Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU ottaa käyttöön uudet kauppaa suojaavat säännöt

Bryssel 20. joulukuuta 2017

Tänään tulee voimaan EU:n uusi kaupan suojatoimia koskeva lainsäädäntö, joka on olennainen osa puheenjohtaja Junckerin näkemystä Euroopasta, joka suojelee. Sillä muutetaan tapaa, jolla EU torjuu polkumyynnillä tulevaa ja tuettua tuontia maista, joissa on merkittäviä valtiolähtöisiä vääristymiä markkinoilla.

Komissio on myös julkaissut ensimmäisen maakohtaisen raporttinsa tällaisista valtiolähtöisistä vääristymistä.

Kun tarkistettu lainsäädäntö on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, se tulee voimaan vähän yli vuosi sen jälkeen, kun komissio ehdotti sitä. Siinä otetaan käyttöön uusi tapa laskea polkumyynnin esiintyminen, kun tuonti EU:hun tulee maista, joissa talous on vääristynyt sen vuoksi, että valtio puuttuu talouden toimintaan.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että Euroopalla on käytössä kaupan suojatoimet, joilla pystytään vastaamaan kansainvälisen kaupankäyntiympäristön realiteetteihin – etenkin valtion toiminnasta johtuviin vääristymiin, jotka usein johtavat ylikapasiteettiin – niin, että samalla voidaan noudattaa täysipainoisesti EU:n kansainvälisiä velvoitteita Maailman kauppajärjestön (WTO) oikeudellisissa puitteissa.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että EU on ja tulee olemaan yksi maailman avoimimmista markkinoista. ”Olemme nyt ja jatkossakin etulinjassa puolustamassa avointa, oikeudenmukaista ja sääntöihin pohjautuvaa kauppaa. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita sinisilmäisyydeksi. Vankka ja tosiseikkoihin perustuva vakaumuksemme, jonka mukaan kauppa tuo vaurautta, ei estä meitä puolustamasta työntekijöitämme ja yrityksiämme kaikin oikeutetuin keinoin, jos muut eivät pelaa sääntöjen mukaisesti. Tämän uuden lainsäädännön ja pian käytössä olevien nykyaikaistettujen välineiden myötä Eurooppa kykenee pysymään kansainvälisen kaupankäyntiympäristön jatkuvasti muuttuvien realiteettien tahdissa ja käsittelemään niitä tehokkaammin”, jatkoi puheenjohtaja Juncker.

Kauppapolitiikasta vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi olevansa tyytyväinen EU:n uuden polkumyynnin ja tukien vastaisen lainsäädännön voimaantuloon. ”Tämä on tärkeä hetki kaupan suojaamista koskevassa EU:n politiikassa. Se osoittaa EU:n sitoutumista vahvoihin ja tehokkaisiin kaupan suojatoimiin. EU on avoin liiketoiminnalle, mutta meidän on myös suojattava teollisuuttamme tuonnin aiheuttamalta epäreilulta kilpailulta, etenkin silloin kun tuonti tulee maista, joiden talous on merkittävästi vääristynyt valtion asiaan puuttumisen vuoksi. Maakohtaisten raporttien julkaiseminen helpottaa uuden menetelmän käyttöönottoa. Se myös antaa EU:n teollisuudelle perustan, johon se voi nojautua, kun kyseessä ovat maat, joissa esiintyy vääristymiä”.

Polkumyynti lasketaan yleensä niin, että verrataan vientihintaa viejämaan kotimarkkinahintoihin tai -kustannuksiin. Jos kotimarkkinahinnat tai -kustannukset ovat vääristyneitä sen vuoksi, että valtio puuttuu talouden toimintaan, komissio jättää nämä hinnat ja kustannukset huomiotta laskiessaan kotimarkkina-arvoa. Se käyttää sen sijaan vertailuarvoja, joissa tulevat esiin vääristymättömät tuotanto- ja myyntikustannukset.

Uutta menetelmää voidaan soveltaa kaikkiin WTO:n jäseniin. Ennen uuden menetelmän soveltamista on tarpeen osoittaa, että viejämaan taloudessa esiintyy merkittäviä vääristymiä sen vuoksi, että valtio on puuttunut toimintaan. Tätä varten komissio tutkii kaiken näytön, joka esitetään tutkimuksen aikana, myös EU:n teollisuuden esittämän näytön. Komissio voi myös laatia raportteja, joissa kuvataan tiettyjen maiden tai sektoreiden taloutta tähän liittyen.

Komissio on julkaissut tänään muutokset EU:n polkumyynnin vastaiseen lainsäädäntöön ja samalla uuden lainsäädännön mukaisen ensimmäisen maakohtaisen raportin. Komissio valitsi ensimmäisen raportin kohteeksi Kiinan, koska suuri osa EU:n polkumyynnin vastaisista toimista koskee kyseisestä maasta tulevaa tuontia.

Tänään julkaistussa raportissa kuvataan tiettyjä Kiinan talouden näkökohtia ja keskitytään maan makrotalouteen, kaikissa valmistusprosesseissa käytettyihin keskeisiin tuotannontekijöihin (esim. työvoima, energia) ja talouden tiettyihin sektoreihin, esimerkiksi teräs- ja keramiikkateollisuuteen.

Jatkossa laaditaan muita raportteja samojen kriteerien perusteella: mikä niiden suhteellinen merkitys on EU:n polkumyynnin vastaisten toimien kannalta ja onko viitteitä siitä, että taloudessa saattaa olla vääristymiä, jotka johtuvat valtion puuttumisesta toimintaan. Seuraavassa maakohtaisessa raportissa käsitellään Venäjää.

EU:n teollisuus voi käyttää maakohtaisia raportteja näyttönä, jonka perusteella se voi pyytää uuden menetelmän käyttöä polkumyyntitutkimuksissa. Kunkin tutkimuksen aikana komissio tarkastelee, olisiko uutta menetelmää sovellettava asiakirja-aineistoon sisältyvän kaiken näytön perusteella. Tutkimuksen kaikilla osapuolilla, myös asianomaisen maan viranomaisilla sekä vientiä harjoittavilla tuottajilla, on mahdollisuus kommentoida ja vastustaa raporteissa esitettyjä päätelmiä tutkimusten kuluessa.

Sosiaalisilla ja ympäristöön liittyvillä standardeilla voi olla merkitystä uudessa menetelmässä. Valitessaan asianmukaisesti edustavaa kolmatta maata kustannusten korvaamista varten komissio ottaa huomioon asukasta kohti lasketun bruttokansantulon tai muiden asiaankuuluvien taloudellisten indikaattoreiden lisäksi myös sosiaalisen ja ympäristönsuojelun tason edustavassa maassa.

Uudella menetelmällä vahvistetaan myös EU:n tukien vastaista lainsäädäntöä niin, että tulevissa tapauksissa tutkimuksen aikana paljastuneet mahdolliset uudet tuet voidaan tutkia ja sisällyttää käyttöön otettuihin lopullisiin tulleihin.

Tausta

Euroopan komissio esitti 9. marraskuuta 2016 ehdotuksen uudeksi polkumyynnin laskentamenetelmäksi, kun kyseessä on tuonti maista, joissa esiintyy merkittäviä markkinavääristymiä. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät kolmikantaneuvottelujen jälkeen sopimukseen komission ehdotuksesta 3. lokakuuta 2017.

Lisätietoja

MEMO/17/5377MEMO/17/5377

Asetus

Raportti

Menettelyä koskevat ohjeet yrityksille

IP/17/5346

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar