Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vizų režimo abipusiškumas. Politinės ir diplomatinės pastangos ir toliau duoda rezultatų

Briuselis, 2017 m. gruodžio 20 d.

Šiandien Europos Komisija teikia pažangos siekiant visiško vizų režimo abipusiškumo su Kanada ir Jungtinėmis Valstijomis ataskaitą, kurioje įvertinami pokyčiai per pastaruosius septynis mėnesius ir pateikiamas Komisijos atliktas abipusiškumo mechanizmo veiksmingumo vertinimas.

Per pastaruosius dvejus su puse metų abipusiškumo principo nesilaikymo atvejų gerokai sumažėjo. Visai neseniai, nuo 2017 m. gruodžio 1 d. Kanadai panaikinus vizos reikalavimą Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams, užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas su šia šalimi. Panašių rezultatų jau pasiekta su Australija, Brunėjumi ir Japonija; tad Jungtinės Valstijos lieka vienintelė ES nepriklausanti šalis iš ES šalių, kurių piliečiams vizų reikalavimas netaikomas, sąrašo, kuri bevizį režimą taiko ne visų ES valstybių narių piliečiams.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Tai, kad buvo užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas su Kanada, rodo, kad mūsų diplomatinės pastangos ir nuolatiniai veiksmai duoda rezultatų. Kartu su penkiomis atitinkamomis valstybėmis narėmis tuos pačius veiksmus tęsime ir dėl Jungtinių Valstijų; esame pasirengę padaryti viską, kad bevizis kelionės režimas būtų užtikrintas visiems ES piliečiams. Pažangos reikia nedelsiant. Tikimės, kad mūsų partneriai JAV su mumis glaudžiai bendradarbiaus, kad pažanga būtų spartesnė.“

Užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas su Kanada

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. Kanadai panaikinus vizos reikalavimą Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams, užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas su šia šalimi. Šį sprendimą Kanada priėmė po intensyvių ES, Kanados ir dviejų atitinkamų valstybių narių diplomatinių pastangų ir jų nuolatinių politinio ir techninio lygmens veiksmų. 2017 m. gegužės mėn. Kanada jau buvo iš dalies panaikinusi vizos reikalavimą kai kuriems Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams ir įsipareigojusi šį reikalavimą visiškai panaikinti nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Nuolatiniai veiksmai su Jungtinėmis Valstijomis

Per pastaruosius septynis mėnesius suintensyvėjo politinio ir techninio lygmenų ryšiai su JAV. Komisija vadovauja į rezultatus orientuotam procesui, kurio tikslas – įtraukti penkias ES valstybes nares (Bulgariją, Kroatiją, Kiprą, Lenkiją ir Rumuniją) į Bevizio režimo taikymo programą. Šiuo metu Komisija nesvarsto galimybės priimti deleguotąjį aktą, kuriuo JAV piliečiams būtų laikinai stabdomas bevizis režimas, nes tai duotų priešingų rezultatų, tačiau ši pozicija gali būti peržiūrėta, atsižvelgiant į būsimus pokyčius.

Birželio mėn. Komisijos narys D. Avramopoulos ir JAV Vidaus saugumo departamento sekretoriaus pavaduotoja Elaine C. Duke paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame abi šalys įsipareigoja paspartinti pastangas siekiant užtikrinti visišką ES ir JAV vizų režimo abipusiškumą. Lapkričio 17 d. vykusiame ES ir JAV teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime abi šalys atkreipė dėmesį į padarytą pažangą bendradarbiavimu grindžiamose diskusijose ir įsipareigojo tęsti savo veiksmus. Rugsėjo mėn. vyko Europos Komisijos, Jungtinių Valstijų ir atitinkamų penkių valstybių narių diskusijos techniniais klausimais, siekiant peržiūrėti esamą padėtį dėl likusių Bevizio režimo taikymo programos reikalavimų. Ateinančiais mėnesiais, pradedant nuo vasario mėn. įvyksiančio aukštų ES ir JAV pareigūnų susitikimo, šiuos veiksmus su JAV visais lygmenimis Komisija vykdys toliau, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis penkiomis valstybėmis narėmis. Tai turėtų paskatinti intensyvesnius ir konkrečius abiejų pusių veiksmus.

Abipusiškumo mechanizmas duoda rezultatų

Šiandien skelbiamoje ataskaitoje taip pat apžvelgiamas bendras vizų režimo abipusiškumo mechanizmo veiksmingumas; atitinkamą vertinimą Komisija Europos Parlamentui turėjo pateikti iki 2018 m. sausio 10 d. Per pastaruosius dvejus su puse metų abipusiškumo principo nesilaikymo atvejų gerokai sumažėjo, o Jungtinės Valstijos lieka vienintelė ES nepriklausanti šalis iš ES šalių, kurių piliečiams vizų reikalavimas netaikomas, sąrašo, kuri bevizį režimą taiko ne visų ES valstybių narių piliečiams. Vizų režimo abipusiškumo mechanizmas pasiteisino kaip veiksminga priemonė, prisidedanti prie pažangos, siekiant visiems ES piliečiams užtikrinti visišką vizų režimo abipusiškumą su trečiosiomis šalimis. Todėl šiuo metu Komisija nesvarsto galimybės teikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo šis mechanizmas būtų peržiūrimas. Komisija, siekdama visoms valstybėms narėms užtikrinti visišką vizų režimo abipusiškumą, yra pasirengusi toliau laikytis diplomatinio požiūrio.

Tolesni veiksmai

Komisija, siekdama pažangos, įsipareigoja toliau glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir Taryba. Komisija toliau palaikys dialogą su JAV ir atitinkamomis valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas. 2018 m. vasario 27–28 d. vyksiantis aukštų teisingumo ir vidaus reikalų pareigūnų susitikimas ir 2018 m. gegužės mėn. įvyksiantis ES ir JAV teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimas bus progos dar labiau paspartinti pažangą. Komisija ataskaitą apie tolesnius pokyčius Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks ne vėliau kaip 2018 m. rudenį.

Pagrindiniai faktai

Pagrindinis ES vizų politikos principas – užtikrinti, kad trečiosios šalys, įtrauktos į šalių, kurių piliečiams vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą, visiems ES piliečiams taikytų abipusio bevizio režimo principą. Siekiant šio tikslo, buvo nustatytas vizų režimo abipusiškumo mechanizmas.

Komisija, įgyvendindama šį abipusiškumo mechanizmą, pagal kurį reikalaujama, kad Komisija atsižvelgtų į bevizio režimo sustabdymo pasekmes ES ir jos valstybių narių išorės santykiams, jau priėmė tris padėties vertinimo ataskaitas – 2014 m. spalio 10 d., 2015 m. balandžio 22 d. ir 2015 m. lapkričio 5 d.; ji taip pat paskelbė penkis komunikatus – 2016 m. balandžio, liepos ir gruodžio mėn. ir 2017 m. gegužės ir gruodžio mėn.

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 1b straipsnį ne vėliau kaip 2018 m. sausio 10 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti ataskaitą, kurioje įvertinamas abipusiškumo mechanizmo veiksmingumas, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai. ES vizų režimo abipusiškumo mechanizmas

Komunikatas, priimtas 2017 m. gruodžio 20 d.

Komunikatas, priimtas 2017 m. gegužės 2 d.

Komunikatas, priimtas 2016 m. gruodžio 21 d.

Komunikatas, priimtas 2016 m. liepos 13 d.

Komunikatas, priimtas 2016 m. balandžio 12 d. 

2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos ataskaita, kurioje įvertinama padėtis, susijusi su abipusiškumo principo nesilaikymu su tam tikromis trečiosiomis šalimis vizų politikos srityje

2015 m. balandžio 22 d. Komisijos ataskaita, kurioje įvertinama padėtis, susijusi su abipusiškumo principo nesilaikymu su tam tikromis trečiosiomis šalimis vizų politikos srityje

2014 m. spalio 10 d. Komisijos ataskaita, kurioje įvertinama padėtis, susijusi su abipusiškumo principo nesilaikymu su tam tikromis trečiosiomis šalimis vizų politikos srityje

Tarybos reglamentas, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Reglamentas (ES) Nr. 1289/2013)

IP/17/5314

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar