Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES ievieš jaunus tirdzniecības aizsardzības noteikumus

Briselē, 2017. gada 20. decembrī

Šodien stājas spēkā jaunie ES tirdzniecības aizsardzības tiesību akti, kas ir neatņemama daļa no Komisijas priekšsēdētāja Junkera programmas “Eiropa, kas aizsargā”. Tie mainīs veidu, kā ES cīnās ar importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kurās pastāv būtiski valsts izraisīti tirgus kropļojumi.

Komisija ir arī publicējusi pirmo ziņojumu par šādiem valsts izraisītiem kropļojumiem.

Pēc to publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī pārskatītie tiesību akti stājas spēkā mazliet vairāk nekā gadu pēc tam, kad tos ierosinājusi Komisija. Ar tiem tiek ieviests jauns veids, kā aprēķināt, vai produktu importā ES no valstīm, kuru ekonomika ir izkropļota valsts iejaukšanās dēļ, ir konstatējams dempings.

Šo jauno tiesību aktu mērķis ir nodrošināt, lai Eiropai būtu tirdzniecības aizsardzības instrumenti, ar kuriem var risināt pašreizējās problēmas starptautiskajā tirdzniecības vidē, it īpaši valsts izraisītu kropļojumu problēmu, kas bieži rada jaudas pārpalikumu, vienlaikus pilnīgi ievērojot ES starptautiskās saistības Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) tiesiskajā regulējumā.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “ES ir un paliks viens no visatvērtākajiem tirgiem pasaulē. Mēs tagad un arī turpmāk būsim galvenie atvērtas, godīgas un uz noteikumiem balstītas tirdzniecības aizstāvji. Tomēr to nevajadzētu jaukt ar naivu uzticēšanos. Mūsu nesatricināmā un ar faktiem pamatotā pārliecība, ka tirdzniecība nes pārticību, netraucēs mums ar visiem likumīgajiem instrumentiem aizstāvēt mūsu darba ņēmējus un uzņēmumus gadījumos, kad citi neievēro spēles noteikumus. Ar šo jauno tiesību aktu un ar modernizētiem instrumentiem, kas drīz tiks ieviesti, Eiropa varēs iet kopsolī ar mainīgajām norisēm starptautiskajā tirdzniecības vidē un efektīvāk risināt attiecīgās problēmas.”

ES tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Mēs atzinīgi vērtējam ES jauno antidempinga un antisubsidēšanas tiesību aktu stāšanos spēkā šodien. Šis ir svarīgs brīdis mūsu tirdzniecības aizsardzības politikā. Tas liecina par ES apņemšanos nodrošināt spēcīgus un efektīvus tirdzniecības aizsardzības instrumentus. ES ir atvērta darījumdarbībai. Tomēr mums ir arī jāaizsargā mūsu ražošanas nozare no negodīgas konkurences, ko rada imports, jo īpaši no valstīm, kuru ekonomikas ir ievērojami izkropļotas valsts iejaukšanās dēļ. Ziņojumu par konkrētām valstīm publicēšana palīdzēs mums praktiski ieviest jauno metodiku. Tā arī dos ES ražošanas nozarei pamatu, ko izmantot attiecībā uz valstīm, kurās pastāv izkropļojumi.”

Parasti dempingu aprēķina, salīdzinot eksporta cenas ar eksportētājvalsts iekšzemes cenām vai izmaksām. Ja sakarā ar valsts iejaukšanos ekonomikā iekšzemes cenas vai izmaksas ir izkropļotas, Komisija tās neņems vērā, aprēķinot iekšzemes vērtību. To vietā Komisija izmantos citus kritērijus, kas atspoguļo ražošanas un tirdzniecības neizkropļotās izmaksas.

Jauno metodiku var piemērot attiecībā uz jebkuru PTO dalībvalsti. Pirms piemērot jauno metodiku, būs jāpierāda, ka valsts iejaukšanās rezultātā eksportētājvalsts ekonomikā pastāv būtiski izkropļojumi. Tāpēc Komisija pārbaudīs visus izmeklēšanā iegūtos pierādījumus, tostarp tos, ko iesniegusi ES ražošanas nozare. Komisija var sagatavot arī ziņojumus, kuros šajā kontekstā raksturotas konkrētu valstu vai nozaru ekonomikas.

Līdztekus ES antidempinga tiesību aktu grozījumu publicēšanai Komisija šodien ir publicējusi arī pirmo jaunajos tiesību aktos paredzēto ziņojumu par konkrētu valsti. Pirmo ziņojumu Komisija ir veltījusi Ķīnai, jo lielākā daļa ES antidempinga darbību attiecas uz importu no šīs valsts.

Šodien publicētajā ziņojumā ir faktiski raksturoti daži Ķīnas ekonomikas aspekti, īpašu uzmanību pievēršot valsts makroekonomikai, galvenajiem ražošanas faktoriem, ko izmanto visos ražošanas procesos (piemēram, darbaspēkam, enerģijai), un dažām ekonomikas nozarēm, ieskaitot tērauda un keramikas ražošanu.

Arī citi ziņojumi tiks sagatavoti, pamatojoties uz tiem pašiem kritērijiem: to relatīvo nozīmi ES antidempinga darbībās, kā arī norādēm, ka varētu pastāvēt ar valdības iejaukšanos ekonomikā saistīti kropļojumi. Nākamais ziņojums par konkrētu valsti būs veltīts Krievijai.

ES ražošanas nozare var izmantot šos ziņojumus kā pierādījumus, lai pieprasītu jaunās metodikas izmantošanu antidempinga izmeklēšanās. Katrā izmeklēšanā Komisija pārbaudīs, vai, pamatojoties uz lietā savāktajiem pierādījumiem, būtu jāpiemēro jaunā metodika. Visām izmeklēšanā iesaistītajām pusēm, ieskaitot attiecīgās valsts valdību, kā arī ražotājus eksportētājus, attiecīgo izmeklēšanu laikā būs iespēja sniegt piezīmes par visiem ziņojumu konstatējumiem un tos atspēkot.

Jaunajā metodikā svarīga nozīme var būt sociālajiem un vides standartiem. Izvēloties piemērotu reprezentatīvu trešo valsti, lai aizstātu izmaksas, papildus nacionālajam kopienākumam uz vienu iedzīvotāju vai citiem attiecīgiem ekonomiskajiem rādītājiem Komisija ņems vērā arī sociālo stāvokli un vides aizsardzības līmeni attiecīgajā izcelsmes valstī.

Jaunā metodika stiprinās arī ES antisubsidēšanas tiesību aktus, lai turpmākajās lietās visas izmeklēšanas gaitā jaunatklātās subsīdijas varētu izmeklēt un iekļaut nosakāmajos galīgajos maksājumos.

Konteksts

Eiropas Komisija 2016. gada 9. novembrī iesniedza priekšlikumu jaunai metodei, kā aprēķināt dempingu importam no valstīm, kurās pastāv tirgus kropļojumi. Eiropas Parlaments un Padome panāca vienošanos par Komisijas priekšlikumu pēc trīspusējām sarunām, kas notika 2017. gada 3. oktobrī.

Plašāka informācija

MEMO/17/5377

 Regula

Ziņojums

Procedūru rokasgrāmata uzņēmumiem

IP/17/5346

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar