Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Brexit: Euroopan komission suositus neuvotteluohjeiden luonnokseksi Brexit-neuvottelujen seuraavaa vaihetta varten

Bryssel 20. joulukuuta 2017

Euroopan komissio on Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta SEU-sopimuksen 50 artiklan mukaisesti antamien suuntaviivojen mukaisesti esittänyt tänään neuvostolle suosituksen aloittaa seuraava vaihe neuvotteluissa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta erosta Euroopan unionista.

Neuvotteluohjeiden luonnoksessa täydennetään toukokuussa 2017 annettuja neuvotteluohjeita mahdollisiin siirtymäjärjestelyihin liittyvillä yksityiskohdilla. Näitä ovat erityisesti seuraavat:

  • Yhdistynyt kuningaskunta ei voi siirtymäkaudella poimia unionin säännöstöstä parhaita paloja, vaan sen on edelleen osallistuttava tulliunioniin ja sisämarkkinoihin kaikkien neljän vapauden osalta. Unionin säännöstöä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikilta osin aivan kuin se olisi edelleen jäsenvaltio. Myös kaikkia unionin säännöstöön tänä aikana tehtäviä muutoksia olisi automaattisesti sovellettava Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.
  • Kaikkia unionin olemassa olevia sääntely-, talousarvio-, valvonta-, oikeuslaitos- ja täytäntöönpanovälineitä ja -rakenteita sovelletaan, Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta mukaan lukien.
  • Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee EU:n ulkopuolinen maa 30. maaliskuuta 2019. Siitä lähtien se ei ole enää edustettuna unionin toimielimissä, elimissä, toimistoissa ja virastoissa.
  • Siirtymäkauden on oltava selkeästi määritelty ja ajallisesti tarkoin rajoitettu. Komissio suosittaa, että se päättyisi viimeistään 31. joulukuuta 2020.

Suosituksessa myös muistutetaan, että neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa saavutetut tulokset on vietävä lainsäädäntöön, kuten komission tiedonannossa ja yhteisessä raportissa todetaan. Siinä korostetaan, että on saatettava päätökseen työ kaikissa eroamiseen liittyvissä kysymyksissä, myös muissa kuin ensimmäisessä vaiheessa käsitellyissä. Avoinna on yhä kysymys erosopimuksen hallinnoinnista sekä eräät aineellisoikeudelliset seikat, kuten niiden tavaroiden kohtelu, jotka on saatettu markkinoille ennen kuin Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta.

Seuraavat vaiheet: Eurooppa-neuvoston 15. joulukuuta antamien suuntaviivojen mukaisesti yleisten asioiden neuvosto (50 artikla) hyväksyy siirtymäjärjestelyjä koskevat täydentävät neuvotteluohjeet tammikuussa 2018.

Tausta

Euroopan komissio antoi 8. joulukuuta 2017 neuvostolle suosituksen, jossa se kehotti tätä katsomaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa on edistytty riittävästi. EU:n 27 jäsenvaltion johtajat vahvistivat 15. joulukuuta, että neuvotteluissa oli edistytty riittävästi kansalaisten oikeuksia, Irlantia ja taloudellista selvitysratkaisua koskevissa kysymyksissä. Lisäksi ne hyväksyivät suuntaviivat neuvottelujen toisen vaiheen aloittamista varten. Myös Euroopan parlamentti vahvisti 13. joulukuuta antamassaan päätöslauselmassa, että neuvotteluissa on edistytty riittävästi.

Neuvottelujen seuraavassa vaiheessa sovelletaan edelleen täysimääräisesti Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 antamia suuntaviivoja sekä neuvoston 22. toukokuuta 2017 hyväksymissä neuvotteluohjeissa esitettyjä neuvotteluihin liittyviä yleisiä periaatteita ja järjestelyjä.

Lisätietoja

Euroopan komission suositus

Eurooppa-neuvoston (art. 50) suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten, 15.12.2017

IP/17/5342

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar