Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Viisumien vastavuoroisuus: Poliittiset ja diplomaattiset toimet tuottavat edelleen tuloksia

Bryssel 20. joulukuuta 2017

Euroopan komissio antaa tänään kertomuksen, joka käsittelee edistymistä kohti viisumien täyttä vastavuoroisuutta Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa. Siinä tarkastellaan kehitystä viimeksi kuluneiden seitsemän kuukauden aikana ja esitetään komission arvio vastavuoroisuusmekanismin tehokkuudesta.

Viisumikohtelun vastavuoroisuuden puuttumiseen liittyvien tapausten määrä on pienentynyt huomattavasti viimeksi kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana. Viimeksi viisumien täysi vastavuoroisuus toteutui EU:n ja Kanadan välillä, kun Kanada poisti viisumivelvollisuuden kaikilta Romanian ja Bulgarian kansalaisilta 1. joulukuuta 2017 alkaen. Tämä tavoite on toteutunut myös Australian, Brunein ja Japanin osalta. Näin ollen Yhdysvallat jää EU:n viisumivapausluetteloon ainoana EU:n ulkopuolisena maana, joka ei mahdollista viisumivapaata maahanpääsyä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin Dimitris Avramopoulosin mukaan viisumien täysi vastavuoroisuus Kanadan kanssa on EU:n diplomaattisten toimien ja pitkäaikaisten ponnistelujen ansiota.”Jatkamme yhdessä viiden kyseessä olevan jäsenvaltion kanssa samalla tiellä myös Yhdysvaltojen suhteen ja teemme päättäväisesti kaiken voitavamme, jotta viisumivapaasti matkustaminen olisi mahdollista kaikille EU:n kansalaisille. Asiassa olisi edistyttävä välittömästi. Odotamme yhdysvaltalaisten kumppaniemme tekevän kanssamme tiivistä yhteistyötä, jotta pääsemme eteenpäin”, Avramopoulos totesi.

EU:n ja Kanadan välille viisumien täysi vastavuoroisuus

EU:n ja Kanadan välillä toteutui 1. joulukuuta 2017 alkaen viisumien täysi vastavuoroisuus, kun Kanada poisti viisumivelvollisuuden kaikilta Bulgarian ja Romanian kansalaisilta. Kanadan päätöstä edelsivät tiiviit diplomaattiset toimet ja pitkäaikainen poliittisen ja teknisen tason yhteistyö EU:n, Kanadan ja kyseisten jäsenvaltioiden välillä. Kanada oli poistanut viisumivelvollisuuden eräiltä Bulgarian ja Romanian kansalaisten ryhmiltä jo toukokuussa 2017 ja oli sitoutunut poistamaan kaikki viisumivaatimukset 1. joulukuuta 2017 alkaen.

Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa jatkuu

Poliittisen ja teknisen tason yhteyksiä Yhdysvaltoihin on tehostettu viimeksi kuluneiden seitsemän kuukauden aikana. Komissio johtaa prosessia, jonka tavoitteena on tuoda viisi EU:n jäsenvaltiota (Bulgaria, Kroatia, Kypros, Puola ja Romania) Yhdysvaltojen viisumivapausohjelman piiriin. Komissio ei toistaiseksi aio antaa delegoitua säädöstä, jolla Yhdysvaltojen kansalaisia koskeva viisumivapaus keskeytettäisiin tilapäisesti, koska se olisi epätarkoituksenmukaista. Tätä kantaa voidaan kuitenkin tarkistaa tulevan kehityksen perusteella.

Komissaari Avramopoulos ja Yhdysvaltojen sisäisestä turvallisuudesta vastaava apulaisministeri Elaine C. Duke antoivat kesäkuussa yhteisen lausuman, jossa molemmat osapuolet sitoutuivat tehostamaan pyrkimyksiä kohti viisumien täyttä vastavuoroisuutta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. EU:n ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäasioiden ministerien kokouksessa 17. marraskuuta osapuolet totesivat, että keskusteluissa oli tapahtunut edistystä, ja sitoutuivat jatkamaan toimiaan asian hyväksi. Euroopan komission, Yhdysvaltojen ja viiden asianomaisen jäsenvaltion välillä käytiin syyskuussa teknisiä neuvotteluja, joissa tarkasteltiin viisumivapausohjelman jäljellä olevien edellytysten tämänhetkistä tilannetta. Komissio aikoo tulevina kuukausina jatkaa tiiviissä yhteistyössä näiden viiden jäsenvaltion kanssa tähän tavoitteeseen tähtäävää työtä Yhdysvaltojen kanssa kaikilla tasoilla. Ensimmäisenä askeleena on EU:n ja Yhdysvaltojen johtavien virkamiesten kokous helmikuussa. Tavoitteena on, että kumpikin osapuoli tehostaa konkreettisia toimiaan.

Vastavuoroisuusmekanismi tuottaa tuloksia

Tänään annettavassa kertomuksessa tarkastellaan myös viisumien vastavuoroisuusmekanismin kokonaistehokkuutta, sillä komission oli määrä toimittaa asiaa koskeva arviointi Euroopan parlamentille 10. tammikuuta 2018 mennessä. Viisumien vastavuoroisuustilanne on parantunut huomattavasti viimeksi kuluneiden kahden ja puolen vuoden aikana. Nyt Yhdysvallat on EU:n viisumivapausluettelossa ainoa EU:n ulkopuolinen maa, joka ei salli kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten tulla maahan ilman viisumia. Viisumien vastavuoroisuusmekanismi on näin ollen osoittautunut tehokkaaksi välineeksi pyrittäessä toteuttamaan kaikkia EU:n kansalaisia koskeva viisumien täysi vastavuoroisuus EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Komissio ei sen vuoksi tässä vaiheessa harkitse säädösehdotusta mekanismin tarkistamiseksi. Sen sijaan komissio aikoo edelleen jatkaa diplomaattista työtä täyteen vastavuoroisuuteen pääsemiseksi viisumikohtelussa kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

Jatkotoimet

Komissio on tämän asian edetessä edelleen sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Komissio jatkaa työtä myös Yhdysvaltojen ja asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa viisumien täyden vastavuoroisuuden saavuttamiseksi. Asiassa edistymisen vauhdittamiseen tarjoutuu tilaisuus oikeus- ja sisäasioiden johtavien virkamiesten kokouksessa 27.–28. helmikuuta 2018 sekä EU:n ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäasioiden ministerikokouksessa toukokuussa 2018. Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle jatkokehityksestä viimeistään syksyllä 2018.

Tausta

EU:n viisumipolitiikan perusperiaatteena on varmistaa, että viisumivapausluettelossa olevat kolmannet maat myöntävät vastavuoroisen viisumivapauden kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille. Tämän tavoitteen tueksi on luotu vastavuoroisuusmekanismi.

Vastavuoroisuusmekanismi edellyttää, että komissio ottaa huomioon seuraukset, joita viisumivapauden keskeyttämisellä on EU:n ja sen jäsenvaltioiden ulkosuhteiden kannalta. Komissio on antanut mekanismin puitteissa jo kolme kertomusta, joissa arvioidaan tilannetta: 10. lokakuuta 2014, 22. huhtikuuta 2015 ja 5. marraskuuta 2015. Lisäksi komissio on antanut viisi tiedonantoa, jotka julkaistiin huhtikuussaheinäkuussa ja joulukuussa 2016 sekä toukokuussa ja joulukuussa 2017.

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 b artiklan mukaan komission olisi annettava viimeistään 10. tammikuuta 2018 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa arvioidaan vastavuoroisuusmekanismin tehokkuutta. Komission olisi tarvittaessa annettava myös säädösehdotus asetuksen muuttamisesta.

Lisätietoja

Usein kysyttyä: Viisumien vastavuoroisuusmekanismi

Tiedonanto 20. joulukuuta 2017

Tiedonanto 2. toukokuuta 2017

Tiedonanto 21. joulukuuta 2016

Tiedonanto 13. heinäkuuta 2016

Tiedonanto 12. huhtikuuta 2016 

Komission 5. marraskuuta 2015 antama kertomus niiden tilanteiden arvioimisesta, joissa viisumikohtelun vastavuoroisuus ei toteudu tiettyjen kolmansien maiden kanssa

Komission kertomus 22. huhtikuuta 2015 – Arviointi vastavuoroisuuden toteutumattomuudesta viisumipolitiikassa tiettyjen kolmansien maiden kanssa (englanniksi)

Komission kertomus 10. lokakuuta 2014 – Arviointi vastavuoroisuuden toteutumattomuudesta viisumipolitiikassa tiettyjen kolmansien maiden kanssa (englanniksi)

Neuvoston asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001)

Asetus luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (asetus (EU) N:o 1289/2013)

IP/17/5314

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar