Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС въвежда нови разпоредби за търговската защита

Брюксел, 20 декември 2017 r.

Днес влизат в сила новите законодателни разпоредби на ЕС за търговската защита, които са неразделна част от програмата на председателя Юнкер „Европа, която закриля“. Те ще променят начина, по който ЕС противодейства на дъмпинговия и субсидирания внос от страните със значителни изкривявания на пазара вследствие на държавна намеса.

Освен това Комисията издаде първия си доклад за изкривяванията вследствие на държавна намеса в конкретна страна.

Изменените законодателни разпоредби, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, влизат в сила малко над една година след представянето на предложението от Комисията. С тези разпоредби се въвежда нов метод за изчислението, с което се определя дали има дъмпинг при внос в ЕС от страни, в които има изкривяване на икономиката поради държавна намеса.

Предназначението на новите разпоредби е да се гарантира, че Европа разполага със средства за търговска защита, с които може да се справи със сегашното положение – а именно изкривявания вследствие на държавна намеса, които често водят до свръхмощности – в международната търговска среда, същевременно спазвайки изцяло международните задължения на ЕС по нормативната уредба на Световната търговска организация (СТО).

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „ЕС е и ще продължи да бъде един от най-отворените пазари в света. Ние сме и ще продължим да бъдем сред най-верните защитници на откритата и справедлива търговия, основаваща се на правила. Това обаче не значи, че сме наивни. Нашето непоклатимо, основаващо се на факти убеждение, че търговията води до благоденствие, няма да ни попречи да защитаваме работниците и предприятията си с всички законни средства, когато другите не играят по правилата. С новите законодателни разпоредби и нов набор от осъвременени средства, с които скоро ще разполага, Европа ще може да бъде в крак с времето и да се справя по-успешно с непрекъснато променящата се международна търговска среда.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Днес приветстваме влизането в сила на новите антидъмпингови и антисубсидийни законодателни разпоредби на ЕС. Това е важно събитие в нашата политика за търговска защита. По този начин заявяваме волята на ЕС да използва силни и ефективни средства за търговска защита. ЕС е открит за предприемачеството, но ние трябва също така да пазим промишлеността си от нелоялната конкуренция при внос, особено от страни, в които има значително изкривяване на икономиката поради държавна намеса. Издаването на доклади по страни ще спомогне за прилагането на практика на новата методология. Чрез тези доклади ще осигурим и основа, която предприятията от ЕС да използват за съставяне на аргументацията си при съмнения за дъмпингов или субсидиран внос от страни с изкривяване на икономиката.“

Стандартният метод за изчислението за определяне дали има дъмпинг е да се сравнят износните цени с цените или разходите на вътрешния пазар в страната износител. Ако поради държавна намеса в икономиката цените или разходите на вътрешния пазар са изкривени, Комисията няма да ги вземе предвид при изчислението на стойността на вътрешния пазар. Вместо това тя ще използва други референтни стойности, които отразяват производствените и продажбените разходи без изкривяване.

Новата методология може да се прилага по отношение на всеки член на Световната търговска организация. Преди да се приложи новата методология, ще бъде необходимо да се докаже, че в икономиката на страната износител има значителни изкривявания вследствие на държавна намеса. За тази цел Комисията ще проучва всички доказателства, представени в хода на разследването, в т.ч. от предприятията от ЕС. В този контекст Комисията може също така да съставя доклади, в които да описва икономиките на някои страни или отрасли.

Заедно с оповестяването на измененията в антидъмпинговото законодателство на ЕС днес Комисията издаде първия от докладите по страни, предвидени в новите разпоредби. Комисията избра Китай за първия си доклад, защото основната част от дейността на ЕС за противодействие на дъмпинга е свързана с вноса от тази страна.

В издадения днес доклад се описват с факти определени аспекти на китайската икономика, като вниманието е съсредоточено главно върху макроикономическото положение на страната, главните производствени фактори, използвани във всички производствени процеси (напр. труд, енергия), и определени отрасли на икономиката, сред които са стоманодобивът и производството на керамични изделия.

Още доклади ще бъдат съставени въз основа на същите критерии: относителното значение на страната в антидъмпинговата дейност на ЕС и признаците за евентуални изкривявания, свързани с държавната намеса в икономиката. Следващият доклад ще бъде за Русия.

Предприятията от ЕС могат да разчитат на докладите по страни като доказателство, въз основа на което да искат при антидъмпинговите разследвания да бъде използвана новата методология. В хода на всяко разследване Комисията ще проучва въз основа на всички доказателства по случая дали следва да се прилага новата методология. Всички страни, засегнати от дадено разследване, в т.ч. правителството на съответната държава, както и производителите износители, ще имат възможността да представят коментари и да опровергават всички констатации в докладите по време на разследването.

По новата методология от значение може да бъдат социалните и екологичните стандарти. Когато избира подходящата представителна трета държава за замяната на разходите, освен брутния национален доход на глава от населението или други относими икономически показатели Комисията може да взема предвид и равнището на социалната закрила и опазването на околната среда в представителната държава източник.

С новата методология също така се подсилва антисубсидийното законодателство на ЕС, така че в бъдеще всички нови субсидии, разкрити в хода на дадено разследване, да могат да бъдат разследвани и отразени в окончателно наложените мита.

Контекст

На 9 ноември 2016 г. Европейската комисия представи предложение за нов метод за изчислението, с което се определя дали има дъмпинг при внос от страни със значителни изкривявания на пазара. На 3 октомври 2017 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по предложението на Комисията след тристранни преговори.

За повече сведения

MEMO/17/5377

Регламент:

Доклад:

Процедурен наръчник за дружествата:

IP/17/5346

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar