Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU indfører nye regler for handelsbeskyttelse

Bruxelles, den 20. december 2017

I dag træder EU's nye lovgivning om handelsbeskyttelse, der udgør en integrerende del af kommissionsformand Jean-Claude Junckers dagsorden for "Et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer", i kraft. Lovgivningen vil ændre den måde, hvorpå EU håndterer dumpingimport og subsidieret import fra lande med betydelige statsligt indførte markedsfordrejninger.

Kommissionen har også offentliggjort sin første landerapport om disse statsligt indførte fordrejninger.

Efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende træder den reviderede lovgivning i kraft godt et år efter Kommissionens lovforslag herom. Derved indføres der nye beregningsmetoder for, om der har fundet dumping sted i forbindelse med import til EU fra lande, hvor økonomien er fordrejet som følge af statslig indgriben.

Formålet med denne nye lovgivning er at sikre, at Europa råder over handelsbeskyttelsesinstrumenter, der kan håndtere de forhold — især de statsligt indførte fordrejninger, der alt for ofte fører til overkapacitet — som råder i det internationale handelsmiljø, samtidig med at EU's internationale forpligtelser inden for de retlige rammer i Verdenshandelsorganisationen (WTO) overholdes fuldt ud.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "EU er og vil fortsat være et af de mest åbne markeder i verden. Vi er og vil fortsat være i første linje, når det handler om at forsvare en åben, fair og regelbaseret handel. Dette bør dog ikke forveksles med naivitet. Vores urokkelige og faktabaserede overbevisning om, at handel skaber velstand ,vil ikke forhindre os i at forsvare vores arbejdstagere og virksomheder med alle lovlige værktøjer, når andre ikke følger spillereglerne. Med denne nye lovgivning og et nyt sæt moderne værktøjer, som snart vil være etableret, vil Europa kunne holde trit med og mere effektivt håndtere de stadigt skiftende vilkår i det internationale handelsmiljø."

EU's kommissær for handel Cecilia Malmström udtalte: "I dag hilser vi ikrafttrædelsen af EU's nye lovgivning om antidumping og antisubsidiering velkommen. Det er et vigtigt øjeblik for vores handelsbeskyttelsespolitik. Det afspejler EU's indsats for at have stærke og effektive handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter. EU er åben over for forretningslivet, men vi skal også beskytte vores erhvervsliv mod urimelig konkurrence fra import, især fra lande, hvis økonomier er kraftigt fordrejet som følge af statslig indgriben. Offentliggørelsen af landerapporter vil være med til at omsætte den nye metode til praksis. Det vil også give EU's industri mulighed for at sætte ind over for lande, hvor der findes fordrejninger."

Den klassiske beregningsmåde for dumping er at sammenligne eksportpriserne med hjemmemarkedspriserne eller -omkostningerne i det eksporterende land. Hvis hjemmemarkedspriserne eller -omkostningerne er fordrejet som følge af statslig indgriben i økonomien, vil Kommissionen se bort fra disse ved beregningen af den hjemlige værdi. Den vil i stedet anvende andre benchmarks, som afspejler et ikke fordrejet produktionsomkostningsniveau og salg.

Den nye metode kan finde anvendelse på ethvert WTO-medlem. Inden den anvender den nye metode, vil det være nødvendigt at påvise, at der findes væsentlige fordrejninger i det eksporterende lands økonomi som følge af statslig indgriben. Hertil vil Kommissionen undersøge al den dokumentation, der er fremlagt i løbet af en undersøgelse, herunder også fra EU's industri. Kommissionen kan også udarbejde rapporter, der indeholder en beskrivelse af økonomien i bestemte lande eller sektorer i denne sammenhæng.

Samtidig med offentliggørelsen af ændringerne til EU's lovgivning om antidumping har Kommissionen i dag udsendt den første landerapport i henhold til den nye lovgivning. Kommissionen valgte Kina til den første rapport, da hovedparten af EU's antidumpingaktivitet vedrører importen fra dette land.

Den rapport, der offentliggøres i dag, beskriver faktuelt visse aspekter af den kinesiske økonomi og fokuserer på landets makroøkonomi, de vigtigste produktionsfaktorer i alle fremstillingsprocesser (f.eks. arbejdskraft og energi) og visse sektorer i økonomien, herunder stål og keramik.

Der vil blive udarbejdet andre rapporter ud fra samme kriterier: deres relative betydning i forbindelse med EU's antidumpingaktivitet og indikationer på, at der kan være fordrejninger i relation til statslig indgriben i økonomien. Den næste landerapport vil omhandle Rusland.

EU's industri kan anvende landerapporterne som dokumentation for at anmode om anvendelse af den nye metode i antidumpingundersøgelser. Kommissionen vil i løbet af den enkelte undersøgelse, tage stilling til, om den nye metode skal anvendes ud fra dokumentationen i sagen. Alle parter, der er berørt af en undersøgelse, herunder regeringen i det berørte land så vel som de eksporterende producenter, vil få mulighed for at anføre bemærkninger og modbevise konklusioner i rapporterne i løbet af de relevante undersøgelser.

Sociale og miljømæssige standarder kan spille en rolle under den nye metode. Kommissionen vil også tage hensyn til niveauet af den sociale og miljømæssige beskyttelse i det repræsentative oprindelsesland, når den vælger det egnede repræsentative tredjeland med henblik på at erstatte udgifter ud over bruttonationalindkomsten pr. indbygger eller andre relevante økonomiske indikatorer.

Den nye metode vil også styrke EU's antisubsidielovgivning, således at nye subsidier, der konstateres i løbet af en undersøgelse i kommende sager, også kan undersøges og medtages ved indførelsen af den endelige told.

Baggrund

Europa-Kommissionen forelagde den 9. november 2016 et forslag til en ny beregningsmetode i forbindelse med dumpingimport fra lande, hvor der findes væsentlige markedsfordrejninger. Europa-Parlamentet og Rådet nåede til enighed om Kommissionens forslag efter trepartsforhandlinger den 3. oktober 2017.

Yderligere oplysninger

MEMO/17/5377

Forordning

Rapporten

Vejledning vedrørende proceduren for virksomheder

IP/17/5346

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar