Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen inleder fördjupad undersökning av Nederländernas skattemässiga behandling av Inter IKEA

Bryssel den 18 december 2017

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning av Nederländernas skattemässiga behandling av Inter IKEA, en av de två koncerner som driver IKEA:s affärsverksamhet. Kommissionen hyser farhågor om att två nederländska förhandsbesked om beskattning kan ha medfört att Inter IKEA kunnat betala lägre skatt och fått en orättvis fördel i förhållande till andra företag, vilket strider mot EU:s regler om statligt stöd.

– Alla företag, stora eller små, oavsett om de är multinationella eller inte, bör betala sin rättmätiga andel av skatterna, säger Margrethe Vestager, kommissionär med ansvar för konkurrenspolitik. Medlemsstaterna kan inte låta vissa utvalda företag betala mindre skatt genom att tillåta att de artificiellt överför sin vinst någon annanstans. Vi kommer nu att noggrant undersöka Nederländernas skattemässiga behandling av Inter IKEA.

I början av 1980-talet förändrades IKEA:s affärsmodell och blev en franchisingmodell. Sedan dess är det Inter IKEA-koncernen som driver IKEAS franchiseverksamhet i enlighet med ”IKEA:s franchisekoncept”. Konkret innebär detta att Inter IKEA inte äger IKEA-butikerna. Alla IKEA-butiker i hela världen betalar en franchiseavgift på 3 % av sin omsättning till Inter IKEA Systems, ett dotterbolag till Inter IKEA-koncernen i Nederländerna. I gengäld får IKEA-butikerna använda bland annat IKEA:s varumärke och erhålla know-how om hur de kan driva och utnyttja IKEA:s franchisekoncept.

Inter IKEA Systems i Nederländerna bokför således alla intäkter från IKEA:s franchiseavgifter som uppburits av butikerna runt om i världen. Kommissionens undersökning gäller den skattemässiga behandlingen av Inter IKEA Systems i Nederländerna sedan 2006. Av våra preliminära undersökningar framgår att två förhandsbesked om beskattningsom utfärdades av de nederländska myndigheterna 2006 och 2011 har medfört att Inter IKEA Systems skattepliktiga vinst i Nederländerna minskat betydligt.

Kommissionen hyser farhågor om att de två förhandsbeskeden kan ha gett Inter IKEA Systems en orättvis fördel i förhållande till andra företag som omfattas av samma nationella skatteregler i Nederländerna, vilket strider mot EU:s regler om statligt stöd.


Perioden mellan 2006 och 2011
(förhandsbeskedet från 2006)

Förhandsbeskedet från 2006 bygger på en metod för beräkning av en årlig licensavgift som ska betalas av Inter IKEA Systems i Nederländerna till ett annat företag inom Inter IKEA-koncernen, nämligen till I.I. Holding, som är baserat i Luxemburg.

Vid denna tidpunkt innehade I.I. Holding vissa immateriella rättigheter som krävdes för IKEA:s franchisekoncept. Licenser för dessa gavs utesluteande till Inter IKEA Systems, som utnyttjade immaterialrättigheterna för att skapa och utveckla IKEA:s franchisekoncept. Inter IKEA Systems utvecklade, förbättrade och bibehöll således de immateriella rättigheterna. Inter IKEA Systems förvaltade också franchiseavtalen och uppbar franchiseavgifterna från IKEA-butiker i hela världen.

Den årliga licensavgift som Inter IKEA Systems betalade till I.I. Holding, såsom godkändes i förhandsbeskedet från 2006, stod för en betydande del av Inter IKEA Systems intäkter.

Till följd av detta överfördes en betydande andel av Inter IKEA Systems franchisevinster från Inter IKEA Systems till I.I. Holding i Luxemburg. Dessa beskattades inte i Luxemburg, eftersom I.I. Holding omfattades av en särskild skatteordning enligt vilken företaget var undantaget från bolagsskatt i landet.

Perioden efter 2011 (förhandsbeskedet från 2011)

I juli 2006 drog kommissionen slutsatsen att Luxemburgs särskilda skatteordning var olaglig enligt EU:s regler om statligt stöd, och krävde att ordningen i sin helhet skulle upphävas senast den 31 december 2010. Inget olagligt stöd behövde dock återkrävas från I.I. Holding, eftersom ordningen hade beviljats i enlighet med en luxemburgsk lag från 1929, dvs. innan EU-fördraget kom till. Denna historiska aspekt av ärendet omfattas inte av den undersökning som inletts idag. Emellertid skulle I.I. Holding till följd av kommissionens beslut bli tvunget att betala bolagsskatt i Luxemburg från och med 2011.

År 2011 genomförde Inter IKEA ändringar i sin företagsstruktur, och till följd av detta var förhandsbeskedet från 2006 inte längre tillämpligt.

Inter IKEA Systems förvärvade de immateriella rättigheter som tidigare innehafts av I.I. Holding. För att finansiera förvärvet erhöll Inter IKEA Systems ett lån från moderföretaget i Liechtenstein.

År 2011 utfärdade de nederländska myndigheterna ett andra förhandsbesked, i vilket det pris som Inter IKEA Systems betalat för förvärvet av de immateriella rättigheterna godtogs. I förhandsbeskedet godkändes också den ränta för det koncerninterna lån som skulle betalas till moderföretaget i Liechtenstein, och att dessa räntebetalningar skulle dras av från Inter IKEA Systems skattepliktiga vinst i Nederländerna.

Till följd av dessa räntebetalningar överfördes en betydande del av Inter IKEA Systems franchisevinst efter 2011 till moderbolaget i Liechtenstein.

 

Kommissionens undersökning

På detta stadium anser kommissionen att den behandling som godkändes i de två förhandsbeskeden om beskattningkan ha gett Inter IKEA Systems skatteförmåner som andra företag som omfattas av samma nationella skatteregler i Nederländerna inte kommer i åtnjutande av.

EU:s kontroll av statligt stöd har till syfte att se till att medlemsstaterna inte ger vissa utvalda länder mer gynnsam skattemässig behandling än andra, i form av förhandsbesked om beskattning eller på annat sätt. Mer specifikt måste transaktioner mellan företag i en koncern prissättas så att de motsvarar den ekonomiska verkligheten. Det innebär att betalningar mellan två företag inom samma koncern måste ligga i linje med arrangemang som ingås under motsvarande förhållanden mellan oberoende företag (den s.k. armslängdsprincipen)

Kommissionen kommer nu att undersöka den skattemässiga behandlingen av Inter IKEA Systems inom ramen för båda förhandsbeskeden enligt följande:

  • Kommissionen kommer att bedöma om den årliga licensavgift som betalas av Inter IKEA Systems till I.I. Holding, och som godkändes i förhandsbeskedet från 2006, återspeglar den ekonomiska verkligheten. Kommissionen kommer särskilt att bedöma om den årliga licensavgiftens storlek motsvarar Inter IKEA Systems bidrag till franchiseverksamheten.
  • Kommissionen kommer också att bedöma om det pris som godtogs av Inter IKEA Systems för förvärvet av de immateriella rättigheterna och följaktligen den ränta som betalats för det koncerninterna lånet, som godkändes i förhandsbeskedet från 2011, återspeglar den ekonomiska verkligheten. Kommissionen kommer särskilt att bedöma om förvärvspriset på ett tillräckligt sätt återspeglar Inter IKEA Systems bidrag till franchiseverksamhetens värde, och storleken på den ränta som dras av från Inter IKEA Systems skattebas i Nederländerna.

Inledandet av en ingående undersökning ger Nederländerna och berörda tredje parter möjlighet att lämna synpunkter. Det föregriper inte resultatet av undersökningen.

graph_SV 

 

Bakgrunden till undersökningen och Inter IKEA

I april 2016 begärde kommissionen för första gången in upplysningar om de förhandsbesked om beskattning som utfärdats av Nederländerna till Inter IKEA-koncernen, till följd av påståenden i pressen om eventuell förmånsbehandling i skattehänseende och den rapport som offentliggjordes av den politiska gruppen Gröna/EFA i Europaparlamentet.

I början av 1980-talet delades IKEA:s affärsverksamhet upp på två oberoende koncerner, Inter IKEA och INGKA.

  • IKEA-butikerna överfördes till INGKA, som även idag äger de flesta IKEA-butikerna runt om i världen.
  • Inter IKEA erhöll de äganderättigheter som dittills utvecklats, bland annat IKEA:s varumärken, handelsbeteckningar och upphovsrätt. Inter IKEA-koncernen äger fortfarande de immateriella rättigheter som rör IKEA:s affärsverksamhet och ansvarar för utövandet av affärsverksamheten genom en franchisemodell.

 

Bakgrund till kommissionens undersökningar av statligt stöd med avseende på beskattning

Förhandsbesked om beskattningutgör i sig inte något problem enligt EU:s regler om statligt stöd, om de endast bekräftar att skattearrangemang mellan företag inom samma koncern följer tillämplig skattelagstiftning. Förhandsbesked som medför en selektiv skattemässig förmån för specifika företag kan dock allvarligt snedvrida konkurrensen på EU:s inre marknad och strida mot EU:s regler för statligt stöd.

Kommissionen har sedan juni 2013 undersökt medlemsstaters enskilda förhandsbesked mot bakgrund av EU:s regler om statligt stöd. I december 2014 utvidgade kommissionen sin begäran om upplysningar till att omfatta samtliga medlemsstater. I oktober 2015 drog kommisionen slutsatsen att Luxemburg och Nederländerna hade beviljat selektiva skatteförmåner till Fiat respektive Starbucks. I januari 2016 drog kommissionen slutsatsen att de selektiva skatteförmåner som Belgien beviljat minst 35 multinationella företag, särskilt från EU, inom ramen för sitt skatteupplägg för ”övervinster”, är olagliga enligt EU:s regler för statligt stöd. I augusti 2016 drog kommissionen slutsatsen att Irland hade beviljat Apple olagliga skatteförmåner till ett värde av upp till 13 miljarder euro. I oktober 2017 drog kommissionen slutsatsen att Luxemburg hade beviljat Amazon olagliga skatteförmåner till ett värde av 250 miljoner euro. Kommissionen genomför för närvarande också två fördjupade undersökningar rörande förhandsbesked som utfärdats av Luxemburg till förmån för Mc Donald'soch Engie (f.d. GDF Suez),och en rörande en skatteordning för multinationella företag i Storbritannien.

De icke-konfidentiella versionerna av beslutet kommer att finnas tillgängliga med ärendenummer SA.46470 i registret över statligt stödGD Konkurrens webbplatsså snart eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. Nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning förtecknas i State Aid Weekly e-News.

IP/17/5343

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos


Documents


ikea_sv.pdf