Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ömsesidighet i fråga om viseringar: Politiska och diplomatiska insatser fortsätter att ge resultat.

Bryssel den 20 december 2017

EU-kommissionen rapporterar idag om framsteg i riktning mot fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar med Kanada och Förenta staterna och utvärderar hur situationen har utvecklats under de senaste sju månaderna. Kommissionen ger även sin bedömning av hur verkningsfull ömsesidighetsmekanismen är.

Antalet fall av avvikelser från ömsesidighetsprincipen har avsevärt minskat under de senaste två och ett halvt åren. Alldeles nyligen uppnåddes fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar med Kanada efter att Kanada lyfte sina viseringskrav för rumänska och bulgariska medborgare från och med den 1 december 2017. Efter att liknande resultat uppnåtts med Australien, Brunei och Japan innebär detta att Förenta staterna är det enda land utanför EU som är upptaget i EU:s viseringsfria förteckning men inte beviljar viseringsfritt tillträde för medborgare i alla EU:s medlemsstater.

– Det faktum att vi har uppnått fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar med Kanada visar att våra diplomatiska ansträngningar och fortsatta engagemang ger resultat. Vi kommer att fortsätta på samma väg även med Förenta staterna och vi är fast beslutna att göra allt i vår makt för att uppnå viseringsfria resor för alla EU-medborgare. Framsteg behövs omedelbart och vi förväntar oss att våra amerikanska partner samarbetar nära med oss för att nå framsteg, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

Fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar uppnådd med Kanada

Från och med den 1 december 2017 har fullständig ömsesidighet uppnåtts med Kanada efter att viseringskraven upphävts för alla bulgariska och rumänska medborgare. Kanadas beslut kom efter intensiva diplomatiska ansträngningar och fortsatt engagemang på politisk och teknisk nivå mellan EU, Kanada och de två berörda medlemsstaterna. Kanada hade redan delvis hävt viseringskravet för bulgariska och rumänska medborgare i maj 2017 och förbundit sig att helt upphäva kraven från och med den 1 december 2017.

Fortsatt engagemang med Förenta staterna

Under de senaste sju månaderna har kontakterna med Förenta staterna på politisk och teknisk nivå intensifierats. Kommissionen leder en resultatorienterad process för att få med de fem berörda EU-medlemsländerna (Bulgarien, Kroatien, Cypern, Polen och Rumänien) i USA:s program för viseringsundantag. Kommissionen har för närvarande inga planer på att anta en delegerad akt om tillfälligt upphävande av viseringsundantaget för amerikanska medborgare eftersom det skulle vara kontraproduktivt, men denna ståndpunkt kan ses över mot bakgrund av den framtida utvecklingen.

I juni utfärdade kommissionär Dimitris Avramopoulos och Elaine C. Duke, biträdande generalsekreterare för Förenta staternas departement för inrikes säkerhet ett gemensamt uttalande i vilket båda sidorna åtog sig att öka ansträngningarna för att uppnå fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar mellan EU och USA. Under mötet mellan EU:s och Förenta staternas ministrar för rättsliga och inrikes frågor den 17 november uppmärksammade båda parterna de framsteg som gjorts vid de samarbetsinriktade diskussionerna och åtog sig att fortsätta sitt engagemang. I september ägde tekniska samtal rum mellan Europeiska kommissionen, Förenta staterna och de fem berörda medlemsstaterna för att se över situationen för de återstående kraven i programmet för viseringsundantag. Under de kommande månaderna, med början från mötet i februari mellan högre tjänstemän från EU och USA, kommer kommissionen, i nära samarbete med de fem berörda medlemsstaterna, att fortsätta detta samarbete med USA på alla nivåer. Detta bör leda till intensifierade och konkreta åtgärder från alla sidor.

Ömsesidighetsmekanismen ger resultat

I dagens rapport redovisas också hur verkningsfull ömsesidighetsmekanismen för viseringar är i sin helhet, en utvärdering som kommissionen ska lägga fram för Europaparlamentet den 10 januari 2018. Antalet fall av avvikelser från ömsesidighetsprincipen har avsevärt minskat under de senaste två och ett halvt åren, vilket innebär att Förenta staterna är det enda land utanför EU som är upptaget i EU:s viseringsfria förteckning men inte beviljar viseringsfritt tillträde för medborgare i alla EU:s medlemsstater. Ömsesidighetsmekanismen för viseringar har således visat sig vara ett effektivt redskap för att bidra till framsteg med att uppnå fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar med tredjeländer för alla EU-medborgare. Kommissionen kan således inte, vid denna tidpunkt, beakta ett lagstiftningsförslag för översyn av systemet. Kommissionen kommer i stället att fortsätta sin diplomatiska strategi för att uppnå fullständig ömsesidighet i fråga om viseringar för alla medlemsstater.

Nästa steg

Kommissionen är fast besluten att arbeta i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet om hur man bör gå vidare. Kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med Förenta staterna och de berörda medlemsstaterna för att uppnå fullständig ömsesidig viseringsfrihet. Ett möte mellan EU:s och Förenta staternas högre tjänstemän inom rättsliga och inrikes frågor kommer att äga rum den 27–28 februari 2018. Mötet mellan EU:s och Förenta staternas ministrar inom rättsliga och inrikes frågor i maj 2018 kommer att innebära möjligheter för att ytterligare påskynda utvecklingen. Kommissionen kommer att rapportera till Europaparlamentet och rådet om den vidare utvecklingen senast hösten 2018.

Bakgrund

En grundläggande princip i EU:s viseringspolitik är att se till att ett land utanför EU vars medborgare inte behöver visering för att resa in i EU i sin tur tillåter medborgarna i alla EU-länder att resa in utan visering. För att stödja detta mål har en ömsesidighetsmekanism för viseringar inrättats.

Ömsesidighetsmekanismen kräver att kommissionen tar hänsyn till hur EU:s och EU-ländernas förbindelser med andra länder skulle påverkas om viseringskravet skulle återinföras. Kommissionen har i enlighet med detta redan antagit tre rapporter med bedömningar av situationen, Den 10 oktober 2014, den 22 april 2015 och den 5 november 2015, samt fem meddelanden i apriljuli och december 2016, maj 2017 och december 2017.

Enligt artikel 1b i rådets förordning (EG) nr 539/2001 bör kommissionen senast den 10 januari 2018 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet som bedömer hur verkningsfull ömsesidighetsmekanism är och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning.

Läs mer:

Vanliga frågor: EU:s ömsesidighetsmekanism för viseringar

Meddelande antaget den 20 december 2017

Meddelande antaget den 2 maj 2017

Meddelande antaget den 21 december 2016

Meddelande antaget den 13 juli 2016

Meddelande antaget den 12 april 2016 

5 november 2015 – Rapport från kommissionen med en bedömning av situationen i fråga om bristande ömsesidighet med vissa tredjeländer på viseringspolitikens område

22 april 2015 – Rapport från kommissionen med en bedömning av situationen i fråga om bristande ömsesidighet med vissa tredjeländer på viseringspolitikens område

10 oktober 2015 – Rapport från kommissionen med en bedömning av situationen i fråga om bristande ömsesidighet med vissa tredjeländer på viseringspolitikens område

Rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Rådets förordning (EG) nr 539/2001)

Förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (Förordning (EU) nr 1289/2013)

IP/17/5314

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar