïef zijn. Het is onze rotsvaste en op feiten gebaseerde overtuiging dat handel welvaart brengt, maar dit neemt niet weg dat we onze werknemers en ondernemingen verdedigen met alle rechtmatige middelen wanneer anderen zich niet aan de regels houden. Met deze nieuwe wetgeving en een set gemoderniseerde hulpmiddelen die binnenkort beschikbaar zijn, kan Europa gelijke tred houden en doeltreffender omgaan met de steeds veranderende omstandigheden van het internationale handelsklimaat."

De EU-Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei hierover: Vandaag treedt de nieuwe antidumping- en antisubsidiewetgeving van de EU in werking. Dit is een belangrijk moment in ons handelsbeschermingsbeleid. Uit deze wetgeving blijkt hoeveel belang de EU aan sterke en doeltreffende handelsbeschermingsinstrumenten hecht. De EU staat open voor handel, maar we moeten onze industrie ook beschermen tegen oneerlijke concurrentie door invoer, met name vanuit landen waar de economie aanmerkelijk wordt verstoord door inmenging van de overheid. De bekendmaking van landenrapporten helpt ons om de nieuwe methode in de praktijk te brengen. Hierdoor krijgt de industrie in de EU ook een basis om feitenmateriaal te verzamelen ten aanzien van landen waar sprake van verstoring is."

De standaardmethode om dumping te berekenen is het vergelijken van de uitvoerprijzen met binnenlandse prijzen of kosten in het land van uitvoer. Indien de binnenlandse prijzen of kosten worden verstoord door inmenging van de overheid in de economie, laat de Commissie deze bij de berekening van de binnenlandse waarden buiten beschouwing. In plaats daarvan gebruikt zij andere referentiewaarden op basis van niet-verstoorde productie- en verkoopkosten.

De nieuwe methode kan worden toegepast op elk WTO-lid. Voordat de nieuwe methode wordt toegepast, moet worden aangetoond dat de economie van het land van uitvoer aanmerkelijk door inmenging van de overheid wordt verstoord. Hiertoe zal de Commissie alle bewijsmiddelen beoordelen die tijdens een onderzoek zijn ingediend, onder meer door de industrie van de EU. De Commissie kan in deze context ook rapporten voorbereiden met een beschrijving van de economieën van bepaalde landen of sectoren.

Tegelijkertijd met de bekendmaking van wijzigingen in de antidumpingwetgeving van de EU heeft de Commissie vandaag het eerste landenrapport uitgebracht, zoals bedoeld in de nieuwe wetgeving. De Commissie heeft voor het eerste rapport China gekozen, omdat de meeste antidumpingactiviteiten van de EU betrekking hebben op ingevoerde producten die daar vandaan komen.

Het vandaag bekendgemaakte rapport geeft een beschrijving van bepaalde aspecten van de Chinese economie en legt de nadruk op de macroeconomie, de belangrijkste productiefactoren die worden gebruikt in alle productieprocessen (bv. arbeid, energie), en bepaalde sectoren van de economie, waaronder staal en keramiek.

Er worden andere rapporten voorbereid op basis van dezelfde criteria: het relatieve belang van het land in het kader van de antidumpingaciviteiten van de EU, en indicaties dat er verstoringen in de economie door staatsinmenging kunnen optreden. Het volgende rapport zal over Rusland gaan.

De ondernemingen van de EU mogen de landenrapporten als bewijs gebruiken bij het indienen van een aanvraag om gebruikmaking van de nieuwe methode in antidumpingonderzoeken. In de loop van elk onderzoek zal de Commissie op basis van alle bewijsmiddelen in het dossier nagaan of de nieuwe methode moet worden toegepast. Alle partijen die bij een onderzoek betrokken zijn – inclusief de regering van het betrokken land en de producenten-exporteurs – zullen tijdens de desbetreffende onderzoeken de gelegenheid krijgen om de bevindingen in de rapporten van opmerkingen te voorzien en te betwisten.

In de nieuwe methode kunnen normen op sociaal en milieugebied een rol spelen. Bij de keuze van het representatieve derde land voor de vervangingskosten let de Commissie niet alleen op het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking of andere relevante economische indicatoren, maar ook op het beschermingsniveau op sociaal en milieugebied in het representatieve bronland.

De nieuwe methode versterkt ook de antisubsidieringswetgeving van de EU, zodat in de toekomst eventuele subsidies die bij onderzoeken aan het licht komen, kunnen worden onderzocht en opgenomen in de uiteindelijk opgelegde heffingen.

Chronologisch overzicht

Op 9 november 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een nieuwe berekeningsmethode voor dumping bij invoer uit landen waar de markt aanmerkelijk wordt verstoord. Het Europees Parlement en de Raad hebben op 3 oktober 2017 na tripartiete onderhandelingen ingestemd met het voorstel van de Commissie.

Meer informatie

MEMO/17/5377

 Verordening

Het verslag

Gebruikershandleiding voor ondernemingen

IP/17/5346

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar