Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Brexit: Europa-Kommissionen fremsætter henstilling om udkast til forhandlingsdirektiver for næste fase af artikel 50-forhandlingerne

Bruxelles, den 20. december 2017

Som opfølgning på de retningslinjer, som Det Europæiske Råd (artikel 50) vedtog den 15. december, har Europa-Kommissionen i dag sendt Rådet (artikel 50) en henstilling om at indlede drøftelserne om næste fase af det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Den Europæiske Union.

Udkastet til forhandlingsdirektiver, som supplerer forhandlingsdirektiverne fra maj 2017, beskriver også de nærmere oplysninger om eventuelle overgangsordninger. Disse omfatter navnlig:

  • Der bør ikke være tale om et "tag selv-bord": Det Forenede Kongerige vil fortsat deltage i Toldunionen og det indre marked (med alle fire friheder). EU-retten bør fortsat gælde for og i Det Forende Kongerige, som om det var en medlemsstat. De ændringer af EU-retten, der måtte blive foretaget i dette tidsrum, skal automatisk gælde for Det Forenede Kongerige.
  • Alle Unionens eksisterende instrumenter og strukturer på regulerings-, budget-, tilsyns-, rets- og håndhævelsesområdet skal finde anvendelse, herunder Den Europæiske Unions Domstols kompetence.
  • Det Forenede Kongerige vil være et tredjeland pr. 30. marts 2019. Det vil derfor ikke længere være repræsenteret i EU's institutioner, agenturer, organer og kontorer.
  • Overgangsperioden skal fastlægges tydeligt og nøje afgrænset i tid. Kommissionen anbefaler, at den ikke varer længere end til den 31. december 2020.

Det påpeges også i anbefalingen, at resultaterne af første fase af forhandlingerne som beskrevet i Kommissionens meddelelse og den fælles rapport skal omsættes til juridiske formuleringer. Det understreges, at alle spørgsmål vedrørende udtrædelsen bør afsluttes, herunder alle dem, der ikke blev behandlet i første fase, såsom udtrædelsesaftalens overordnede forvaltning og materielle spørgsmål om f.eks. varer, der er bragt i omsætning, før Det Forenede Kongerige træder ud af EU.

De næste skridt: I overensstemmelse med Det Europæiske Råds retningslinjer af 15. december vil Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) i januar 2018 vedtage disse supplerende forhandlingsdirektiver om overgangsordninger.

Baggrund

Den 8. december 2017 henstillede Europa-Kommissionen til Det Europæiske Råd (artikel 50), at det konkluderede, at der var gjort tilstrækkelige fremskridt i første fase af artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige. Den 15. december bekræftede lederne af EU-27, at der var gjort tilstrækkelige fremskridt med spørgsmål vedrørende borgernes rettigheder, Irland og den finansielle opgørelse, og de vedtog retningslinjer om at indlede anden fase af forhandlingerne. Dette følger også af Europa-Parlamentets beslutning af 13. december, hvoraf det fremgår, at der er gjort tilstrækkelige fremskridt.

Det Europæiske Råds (artikel 50) retningslinjer af 29. april 2017 samt de generelle principper og procedurer for forhandlingerne, der blev fastlagt i Rådets forhandlingsdirektiver af 22. maj 2017, gælder fortsat i fuldt omfang i denne fase af forhandlingerne.

Yderligere oplysninger

Henstilling fra Europa-Kommissionen

Retningslinjer af 15. december 2017 fra Det Europæiske Råd (artikel 50)

IP/17/5342

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar