Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Gensidighed på visumområdet: Den politiske og diplomatiske indsats giver resultat

Bruxelles, den 20. december 2017

Europa-Kommissionen redegør i dag for det fremskridt, der er gjort med Canada og USA med hensyn til at opnå fuld gensidighed på visumområdet, idet den ser på udviklingen de seneste syv måneder og også giver sin vurdering af, hvor effektiv gensidighedsmekanismen er.

Antallet af tilfælde, hvor der ikke er gensidighed, er blevet reduceret betydeligt i løbet af de seneste to og et halvt år. På det seneste blev der opnået fuld gensidighed på visumområdet med Canada, efter at Canada ophævede visumkravene til rumænere og bulgarere den 1. december 2017. Der er allerede opnået lignende resultater med Australien, Brunei og Japan, og det er nu kun USA, der som det eneste land på EU's liste over tredjelande, hvis borgere er fritaget for visumpligten, ikke indrømmer visumfri adgang for statsborgere fra samtlige EU-medlemsstater.

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "At vi nu har opnået fuld gensidighed på visumområdet med Canada, viser at vores diplomatiske indsats og fortsatte arbejde bærer frugt. Sammen med de fem berørte medlemsstater vil vi fortsætte ad samme vej med USA, og vi er fast besluttede på at gøre alt, hvad vi kan for at opnå visumfri rejse for alle EU-borgere. Der skal gøres fremskridt hurtigt, og vi forventer, at vores amerikanske samarbejdspartnere vil arbejde tæt sammen med os for at få det til at ske."

Fuld gensidighed på visumområdet med Canada

Pr. 1. december 2017 blev der opnået fuld gensidighed på visumområdet med Canada, efter at kravet om visum for rumænere og bulgarere blev ophævet. Canada traf sin beslutning efter en stor diplomatisk indsats og løbende drøftelser på politisk og teknisk niveau mellem EU, Canada og de to berørte medlemsstater. Canada havde allerede i maj 2017 delvist ophævet visumkravet for visse bulgarere og rumænere og givet tilsagn om at ophæve det helt pr. 1. december 2017.

Fortsat dialog med USA

Dialogen med USA på både politisk og teknisk niveau er i de seneste syv måneder blevet intensiveret. Kommissionen har anlagt en resultatorienteret tilgang, der skal få de fem berørte EU-medlemsstater (Bulgarien, Kroatien, Cypern, Polen og Rumænien) med i USA's visumfritagelsesprogram. Kommissionen overvejer pt. ikke at vedtage en delegeret retsakt om midlertidig suspension af visumfritagelsen for amerikanske statsborgere, fordi det vil være kontraproduktivt, men det er en holdning, der kan tages op til fornyet overvejelse afhængigt af udviklingen.

I juni offentliggjorde kommissær Dimitris Avramopoulos og Elaine C. Duke, viceminister for indenrigssikkerhed (Deputy Secretary of the U.S. Department of Homeland Security), en fælles erklæring, hvori begge parter forpligter sig til at gøre en større indsats for at opnå fuld gensidighed på visumområdet mellem EU og USA. På EU's og USA's ministermøde om retlige og indre anliggender den 17. november bemærkede begge parter, at de konstruktive drøftelserne gik fremad, og gav udtryk for, at de ønskede at fortsætte samarbejdet. I september førte Europa-Kommissionen, USA og de pågældende fem medlemsstater tekniske drøftelser vedrørende de resterende krav i visumfritagelsesprogrammet. Kommissionen vil i de kommende måneder – med start ved mødet mellem højtstående embedsmænd fra EU og USA i februar og i tæt samarbejde med de fem medlemsstater – fortsætte dette samarbejde med USA på alle niveauer. Dette bør føre til intensiverede og konkrete tiltag fra alle parter.

Gensidighedsmekanismen bærer frugt

I den aktuelle rapport gøres der også status over, hvor effektiv gensidighedsmekanismen generelt er, og den indeholder dermed den vurdering, som Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet den 10. januar 2018. Antallet af tilfælde, hvor der ikke er gensidighed, er blevet reduceret betydeligt i løbet af de seneste to og et halvt år, og USA er nu det eneste land på EU's liste over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkrav, som ikke indrømmer visumfri adgang for samtlige EU-medlemsstaters statsborgere. Gensidighedsmekanismen på visumområdet har således vist sig at være et effektivt redskab til at opnå fuld gensidighed for alle EU-borgere. Kommissionen overvejer derfor på nuværende tidspunkt ikke at fremsætte et lovforslag om revision af mekanismen. Den vil i stedet fortsætte den diplomatiske indsats for derved at opnå fuld gensidighed for alle medlemsstaterne.

De næste skridt

Kommissionen er stadig opsat på at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet om vejen frem. Kommissionen vil fortsat samarbejde med USA og de pågældende medlemsstater om at opnå fuld gensidighed på visumområdet. Mødet mellem højtstående embedsmænd på området retlige og indre anliggender den 27.-28. februar 2018 og EU's og USA's ministermøde om retlige og indre anliggender i maj 2018 vil være en god lejlighed til at fremskynde processen. Kommissionen vil senest i efteråret 2018 underrette Europa-Parlamentet og Rådet om den videre udvikling.

Baggrund

Et grundlæggende princip i EU's visumpolitik er at sikre, at tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet, yder gensidighed med hensyn til visumfritagelse for borgere fra alle EU's medlemslande. Det er med dette for øje, at der blev oprettet en gensidighedsmekanisme på visumområdet.

Som led i gensidighedsmekanismen, der kræver, at Kommissionen tager højde for de konsekvenser, en suspension af visumfritagelsen vil have for EU's og dets medlemsstaters eksterne forbindelser, har Kommissionen allerede vedtaget tre rapporter om en vurdering af situationen: den 10. oktober 2014, den 22. april 2015 og den 5. november 2015 samt fem meddelelser i apriljuli og december 2016, maj 2017 og december 2017.

Ifølge artikel 1b i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 skal Kommissionen senest den 10. januar 2018 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en vurdering af effektiviteten af gensidighedsmekanismen, og om nødvendigt forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af forordningen.

Yderligere oplysninger

Ofte stillede spørgsmål: EU's gensidighedsmekanisme på visumområdet

Meddelelse vedtaget den 20. december 2017

Meddelelse vedtaget den 2. maj 2017

Meddelelse vedtaget den 21. december 2016

Meddelelse vedtaget den 13. juli 2016

Meddelelse vedtaget den 12. april 2016 

5. november 2015 – Rapport fra Kommissionen med en vurdering af situationen med manglende gensidighed på visumområdet i forhold til visse tredjelande

22. april 2015 – Rapport fra Kommissionen med en vurdering af situationen med manglende gensidighed på visumområdet i forhold til visse tredjelande

10. oktober 2014 – Rapport fra Kommissionen med en vurdering af situationen med manglende gensidighed på visumområdet i forhold til visse tredjelande

Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Rådets forordning (EF) nr. 539/2001)

Forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (forordning (EU) 1289/2013)

IP/17/5314

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar