Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexit: Euroopa Komisjon esitas soovituse läbirääkimisjuhiste eelnõu kohta Brexiti läbirääkimiste järgmise etapi jaoks

Brüssel, 20. detsember 2017

Järgides Euroopa Ülemkogus (artikkel 50) 15. detsembril vastu võetud suuniseid, saatis Euroopa Komisjon täna nõukogule (artikkel 50) soovituse alustada arutelusid Ühendkuningriigi korrakohase Euroopa Liidust väljaastumise järgmise etapi üle.

Läbirääkimisjuhiste eelnõu täiendab 2017. aasta maist pärit läbirääkimisjuhiseid ning selles on võimalikku üleminekukorda täpsemalt kirjeldatud. Läbirääkimisjuhised hõlmavad eelkõige järgmist.

  • Ei mingit parimate palade väljanoppimist. Ühendkuningriik jätkab osalemist tolliliidus ja ühtsel turul (koos kõigi nelja põhivabadusega). Ühenduse õigustikku tuleks Ühendkuningriigis ja tema suhtes kohaldada ka edaspidi täies ulatuses nii, nagu oleks tegemist liikmesriigiga. Üleminekuperioodi jooksul õigustikus tehtavad muudatused peaksid automaatselt kehtima ka Ühendkuningriigi suhtes.
  • Kohaldatakse kõiki liidu kehtivaid regulatiivseid, eelarve-, järelevalve-, kohtu- ja jõustamisinstrumente ja -struktuure, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtu pädevust.
  • Alates 30. märtsist 2019 saab Ühendkuningriigist kolmas riik. Selle tulemusena ei ole ta enam esindatud liidu institutsioonides, organites ja asutustes.
  • Üleminekuperiood tuleb selgelt kindlaks määrata ja ajaliselt täpselt piiritleda. Komisjoni soovitus on, et üleminekuperiood ei tohiks kehtida kauem kui 31. detsembrini 2020.

Soovituses tuletatakse meelde, et komisjoni teatises ja ühisaruandes kirjeldatud läbirääkimiste esimese etapi tulemused tuleb vormida täpseks õiguslikuks tekstiks. Selles rõhutatakse, et tööga tuleb ühele poole saada kõigis Ühendkuningriigi väljaastumisega seotud küsimustes – nii neis, millega esimeses etapis veel ei tegeletud, nagu väljaastumislepingu üldine haldamine, kui ka sisulistes küsimustes, mis puudutavad näiteks kaupu, mis on toodud turule enne Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist.

Edasised sammud: vastavalt Euroopa Ülemkogu 15. detsembri suunistele võtab üldasjade nõukogu (artikkel 50) need üleminekukorda käsitlevaid täiendavad läbirääkimisjuhised vastu 2018. aasta jaanuaris.

Taust

8. detsembril 2017 soovitas Euroopa Komisjon Euroopa Ülemkogul (artikkel 50) teha järelduse, et Ühendkuningriigiga peetavate artikli 50 kohaste läbirääkimiste esimeses etapis on tehtud piisavalt edusamme. 15. detsembril kinnitasid ELi 27 liikmesriigi juhid, et kodanike õiguste, Iirimaa ja finantsarvelduse põhimõtete küsimuses oli piisavalt edasi mindud, ning võtsid vastu suunised, et liikuda läbirääkimiste teise etappi. Enne seda oli ka Euroopa Parlament võtnud 13. detsembril vastu resolutsiooni, milles kinnitas, et edusammud on olnud piisavad.

Läbirääkimiste selle etapi suhtes kohaldatakse ka edaspidi täies ulatuses Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 29. aprilli 2017. aasta suuniseid ning nõukogu 22. mai 2017. aasta läbirääkimisjuhistes esitatud üldisi põhimõtteid ja läbirääkimiste pidamise korda.

Lisateave

Euroopa Komisjoni soovitus

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 15. detsembri 2017. aasta suunised

IP/17/5342

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar