Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Vízová reciprocita: politické a diplomatické úsilie prináša ďalšie výsledky

Brusel 20. december 2017

Európska komisia dnes predkladá správu o pokroku dosiahnutom v otázkach úplnej vízovej reciprocity s Kanadou a Spojenými štátmi, v ktorej hodnotí vývoj za posledných sedem mesiacov a ponúka hodnotenie efektívnosti mechanizmu reciprocity.

Počet prípadov neuplatňovania reciprocity sa za posledného dva a pol roka výrazne zredukoval. Od 1. decembra 2017 bola dosiahnutá úplná vízová reciprocita s Kanadou v nadväznosti na oslobodenie občanov Bulharska a Rumunska od vízovej povinnosti pri cestách do tejto krajiny. Keďže podobné výsledky sa už podarilo dosiahnuť vo vzťahoch s Austráliou, Brunejom a Japonskom, Spojené štáty zostávajú jediným štátom v zozname krajín mimo Únie, ktorých občania nepotrebujú v EÚ víza, ktorý neumožňuje bezvízový styk občanom všetkých členských štátov EÚ.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Dosiahnutie úplnej vízovej reciprocity s Kanadou svedčí o tom, že diplomatické úsilie a trvalá angažovanosť prinášajú výsledky. Spoločne s piatimi dotknutými členskými štátmi budeme rovnako postupovať vo vzťahoch so Spojenými štátmi a sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli bezvízové cestovanie pre všetkých občanov EÚ. Žiada sa okamžitý pokrok a od našich amerických partnerov očakávame, že na jeho dosiahnutí budú s nami úzko spolupracovať.“

Úplná vízová reciprocita s Kanadou

Od 1. decembra 2017 bola dosiahnutá úplná vízová reciprocita s Kanadou, ktorá upustila od vízovej povinnosti pre občanov Bulharska a Rumunska. Rozhodnutie Kanady je výsledkom intenzívneho diplomatického úsilia a trvalej angažovanosti na politickej a technickej úrovni medzi EÚ, Kanadou a obomi dotknutými členskými štátmi. Kanada už čiastočne od mája 2017 zrušila vízovú povinnosť pre určitých bulharských a rumunských občanov a zaviazala sa ju úplne zrušiť od 1. decembra 2017.

Neutíchajúca angažovanosť vo vzťahoch so Spojenými štátmi

Počas posledných siedmych mesiacov sa zintenzívnili kontakty s USA na technickej a politickej úrovni. Komisia vedie proces orientovaný na výsledky s cieľom zahrnúť päť členských štátov EÚ (Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Poľsko a Rumunsko) do programu bezvízového styku Spojených štátov. Komisia v súčasnosti nezvažuje prijatie delegovaného aktu, ktorým by sa dočasne pozastavilo oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov USA, pretože by to bolo kontraproduktívne; tento svoj postoj však môže vo svetle budúceho vývoja prehodnotiť.

V júni komisár Avramopoulos a Elaine C. Duke, štátna tajomníčka Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických, vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa obe strany zaviazali zintenzívniť úsilie zamerané na dosiahnutie úplnej vízovej reciprocity medzi EÚ a USA. Počas stretnutia ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí EÚ a USA konaného 17. novembra obe strany potvrdili pokrok dosiahnutý vo vzájomných rokovaniach a zaviazali sa naďalej angažovať v tejto oblasti. V septembri sa uskutočnili technické rokovania medzi Európskou komisiou, Spojenými štátmi a piatimi dotknutými členskými štátmi s cieľom preskúmať aktuálny stav zostávajúcich požiadaviek programu bezvízového styku. V nasledujúcich mesiacoch sa Komisia bude v úzkej spolupráci s dotknutými piatimi členskými štátmi naďalej angažovať vo vzťahoch so Spojenými štátmi na všetkých úrovniach. Prvým krokom bude februárové stretnutie vyšších úradníkov EÚ a USA, od ktorého sa očakáva zintenzívnenie a konkretizácia opatrení od všetkých strán.

Mechanizmus reciprocity prináša výsledky

V dnešnej správe, ktorú mala Komisia predložiť Európskemu parlamentu do 10. januára 2018, sa takisto hodnotí celková účinnosť mechanizmu vízovej reciprocity. Počet prípadov neuplatňovania reciprocity za posledného dva a pol roka významne poklesol – Spojené štáty zostávajú jedinou z tretích krajín s bezvízovým stykom s EÚ, ktorá neumožňuje bezvízový styk občanom všetkých členských štátov. Potvrdilo sa teda, že mechanizmus vízovej reciprocity je účinným nástrojom na dosiahnutie pokroku pri dosahovaní úplnej vízovej reciprocity s tretími krajinami pre všetkých občanov EÚ. Komisia preto v súčasnosti nezvažuje predloženie legislatívneho návrhu na revíziu tohto mechanizmu. Namiesto toho bude Komisia naďalej presadzovať svoj diplomatický prístup s cieľom dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu pre všetky členské štáty.

Ďalšie kroky

Komisia je aj naďalej odhodlaná pri ďalšom postupe úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou. Takisto sa bude trvalo angažovať vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a dotknutými členskými štátmi s cieľom dosiahnuť úplnú vízovú reciprocitu. Nasledujúcimi príležitosťami na ďalšie zrýchlenie pokroku bude zasadnutie vyšších úradníkov pre spravodlivosť a vnútorné veci EÚ a USA naplánované na 27. – 28. februára 2018 a stretnutie ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí v máji 2018. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o ďalšom vývoji najneskôr na jeseň 2018.

Súvislosti

Základným princípom vízovej politiky EÚ je zabezpečenie toho, aby tretie krajiny nachádzajúce sa v zozname krajín oslobodených od vízovej povinnosti zabezpečili recipročné oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov všetkých členských štátov EÚ. Na podporu tohto cieľa bol zavedený mechanizmus vízovej reciprocity.

V rámci mechanizmu reciprocity, ktorý si vyžaduje, aby Komisia zohľadnila dôsledky pozastavenia oslobodenia od vízovej povinnosti na vonkajšie vzťahy EÚ a jej členských štátov, už Komisia prijala tri správy zamerané na posúdenie situácie: 10. októbra 2014, 22. apríla 2015 a 5. novembra 2015, ako aj päť oznámení: v aprílijúli a decembri 2016, v máji a decembri 2017.

Podľa článku 1b nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 Komisia do 10. januára 2018 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi efektívnosť mechanizmu reciprocity a podľa potreby predloží legislatívny návrh na zmenu uvedeného nariadenia.

Ďalšie informácie

Často kladené otázky: Mechanizmus vízovej reciprocity EÚ

Oznámenie prijaté 20. decembra 2017

Oznámenie prijaté 2. mája 2017

Oznámenie prijaté 21. decembra 2016

Oznámenie prijaté 13. júla 2016

Oznámenie prijaté 12. apríla 2016 

5. november 2015 – Správa Komisie o hodnotení situácie neuplatňovania reciprocity s niektorými tretími krajinami v oblasti vízovej politiky

22. apríl 2015 – Správa Komisie o hodnotení situácie neuplatňovania reciprocity s niektorými tretími krajinami v oblasti vízovej politiky

10. októbra 2014 – Správa Komisie o hodnotení situácie neuplatňovania reciprocity s niektorými tretími krajinami v oblasti vízovej politiky

Nariadenie Rady uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti [nariadenie Rady (ES) č. 539/2001]

Nariadenie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti [nariadenie (EÚ) č. 1289/2013].

IP/17/5314

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar