Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Vīzu režīma savstarpējība – politiskie un diplomātiskie centieni turpina nest rezultātus

Briselē, 2017. gada 20. decembrī

Eiropas Komisija šodien ziņo par progresu pilnīgas vīzu savstarpējības panākšanā ar Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm un izvērtē notikumu attīstību pēdējos septiņos mēnešos, kā arī sniedz Komisijas novērtējumu par savstarpējības mehānisma efektivitāti.

Pēdējo divarpus gadu laikā ir ievērojami samazinājies to gadījumu skaits, kad nav ievērots savstarpējības princips. Nesen tika panākta vīzu pilnīga savstarpējība ar Kanādu, kopš tā no 2017. gada 1. decembra atcēla vīzas prasību Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Līdzīgi rezultāti panākti ar Austrāliju, Bruneju un Japānu, un ES bezvīzu režīma sarakstā Amerikas Savienotās Valstis ir vienīgā valsts ārpus ES, kas neparedz bezvīzu ieceļošanu visu ES dalībvalstu pilsoņiem.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Vīzu pilnīgas savstarpējības panākšana ar Kanādu apliecina, ka mūsu diplomātiskie centieni un nepārtrauktā iesaiste nes augļus. Kopā ar piecām attiecīgajām dalībvalstīm mēs turpināsim darboties šādā pašā virzienā arī ar Amerikas Savienotajām Valstīm un esam apņēmības pilni darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu bezvīzu ceļošanu visiem ES pilsoņiem. Uzlabojumi ir vajadzīgi nekavējoties, un mēs sagaidām, ka arī ASV partneri ar mums cieši sadarbosies, lai spertu soļus uz priekšu.”

Panākta pilnīga vīzu savstarpējība ar Kanādu

No 2017. gada 1. decembra ES ir panākusi pilnīgu savstarpējību ar Kanādu, jo atcelta vīzas prasība visiem Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Kanādas lēmums seko intensīviem diplomātiskajiem centieniem un nepārtrauktai iesaistei politiskā un tehniskā līmenī, kas noritējuši starp ES, Kanādu un abām attiecīgajām dalībvalstīm. Kanāda jau 2017. gada maijā daļēji atcēla vīzu prasību attiecībā uz noteiktiem Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem un apņēmās šo prasību pilnībā atcelt no 2017. gada 1. decembra.

Nepārtraukta sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Pēdējo septiņu mēnešu laikā kontakti ar ASV gan politiskā, gan tehniskā līmenī kļuva intensīvāki. Komisija vada uz rezultātiem orientētu procesu, lai ASV vīzu režīma atcelšanas programmā iekļautu piecas ES dalībvalstis (Bulgārija, Horvātija, Kipra, Polija un Rumānija). Komisija pašlaik neplāno pieņemt deleģētu aktu, ar ko uz laiku aptur vīzu režīma atcelšanu attiecībā uz ASV pilsoņiem, jo tas nebūtu lietderīgi, bet šo nostāju varētu pārskatīt, ņemot vērā turpmāko notikumu attīstību.

Jūnijā komisārs Avramopuls un ASV Iekšzemes drošības departamenta sekretāra vietniece Ileina K. Djūka (Elaine C. Duke) nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā abas puses pauda apņēmību pastiprināt centienus, lai panāktu vīzu režīma pilnīgu savstarpējību starp ES un ASV. ES un ASV tieslietu un iekšlietu ministru 17. novembra sanāksmē abas puses atzīmēja sadarbības diskusijās gūtos panākumus un apņēmās turpināt savu iesaisti. Septembrī notika tehniska rakstura sarunas starp Eiropas Komisiju, ASV un piecām attiecīgajām dalībvalstīm nolūkā pārskatīt pašreizējo stāvokli attiecībā uz vīzu režīma atcelšanas programmas atlikušajām prasībām. Turpmākajos mēnešos Komisija ciešā sadarbībā ar piecām minētajām dalībvalstīm turpinās šo saziņu ar ASV visos līmeņos, sākot ar ES un ASV augstāko amatpersonu sanāksmi februārī. Tam vajadzētu novest pie pastiprinātas un konkrētas rīcības no visām iesaistītajām pusēm.

Savstarpējības mehānisms nes rezultātus

Šodien sniegtajā ziņojumā turklāt vērtēta vīzu savstarpējības mehānisma kopējā efektivitāte; Komisijai šis novērtējums jāiesniedz Eiropas Parlamentam līdz 2018. gada 10. janvārim. Pēdējo divu ar pusi gadu laikā ir ievērojami samazinājies to gadījumu skaits, kad nav ievērots savstarpējības princips, un ES bezvīzu režīma sarakstā Amerikas Savienotās Valstis ir vienīgā trešā valsts, kas neparedz bezvīzu ieceļošanu visu ES dalībvalstu pilsoņiem. Tādējādi vīzu savstarpējības mehānisms ir izrādījies efektīvs līdzeklis, lai palīdzētu gūt panākumus ar trešām valstīm ceļā uz vīzu režīmu pilnīgu savstarpējību attiecībā uz visiem ES pilsoņiem. Tādēļ Komisija šajā brīdī neapsver leģislatīvā akta priekšlikumu par mehānisma pārskatīšanu. Tā vietā Komisija turpinās izmantot diplomātijas ceļu, lai panāktu vīzu režīma pilnīgu savstarpējību attiecībā uz visām dalībvalstīm.

Turpmākie pasākumi

Komisija joprojām ir apņēmīga cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu un Padomi saistībā ar turpmāko rīcību. Komisija turpinās sarunas ar ASV un attiecīgajām dalībvalstīm, lai panāktu vīzu režīma atcelšanas pilnīgu savstarpējību. Iespējas vēl vairāk paātrināt šos centienus radīs Tieslietu un iekšlietu augstāko amatpersonu sanāksme 2018. gada 27. un 28. februārī un ES un ASV tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme 2018. gada maijā. Komisija ziņos Eiropas Parlamentam un Padomei par turpmāko notikumu gaitu ne vēlāk kā līdz 2018. gada rudenim.

Vispārīga informācija

ES vīzu politikas pamatprincips ir nodrošināt to, ka bezvīzu režīma valstu sarakstā iekļautās trešās valstis savstarpēji atceļ vīzu režīmu visu ES dalībvalstu pilsoņiem. Šā mērķa labad ir izveidots vīzu savstarpējības mehānisms.

Saskaņā ar savstarpējības mehānismu Komisijai jāņem vērā bezvīzu režīma apturēšanas sekas uz ES un tās dalībvalstu ārējām attiecībām, un šā mehānisma ietvaros Komisija jau ir pieņēmusi trīs ziņojumus, kuros izvērtēta aktuālā situācija, proti, 2014. gada 10. oktobrī, 2015. gada 22. aprīlī un 2015. gada 5. novembrī, kā arī piecus paziņojumus – 2016. gada aprīlī, jūlijā un decembrī un 2017. gada maijā un decembrī.

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 539/2001 1.b pantu Komisijai līdz 2018. gada 10. janvārim būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā novērtē savstarpējības mehānisma efektivitāti un, ja nepieciešams, iesniedz leģislatīvā akta priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.

Plašāka informācija

Bieži uzdotie jautājumi: ES vīzu savstarpējības mehānisms

2017. gada 20. decembrī pieņemtais paziņojums

2017. gada 2. maijā pieņemtais paziņojums

2016. gada 21. decembrī pieņemtais paziņojums

2016. gada 13. jūlijā pieņemtais paziņojums

2016. gada 12. aprīlī pieņemtais paziņojums 

Komisijas 2015. gada 5. novembra ziņojums par izvērtējumu attiecībā uz situāciju, kad atsevišķas trešās valstis neievēro savstarpības principu vīzu politikas jomā

Komisijas 2015. gada 22. aprīļaziņojums par izvērtējumu attiecībā uz situāciju, kad atsevišķas trešās valstis neievēro savstarpības principu vīzu politikas jomā

Komisijas 2014. gada 10. oktobraziņojums par izvērtējumu attiecībā uz situāciju, kad atsevišķas trešās valstis neievēro savstarpības principu vīzu politikas jomā

Padomes regula, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Padomes Regula (EK) Nr. 539/2001)

Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Regula (ES) Nr. 1289/2013)

IP/17/5314

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar