Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Брекзит: Европейската комисия отправя препоръка с проект на указания за водене на преговори за следващия етап от преговорите по член 50

Брюксел, 20 декември 2017 r.

След като на 15 декември Европейският съвет (член 50) прие насоки, днес Европейската комисия изпрати препоръка до Съвета (член 50) да започне обсъжданията във връзка със следващия етап от организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

В проекта на указания за водене на преговори, с който се допълват указанията за водене на преговори от май 2017 г., се съдържат допълнителни подробности относно евентуалните преходни договорености. Те включват по-специално:

  • не следва да се допуска „преференциално избиране“: Обединеното кралство ще продължи да участва в митническия съюз и в единния пазар (във всички четири свободи). Достиженията на правото на Съюза следва да продължат да се прилагат в пълна степен спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, все едно че то продължава да бъде държава членка. Всички промени, внесени в достиженията на правото на ЕС през този период, следва автоматично да се прилагат спрямо Обединеното кралство;
  • ще се прилагат всички съществуващи регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури на Съюза, включително компетентността на Съда на Европейския съюз;
  • от 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се счита за трета държава. В резултат на това то повече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза;
  • преходният период трябва да бъде ясно определен и точно ограничен във времето. Комисията препоръчва той да приключи най-късно на 31 декември 2020 г.

В Препоръката също така се припомня необходимостта резултатите от първия етап на преговорите, посочени в Съобщението и в Съвместния доклад на Комисията, да бъдат приведени в правна форма. В нея се подчертава, че работата по всички въпроси, свързани с оттеглянето, трябва да приключи, включително по въпросите, които все още не са били разгледани през първия етап, като например общото управление на споразумението за оттегляне и някои въпроси по същество, например въпросите относно стоките, пуснати на пазара преди оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Следващи стъпки: В съответствие с насоките на Европейския съвет от 15 декември Съветът по общи въпроси (член 50) ще приеме тези допълнителни указания за водене на преговори относно преходните споразумения през януари 2018 г.

Контекст

На 8 декември 2017 г. Европейската комисия препоръча на Европейския съвет (член 50) да приеме, че на първия етап от преговорите по член 50 с Обединеното кралство е бил постигнат достатъчен напредък. На 15 декември лидерите на 27-те държави — членки на ЕС, потвърдиха, че е постигнат достатъчен напредък по отношение на правата на гражданите, Ирландия и финансовото споразумение и приеха насоки за преминаване към втория етап от преговорите. Това стана също така вследствие на резолюция на Европейския парламент от 13 декември, в която се потвърждава, че е постигнат достатъчен напредък.

Насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г., както и общите принципи и процедурните договорености за воденето на преговорите, установени в указанията на Съвета за водене на преговори от 22 май 2017 г., продължават изцяло да се прилагат спрямо този етап от преговорите.

За повече информация

Препоръка на Европейската комисия

Насоки на Европейския съвет (член 50), 15 декември 2017 г.

IP/17/5342

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar