Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Brexit: Európska komisia odporučila návrh smerníc na rokovania pre ďalšiu fázu rokovaní podľa článku 50

Brusel 20. december 2017

Európska komisia dnes na základe usmernení, ktoré prijala Európska rada (čl. 50) 15. decembra, poslala odporúčanie Rade (čl. 50), aby začala diskusie o ďalšej fáze riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

V návrhu smerníc na rokovania, ktoré dopĺňajú smernice na rokovania z mája 2017, sa stanovujú ďalšie podrobnosti o možných prechodných opatreniach. Ide najmä o tieto otázky:

  • Nemalo by dochádzať k žiadnemu selektívnemu vyberaniu: Spojené kráľovstvo sa bude naďalej podieľať na fungovaní colnej únie a jednotného trhu (so všetkými štyrmi slobodami). Acquis Únie by sa naďalej malo v plnom rozsahu uplatňovať na Spojené kráľovstvo a platiť na jeho území, ako keby išlo o členský štát. Akékoľvek zmeny acquis počas tohto obdobia by sa mali automaticky uplatňovať na Spojené kráľovstvo.
  • Budú sa uplatňovať všetky existujúce nástroje a štruktúry Únie v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania právnych predpisov vrátane právomoci Súdneho dvora Európskej únie.
  • Spojené kráľovstvo bude od 30. marca 2019 krajinou, ktorá nie je členom EÚ, v dôsledku čoho už nebude zastúpená v inštitúciách, agentúrach, orgánoch a zastúpeniach EÚ.
  • Prechodné obdobie musí byť jasne a presne časovo vymedzené. Komisia odporúča, že by nemalo trvať dlhšie ako do 31. decembra 2020.

V odporúčaní sa takisto pripomína potreba premietnuť výsledky prvej fázy rokovaní do právnych ustanovení, ako sa uvádza v oznámení Komisie a spoločnej správe. Zdôrazňuje sa v ňom, že je potrebné dokončiť prácu na všetkých otázkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vrátane tých, ktoré sa v prvej fáze ešte neriešili, ako je celkové zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení či úprava podstatných otázok, napr. umiestnenia tovaru na trh pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ďalšie kroky: Rada pre všeobecné záležitosti (čl. 50) prijme tieto doplňujúce smernice na rokovania o prechodných opatreniach v januári 2018 v súlade s usmerneniami Európskej rady z 15. decembra.

Súvislosti

Európska komisia 8. decembra 2017 odporučila Európskej rade (čl. 50), aby prijala záver, že v prvej fáze rokovaní so Spojeným kráľovstvom na základe článku 50 sa dosiahol dostatočný pokrok. Dňa 15. decembra vedúci predstavitelia EÚ-27 potvrdili, že bol dosiahnutý dostatočný pokrok v otázkach práv občanov, Írska a finančného vyrovnania, a prijali usmernenia na prechod na druhú fázu rokovaní. Tento postup má oporu aj v uznesení Európskeho parlamentu z 13. decembra, v ktorom sa potvrdzuje dosiahnutie dostatočného pokroku.

Na túto fázu rokovaní sa naďalej v plnom rozsahu uplatňujú usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 29. apríla 2017, ako aj všeobecné zásady a procedurálne opatrenia na vedenie rokovaní stanovené v smerniciach Rady na rokovania z 22. mája 2017.

Ďalšie informácie

Odporúčanie Európskej komisie

Usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 15. decembra 2017

IP/17/5342

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar