Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Vastastikune viisavabadus: poliitiline ja diplomaatiline töö kannab vilja

Brüssel, 20. detsember 2017

Euroopa Komisjon esitab täna aruande Kanada ja USAga täieliku viisavabaduse poole liikumise kohta, milles ta hindab viimase seitsme kuu edusamme ja annab hinnangu vastastikuse viisavabaduse mehhanismi tõhususele.

Viimase kahe ja poole aasta jooksul on oluliselt vähendatud nende riikide arvu, kellega puudub täielik kahepoolne viisavabadus. Äsja jõuti täieliku viisavabaduseni Kanadaga, sest see kaotas Rumeenia ja Bulgaaria kodanikele kehtivad viisanõuded alates 1. detsembrist 2017. Sarnase tulemuseni on jõutud Austraalia, Brunei ja Jaapaniga. Seega on Ameerika Ühendriigid viimane riik ELi viisanõudest vabastatud riikide nimekirjas, kes ei luba ilma viisata oma riiki reisida ELi kõigi liikmesriikide kodanikel.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Täielik viisavabadus Kanadaga tõestab, et meie diplomaatilised jõupingutused ja pidev töö kannavad vilja. Koos viie liikmesriigiga jätkame USAga tööd ja oleme otsustanud teha kõik, mis on meie võimuses, et tagada kõigile kodanikele viisavaba reisimine. Tahame saada kiireid tulemusi ja loodetavasti on meie USA partnerid valmis tegema selleks koostööd.“

Täielik vastastikune viisavabadus Kanadaga

Pärast Rumeenia ja Bulgaaria kodanikele kehtivate viisanõuete kaotamist kehtib alates 1. detsembrist 2017 Kanadaga täielik vastastikune viisavabadus. Kanada otsuse taga on ELi, Kanada ning Rumeenia ja Bulgaaria intensiivne töö nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil. Kanada oli teatavatele Bulgaaria ja Rumeenia kodanikele kehtinud viisanõuded tühistanud 2017. aasta mais ning täielik viisavabadus kehtib 1. detsembrist 2017.

Koostöö Ameerika Ühendriikidega

Viimase seitsme kuu jooksul on kontaktid USAga poliitilistes ja tehnilistes küsimustes sagenenud. Komisjon tahab jõuda selleni, et viis ELi liikmesriiki (Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Poola ja Rumeenia) kaasataks USA viisavabadusprogrammi. Hetkel ei kaalu komisjon delegeeritud õigusakti vastuvõtmist, et ajutiselt peatada USA kodanike viisanõudest vabastamine, kuna see oleks kahjulik, kuid seda seisukohta võidakse tulevikus sõltuvalt asjaoludest muuta.

Volinik Avramopoulos ja USA sisejulgeolekuministeeriumi asesekretär Elaine C. Duke tegid juunis ühisavalduse, kus mõlemad pooled lubasid tugevdada jõupingutusi ELi ja USA vahel täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamiseks. 17. novembril toimunud ELi ja USA vahelisel justiits- ja siseküsimuste ministrite kohtumisel lubasid mõlemad pooled jätkata oma tegevust ning märkisid, et koostöömeelsete arutelude käigus on tehtud edusamme. Septembris toimusid tehnilised kõnelused Euroopa Komisjoni, USA ja asjaomase viie liikmesriigi vahel, et analüüsida viisavabadusprogrammi ülejäänud nõuetega seotud olukorda. Järgmistel kuudel, alates ELi ja USA kõrgemate ametnike kohtumisest veebruaris, jätkab komisjon koos viie liikmesriigiga sellealast tööd USAga igal tasandil. See peaks intensiivistama kõige poolte konkreetset tegevust.

Vastastikuse viisavabaduse mehhanism kannab vilja

Täna esitatud aruandes, mille komisjon pidi Euroopa Parlamendile esitama 10. jaanuariks 2018, käsitletakse ka vastastikuse viisavabaduse mehhanismi üldist tõhusust. Viimase kahe ja poole aasta jooksul on oluliselt vähendatud nende riikide arvu, kellega puudub täielik kahepoolne viisavabadus, kusjuures USA on nüüd viimane riik viisanõudest vabastatud riikide nimekirjas, kes ei luba ilma viisata oma riiki reisida kõigi liikmesriikide kodanikel. Vastastikuse viisavabaduse mehhanism on seega osutunud tõhusaks vahendiks, mis aitab liikuda kõigile ELi kodanikele kehtiva täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamise poole. Seepärast ei ole komisjonil praegu kavas esitada seadusandlikku ettepanekut mehhanismi läbivaatamise kohta. Selle asemel kavatseb komisjon keskenduda diplomaatilisele tööle, et saavutada täielik viisavabadus kõigile liikmesriikidele.

Järgmised sammud

Komisjon kavatseb jätkuvalt teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. Samuti jätkab komisjon täieliku vastastikuse viisavabaduse saavutamiseks tihedat koostööd USA ja vastavate liikmesriikidega. 27.–28. veebruaril 2018 toimuv justiits- ja siseküsimuste teemaline kõrgemate ametnike kohtumine ja 2018. aasta mais toimuv samateemaline ministrite kohtumine annavad võimaluse edasiminekut kiirendada. Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule edasise arengu kohta aru hiljemalt 2018. aasta sügisel.

Taust

ELi viisapoliitika aluspõhimõte on, et nende riikide nimekirja kantud kolmandad riigid, mille kodanikud on viisanõudest vabastatud, annaksid vastastikuse viisavabaduse kõikide ELi liikmesriikide kodanikele. Selle eesmärgi toetamiseks loodi vastastikuse viisavabaduse mehhanism.

Vastastikuse viisavabaduse mehhanismi raamistikus, millega nõutakse, et komisjon võtaks arvesse viisanõudest vabastamise ajutise peatamise mõju ELi ja selle liikmesriikide välissuhetele, on komisjon juba võtnud vastu kolm aruannet, milles hinnatakse olukorda: 10. oktoobri 2014. aasta, 22. aprilli 2015. aasta ja 5. novembri 2015. aasta aruanne ning 2016. aasta aprilli, juuli ja detsembri ning 2017. aasta mai ja detsembri teatis.

Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 artiklile 1b peaks komisjon 10. jaanuariks 2018 esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles hinnatakse vastastikkuse põhimõtte tõhusust, ning esitama vajaduse korral seadusandliku ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks.

Lisateave

Korduma kippuvad küsimused: ELi vastastikuse viisavabaduse mehhanism

20. detsembril 2017 vastu võetud teatis

2. mail 2017 vastu võetud teatis

21. detsembril 2016 vastu võetud teatis

13. juulil 2016 vastu võetud teatis

12. aprillil 2016 vastu võetud teatis 

5. november 2015 – komisjoni aruanne, milles hinnatakse olukorda seoses vastastikkuse põhimõtte kohaldamata jätmisega teatavates kolmandates riikides viisapoliitika valdkonnas

22. aprill 2015 – komisjoni aruanne, milles hinnatakse olukorda seoses vastastikkuse põhimõtte kohaldamata jätmisega teatavates kolmandates riikides viisapoliitika valdkonnas

10. oktoober 2014. a. – komisjoni aruanne, milles hinnatakse olukorda seoses vastastikkuse põhimõtte kohaldamata jätmisega teatavates kolmandates riikides viisapoliitika valdkonnas

Nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (nõukogu määrus (EÜ) nr 539/2001)

Määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (määrus (EL) nr 1289/2013)

IP/17/5314

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar