Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES nustato naujas prekybos apsaugos taisykles

Briuselis, 2017 m. gruodžio 20 d.

Šiandien įsigalioja naujas ES prekybos apsaugos teisės aktas, kuris yra neatsiejama Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio darbotvarkės „Sauganti Europa“ dalis. Jis pakeis būdą, kuriuo ES kovoja su importu dempingo kaina ir subsidijuotu importu iš šalių, kuriose yra rinkos iškraipymų, atsiradusių dėl valstybės kišimosi.

Komisija taip pat paskelbė pirmąją šalies ataskaitą dėl tokių iškraipymų, atsiradusių dėl valstybės kišimosi.

Peržiūrėtą teisės aktą paskelbus ES Oficialiajame leidinyje, jis įsigaliojo praėjus šiek tiek daugiau nei metams po to, kai Komisija pateikė pasiūlymą dėl jo. Juo nustatomas naujas būdas apskaičiuoti, ar importuojant į ES iš šalių, kurių ekonomiką iškraipo valstybės kišimasis, būta dempingo.

Šio teisės akto tikslas – užtikrinti, kad Europoje būtų prekybos apsaugos priemonių, skirtų spręsti dabartines problemas (tai yra, visų pirma, dėl valstybės kišimosi atsirandantys iškraipymai, dėl kurių susidaro pajėgumų perteklius) tarptautinėje prekybos erdvėje ir kartu paisyti ES tarptautinių įsipareigojimų Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) teisinėje sistemoje.

Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: ES yra viena labiausiai atvirų rinkų pasaulyje ir tokia ji išliks ateityje. Ir toliau atkakliai ginsime atvirą, sąžiningą ir taisyklėmis grindžiamą prekybą. Bet tai neturėtų būti painiojama su naivumu. Mūsų tvirtas, faktais grindžiamas įsitikinimas, kad prekyba reiškia klestėjimą, netrukdys mums visomis teisėtomis priemonėmis ginti mūsų darbuotojus ir bendroves, kai kiti taisyklių nesilaiko. Įsigaliojus šiam naujam teisės aktui ir artimiausiu metu nustačius naujas šiuolaikiškas priemones, Europa galės daryti pažangą ir veiksmingiau veikti nuolat kintančioje tarptautinės prekybos aplinkoje.

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: Palankiai vertiname šiandien įsigaliojusį naująjį ES antidempingo ir antisubsidijų teisės aktą. Tai svarbus mūsų prekybos apsaugos etapas. Tai rodo, kad ES įsipareigojusi vadovautis tvirtomis ir veiksmingomis prekybos apsaugos priemonėmis. ES atvira verslui. Bet taip pat turime apsaugoti mūsų pramonę nuo nesąžiningos konkurencijos dėl importo iš šalių, kurių ekonomiką smarkiai iškraipo valstybės kišimasis. Šalių ataskaitų paskelbimas mums padės šią metodiką įgyvendinti praktiškai. ES pramonė taip pat turės pagrindą, kuriuo galės pasiremti analizuodama padėtį, susidariusią dėl šalių, kuriose yra tokių iškraipymų.

Standartinis dempingo apskaičiavimo būdas yra lyginti eksporto kainą su eksportuojančios šalies vidaus kainomis arba sąnaudomis. Jeigu dėl valstybės kišimosi į ekonomiką vidaus kainos arba sąnaudos yra iškraipytos, Komisija, apskaičiuodama vidaus vertę, į jas neatsižvelgs. Priešingai, ji naudos kriterijus, atitinkančius neiškraipytas gamybos ir pardavimo sąnaudas.

Nauja metodika gali būti taikoma visoms PPO narėms. Prieš pradedant taikyti naują metodiką reikės pademonstruoti, kad dėl valstybės kišimosi eksportuojančios šalies ekonomikoje yra iškraipymų. Šiuo tikslu Komisija išnagrinės visus tyrimo metu pateiktus įrodymus, įskaitant ES pramonės atstovų pateiktus įrodymus. Komisija taip pat gali parengti ataskaitas, kuriose šiuo atžvilgiu būtų apibūdintos tam tikrų šalių arba sektorių ekonomika.

Komisija šiandien paskelbė ne tik apie ES antidempingo teisės aktų pakeitimą, bet ir pirmąją šalies ataskaitą, numatytą naujajame teisės akte. Pirmajai ataskaitai Komisija pasirinko Kiniją, nes didelė dalis ES antidempingo veiklos susijusi su importu iš šios šalies.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiant faktus apibūdinami tam tikri Kinijos ekonomikos aspektai, kaip antai šalies makroekonomika, pagrindiniai gamybos veiksniai, naudojami visuose gamybos procesuose (pvz., darbo jėga, energija), tam tikri ekonomikos sektoriai, įskaitant plieną ir keramiką.

Kitos ataskaitos bus parengtos remiantis tais pačiais kriterijais: jų santykine svarba ES antidempingo veiklai ir rodikliais, rodančiais, kad jose gali būti iškraipymų, susijusių su valstybės kišimusi į ekonomiką. Kita šalies ataskaita bus susijusi su Rusija.

ES pramonės atstovai, prašydami naudoti naują antidempingo tyrimo metodiką, gali remtis šalių ataskaitomis kaip įrodymu. Kiekvieno tyrimo metu Komisija išnagrinės, ar naują metodiką reikėtų taikyti remiantis visais byloje esančiais įrodymais. Visos su tyrimu susijusios šalys, įskaitant atitinkamos šalies vyriausybę ir eksportuojančius gamintojus, turės galimybę pateikti pastabų dėl atitinkamų tyrimų metu parengtų ataskaitų išvadų ir jas paneigti.

Pagal naują metodiką atsižvelgiama į socialinius ir aplinkos apsaugos standartus. Pakaitinių sąnaudų tikslu parenkant tinkamą tipišką trečiąją šalį, be bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) vienam gyventojui ar kitų atitinkamų ekonominių rodiklių, Komisija taip pat atsižvelgs į socialinės ir aplinkos apsaugos lygį tipiškoje kilmės šalyje.

Naujoji metodika taip pat sustiprins ES antisubsidijų teisės aktus: jeigu ateityje atliekant tyrimą bus išsiaiškinta, kad esama naujų subsidijų, jos galės būti nagrinėjamos ir į jas galės būti atsižvelgta nustatant galutinius muitus.

Pagrindiniai faktai

2016 m. lapkričio 9 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos importo iš šalių, kurių rinka smarkiai iškraipyta, dempingo apskaičiavimo metodikos. 2017 m. spalio 3 d. po trišalių derybų Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl Komisijos pasiūlymo.

Daugiau informacijos

MEMO/17/5377

 

Reglamentas

Ataskaita

Bendrovėms skirtas procedūrų vadovas

IP/17/5346

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar