Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Brexit: Europese Commissie doet aanbeveling voor ontwerprichtsnoeren voor de volgende fase van de artikel 50-onderhandelingen

Brussel, 20 december 2017

Overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Raad (art. 50) van 15 december heeft de Europese Commissie vandaag een aanbeveling aan de Raad (art. 50) gericht om besprekingen te beginnen over de volgende fase van de ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De ontwerponderhandelingsrichtsnoeren vormen een aanvulling op de onderhandelingsrichtsnoeren van mei 2017 en bevatten nadere bijzonderheden van mogelijke overgangsregelingen. In het bijzonder:

  • kan er geen sprake van zijn “de krenten uit de pap te halen”: het Verenigd Koninkrijk zal blijven deelnemen aan de douane-unie en de eengemaakte markt (met alle vier de vrijheden). Het acquis van de Unie moet in zijn geheel van toepassing blijven op en in het Verenigd Koninkrijk als ware het een lidstaat. Eventuele wijzigingen in het acquis tijdens deze periode moeten automatisch van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk;
  • alle bestaande instrumenten en structuren van de Unie op het vlak van regelgeving, begroting, toezicht, justitie en handhaving zullen eveneens van toepassing zijn, met inbegrip van de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
  • het Verenigd Koninkrijk wordt op 30 maart 2019 een derde land. Als gevolg daarvan zal het niet langer vertegenwoordigd zijn in de instellingen, agentschappen, organen en instanties van de Unie;
  • de overgangsperiode moet duidelijk worden omschreven en duidelijk beperkt zijn in de tijd. De Commissie beveelt aan dat deze periode uiterlijk op 31 december 2020 afloopt.

De aanbeveling wijst er voorts op dat de in de eerste fase van de onderhandelingen bereikte resultaten, zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie en het gezamenlijk verslag, in een juridische vorm moeten worden gegoten. Benadrukt wordt dat de werkzaamheden moeten worden voltooid met betrekking tot alle aspecten van de terugtrekking, ook die welke tijdens de eerste fase niet aan de orde zijn gekomen, zoals de algemene governance van het terugtrekkingsakkoord en inhoudelijke kwesties, bijvoorbeeld de behandeling van goederen die in de handel worden gebracht vóór de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Volgende stappen: Overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Raad van 15 december zal de Raad Algemene Zaken (art. 50) deze aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren over de overgangsregelingen vaststellen in januari 2018.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft de Europese Raad (art. 50) op 8 december 2017 aanbevolen te concluderen dat voldoende vooruitgang was geboekt in de eerste fase van de artikel 50-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Op 15 december bevestigden de leiders van de EU-27 dat voldoende vooruitgang was geboekt inzake de rechten van burgers, Ierland en de financiële regeling, en keurden zij richtsnoeren goed voor de tweede fase van de onderhandelingen. Op 13 december had het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin werd bevestigd dat er voldoende vooruitgang was.

De richtsnoeren van de Europese Raad (art. 50) van 29 april 2017, alsook de algemene beginselen en de procedurele regelingen voor het verloop van de onderhandelingen die zijn vastgesteld in de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad van 22 mei 2017 blijven in hun geheel van toepassing op deze fase van de onderhandelingen.

Meer informatie

De aanbeveling van de Europese Commissie

De richtsnoeren van de Europese Raad (art. 50) van 15 december 2017

IP/17/5342

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar