Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL kehtestab uued kaubanduse kaitsemeetmed

Brüssel, 20. detsember 2017

Täna jõustuvad uued ELi kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevad õigusaktid, mis on president Junckeri tööprogrammi „Luues Euroopat, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi“ lahutamatu osa. See muudab viisi, kuidas EL võitleb dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi vastu riikidest, kus esineb märkimisväärseid riigi põhjustatud turumoonutusi.

Lisaks avaldas komisjon esimese aruande selliste riigi põhjustatud turumoonutuste kohta.

Läbivaadatud õigusaktid jõustuvad pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, ehk pisut rohkem kui aasta pärast seda, kui komisjon esitas asjakohase ettepaneku. Kõnealuste õigusaktidega võetakse kasutusele uus viis selle kindlakstegemiseks, kas riigi sekkumise tõttu moonutatud majandusega riikidest ELi suunduva impordi näol on tegemist dumpinguga või mitte.

Uute õigusaktide eesmärk on anda Euroopa käsutusse kaubanduse kaitsemeetmed, mis võimaldavad toime tulla rahvusvahelise kaubanduskeskkonna praeguse olukorraga – eelkõige riigi põhjustatud moonutustega, mille tulemuseks on sageli liigne tootmisvõimsus –, täites samal ajal kõik ELi rahvusvahelised kohustused Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) õigusraamistikus.

President Jean-Claude Juncker sõnas: „EL on ja jääb maailma üheks kõige avatumaks turuks. Me oleme praegu ja ka tulevikus esimesed, kes seisavad avatud, õiglase ja eeskirjadel põhineva kaubanduse eest. Seda ei tohiks aga ekslikult pidada naiivsuseks. Meie kõigutamatu ja tegelikkusel põhinev usk, et kaubandus loob heaolu, ei takista meil kasutamast oma töötajate ja ettevõtete kaitseks kõiki seaduslikke vahendeid juhul, kui teised neid eeskirju ei järgi. Uutele õigusaktidele ja peagi kasutusvalmis olevatele ajakohastatud vahenditele toetudes suudab Euroopa teistega sammu pidada ja rahvusvahelise kaubanduse üha muutuvas olukorras tõhusamalt toime tulla.

ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström märkis: „Me avaldame täna heameelt ELi uute dumpingu- ja subsiidiumivastaste õigusaktide jõustumise üle. See on meie kaubanduspoliitika jaoks oluline hetk, mis näitab ELi kindlat tahet kasutada kaubanduse kaitseks jõulisi ja tõhusaid vahendid. ELi uksed on ettevõtlusele valla. Samas peame kaitsma oma tööstussektorit ebaõiglase konkurentsi eest impordi puhul, mis on eelkõige pärit riikidest, mille majandus on riigi sekkumise tõttu märkimisväärselt moonutatud. Riigiaruannete avaldamine aitab meil uut metoodikat tegelikkuses rakendada. Lisaks pakub see ELi tööstussektorile vahendeid, mille abil tulla toime moonutatud majandusega riikide põhjustatud probleemidega.“

Üldjuhul võrreldakse dumpingumäära arvutamiseks omamaiseid hindu ekspordiriigi hindade ja kuludega. Kui riigi sekkumine majandusse on omamaiseid hindu või kulusid moonutanud, ei võta komisjon neid omamaise väärtuse arvutamisel arvesse. Selle asemel kasutatakse muid, moonutamata tootmis- ja müügikulusid kajastavaid võrdlusaluseid.

Uut metoodikat võib kohaldada ükskõik millise WTO liikme suhtes. Enne uue meetodi kohaldamist on vaja näidata, et asjaomase ekspordiriigi majandus on riigi sekkumise tõttu märkimisväärselt moonutatud. Selleks tutvub komisjon kõikide uurimise käigus esitatud tõenditega, sealhulgas ELi tööstussektori esitatud teabega. Komisjon võib koostada ka aruandeid, milles kirjeldatakse teatavate riikide või sektorite majandust eespool nimetatud kontekstis.

Samaaegselt ELi dumpinguvastaste õigusaktide muudatuste avaldamisega tutvustas komisjon täna avalikkusele uute õigusaktide põhjal koostatud esimest riigiaruannet. Komisjon valis aruande jaoks välja Hiina, kuna enamik ELi dumpinguvastasest tegevusest on seotud sellest riigist pärit impordiga.

Täna avaldatud aruandes kirjeldatakse faktidele toetudes Hiina majanduse teatavaid aspekte, pöörates eelkõige tähelepanu riigi makromajandusele; kõiki tootmisprotsessiga seotud põhitegureid (nt tööjõud, energia) ning teatavaid majandussektoreid, muu hulgas terase- ja keraamikasektorit.

Samu kriteeriume kasutatakse ka järgmiste aruannete koostamisel, arvestades nii seda, mil määral asjaomane riik on seotud ELi dumpinguvastase tegevusega, kui ka näitajaid, mis osutavad sellele, et asjaomases riigis võib esineda valitsuse sekkumisest tingitud moonutusi. Järgmine riigiaruanne koostatakse Venemaa kohta.

ELi tööstussektor võib riigiaruandeid kasutada tõendusmaterjalina, mille alusel taotleda uue metoodika kasutamist dumpinguvastastes uurimistes. Komisjon määrab iga uurimise puhul kindlaks, kas uut metoodikat tuleks kasutada või mitte, võttes arvesse kõiki toimikus sisalduvaid tõendeid. Kõigil uurimisega seotud isikutel, sealhulgas asjaomase riigi valitsusel ja eksportivatel tootjatel on kõikide asjakohaste uurimiste raames võimalus aruannetes esitatud järeldused ümber lükata või teha nende kohta märkusi.

Uue metoodika puhul võivad olulised olla ka sotsiaalsed ja keskkonnastandardid. Kulude asendamisel võrdlusaluseks sobivat kolmandat riiki valides võtab komisjon lisaks kogurahvatulule elaniku kohta või muudele asjakohastele majandusnäitajatele arvesse ka asjaomase riigi sotsiaal- ja keskkonnakaitsestandardeid.

Lisaks täiustab uus metoodika ELi subsiidiumivastaseid õigusakte nii, et tulevikus oleks võimalik käsitleda ka uurimise käigus avastatud uusi subsiidiume ja võtta neid lõplike tollimaksude kehtestamisel arvesse.

Taustteave

Euroopa Komisjon esitas 9. novembril 2016 ettepaneku võtta kasutusele uus meetod dumpingumäära arvutamiseks sellistest riikidest importimisel, kus esineb märkimisväärseid turumoonutusi. Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid komisjoni ettepaneku suhtes pärast kolmepoolseid läbirääkimisi kokkuleppele 3. oktoobril 2017.

Lisateave

MEMO/17/5377

Määrus

Aruanne

Menetlusjuhised ettevõtjatele

IP/17/5346

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar