Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU zavádí nová pravidla v oblasti ochrany obchodu

Brusel 20. prosince 2017

Dnes vstupuje v platnost nová legislativa EU na ochranu obchodu, která tvoří nedílnou součást agendy předsedy Junckera nazvané Evropa, která chrání (A Europe That Protects). Tato legislativa změní způsob, jakým EU řeší dumpingové a subvencované dovozy ze zemí s významnými státem vyvolanými zkresleními trhu.

Komise také zveřejnila svoji první zprávu o takových státem vyvolaných zkresleních trhu, zaměřenou na jednu konkrétní zemi.

Po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie vstupuje revidovaná legislativa v platnost jen něco málo přes rok od předložení návrhu Komise. Tato legislativa zavádí nový způsob výpočtu pro stanovení, zda u dovozu do EU ze zemí, v nichž je hospodářství zkresleno zásahy státu, došlo k dumpingu.

Cílem nové legislativy je zajistit, aby Evropa měla k dispozici nástroje na ochranu obchodu, které dokáží řešit současné problémy v mezinárodním obchodním prostředí – zejména státem vyvolaná zkreslení trhu, která příliš často vedou k nadměrným kapacitám, a zároveň plně respektují mezinárodní závazky EU zakotvené v právním rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Předseda Komise Jean-Claude Juncker řekl: „EU je a nadále zůstane jedním z nejotevřenějších trhů na světě. Jsme a budeme i nadále předními zastánci otevřeného, spravedlivého a na pravidlech založeného obchodu. To by však nemělo být chápáno jako naivita. Naše nezpochybnitelné a na faktech založené přesvědčení, že obchod přináší prosperitu, nám nebrání chránit naše pracovníky a podniky všemi legitimními nástroji, pokud ostatní pravidla nedodržují. Díky této nové legislativě a novým modernizovaným nástrojům, jež budou brzy zavedeny, bude Evropa schopna držet krok a účinněji se přizpůsobovat neustále se měnící realitě mezinárodního obchodního prostředí.“

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: „S radostí dnes vítáme vstup nové antidumpingové a antisubvenční legislativy EU v platnost. Jde o významný okamžik pro naši politiku na ochranu obchodu. Dokládá úsilí EU o vytvoření silných a účinných nástrojů na ochranu obchodu. EU je otevřena podnikání. Musíme však také chránit náš průmysl před nekalou soutěží způsobenou dovozem, a to především ze zemí, v jejichž hospodářstvích dochází v důsledku zásahů státu k podstatným zkreslením. Zveřejňování zpráv o jednotlivých zemích nám pomůže zavést novou metodiku do praxe. Poslouží také jako základ pro výrobní odvětví EU, které na něm bude moci postavit své argumenty v souvislosti se zeměmi, v nichž dochází ke zkreslením.“

Standardním způsobem výpočtu dumpingu je srovnání vývozních cen s domácími cenami nebo náklady v zemi vývozu. Budou-li domácí ceny nebo náklady v důsledku státních zásahů do hospodářství zkresleny, Komise k nim při výpočtu domácí hodnoty nepřihlédne. Namísto toho použije jiné referenční hodnoty odrážející nezkreslené výrobní náklady a náklady na prodej.

Tuto novou metodiku lze použít na jakéhokoli člena WTO. Před použitím této nové metodiky bude třeba prokázat, že v hospodářství země vývozu v důsledku zásahů státu dochází k podstatným zkreslením. Za tímto účelem Komise přezkoumá všechny důkazy předložené v průběhu šetření, a to i výrobním odvětvím EU. V této souvislosti může Komise také připravovat zprávy popisující hospodářství určitých zemí či odvětví.

Současně se zveřejněním změn antidumpingové legislativy EU dnes Komise vydala první ze zpráv o jednotlivých zemích, které tato nová legislativa stanoví. Pro první zprávu zvolila Komise Čínu, neboť velká část činnosti EU namířené proti dumpingu se týká dovozu z této země.

Dnes zveřejněná zpráva popisuje věcně některé stránky čínského hospodářství, se zaměřením na její makroekonomiku, hlavní výrobní faktory používané ve všech výrobních procesech (např. pracovní síla, energie) a některá odvětví jejího hospodářství, včetně ocelářského a keramického průmyslu.

Další zprávy budou vypracovány na základě stejných kritérií: jejich relativního významu pro činnost EU namířenou proti dumpingu a také na základě známek o možných zkresleních souvisejících se zásahy státu do hospodářství. Příští zpráva se bude týkat Ruska.

Výrobní odvětví EU se o zprávy o jednotlivých zemích bude moci opřít jako o důkaz, aby mohlo v antidumpingových šetřeních žádat použití nové metodiky. V průběhu každého šetření Komise na základě veškerých důkazů obsažených ve spise přezkoumá, zda by se nová metodika měla použít. Všechny strany, jichž se šetření týká, včetně vlády dotčené země a vyvážejících výrobců, dostanou v průběhu příslušných šetření možnost, aby se ke všem zjištěním uvedeným ve zprávách vyjádřily a případně je vyvrátily.

Svou roli mohou v rámci nové metodiky sehrát sociální a environmentální normy. Při výběru vhodné reprezentativní třetí země za účelem posouzení nákladů by Komise kromě hrubého národního důchodu na osobu nebo jiných relevantních hospodářských ukazatelů měla rovněž zohlednit úroveň sociální a environmentální ochrany v zemi původu.

Nová metodika také posílí antisubvenční právní předpisy EU, aby bylo v budoucích případech možné prošetřit veškeré nové subvence, které vyjdou najevo během šetření, a zohlednit je v uloženém konečném clu.

Souvislosti

Dne 9. listopadu 2016 předložila Evropská komise návrh nové metody pro výpočet dumpingu při dovozu ze zemí, v nichž dochází k významným zkreslením trhu. Po třísměrných jednáních dosáhly Evropský parlament a Rada dne 3. října 2017 shody s návrhem Komise.

Další informace

MEMO/17/5377

Nařízení

Zpráva

Rukověť postupů pro podniky

IP/17/5346

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar