Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

“Brexit”: Eiropas Komisija ierosina sarunu norāžu projektu attiecībā uz 50. pantā paredzēto sarunu nākamo posmu

Briselē, 2017. gada 20. decembrī

Pēc Eiropadomes (50. pants) 15. decembrī pieņemtajām nostādnēm Eiropas Komisija šodien nosūtīja Padomei ieteikumu (50. pants) sākt sarunas par Apvienotās Karalistes sakārtotas izstāšanās no Eiropas Savienības nākamo posmu.

Šajā sarunu norāžu projektā, kas papildina 2017. gada maijā izstrādātās sarunu norādes, iekļauta papildu informācija par iespējamiem pārejas pasākumiem. Cita starpā tajā noteikts, ka

  • nav pieļaujama “selektīva pieeja”: Apvienotā Karaliste turpinās piedalīties muitas savienībā un vienotajā tirgū (ar visām četrām pamatbrīvībām). Savienības acquis attiecībā uz Apvienoto Karalisti un Apvienotajā Karalistē būtu jāturpina piemērot pilnā apmērā, it kā tā būtu dalībvalstīs. Visas izmaiņas, kas šajā laikā veiktas acquis, būtu automātiski jāpiemēro Apvienotajā Karalistē.
  • Tiks piemēroti arī visi esošie Savienības regulatīvie, budžeta, uzraudzības, tiesu un izpildes instrumenti un struktūras, tostarp Eiropas Savienības Tiesas kompetence.
  • Apvienotā Karaliste būs trešā valsts, sākot no 2019. gada 30. marta. Attiecīgi tā vairs nebūs pārstāvēta Savienības iestādēs, aģentūrās, struktūrās un birojos.
  • Pārejas periodam ir jābūt skaidri definētam un precīzi ierobežotam laikā. Komisija ierosina, ka tas nedrīkst pārsniegt 2020. gada 31. decembri.

Ieteikumā arī atgādināts, ka pirmajā sarunu posmā gūtie rezultāti jāiestrādā juridiskos noteikumos, kā norādīts Komisijas paziņojumā un kopīgajā ziņojumā. Tajā uzsvērts, ka ir jāpabeidz darbs pie visiem ar izstāšanos saistītiem jautājumiem, tostarp tiem, kas vēl nav izskatīti pirmajā posmā, piemēram, Izstāšanās līguma vispārējā pārvaldība un būtiski jautājumi, piemēram, par precēm, kuras laistas tirgū pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES.

Turpmākie pasākumi Saskaņā ar Eiropadomes 15. decembra nostādnēm Vispārējo lietu padome (50. pants) pieņems šīs papildu sarunu norādes par pārejas pasākumiem 2018. gada janvārī.

Konteksts

Eiropas Komisija 2017. gada 8. decembrī ierosināja Eiropadomei (50. pants) secināt, ka 50. panta sarunu ar Apvienoto Karalisti pirmajā posmā ir panākts pietiekams progress. ES 27 dalībvalstu valstu un valdību vadītāji 15. decembrī apstiprināja, ka ir panākts pietiekams progress attiecībā uz pilsoņu tiesībām, Īriju un finanšu norēķinu, un pieņēma nostādnes sarunu otrā posma sākšanai. Tas atbilst arī Eiropas Parlamenta 13. decembra rezolūcijai, ar ko apstiprina, ka ir panākts pietiekams progress.

Šajā sarunu posmā joprojām pilnībā piemēro Eiropadomes (50. pants) 2017. gada 29. aprīļa nostādnes, kā arī sarunu vispārējos principus un procesuālo kārtību, kas noteikta Padomes 2017. gada 22. maija sarunu norādēs.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas ieteikums

Eiropadomes (50. pants) 2017. gada 15. decembra nostādnes

IP/17/5342

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar