Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Politické a diplomatické úsilí v oblasti vízové vzájemnosti přináší další výsledky

Brusel 20. prosince 2017

Evropská komise dnes informuje o pokroku, jehož bylo za posledních sedm měsíců dosaženo v otázce úplné vízové vzájemnosti s Kanadou a Spojenými státy, a předkládá také své posouzení účinnosti mechanismu vzájemnosti.

Za posledního dva a půl roku se podařilo podstatně snížit počet zemí, v jejichž případě není zásada vzájemnosti v oblasti vízové politiky uplatňována. Nejnovějším úspěchem je dosažení úplné vízové vzájemnosti s Kanadou, která od 1. prosince 2017 zrušila vízovou povinnost pro občany Rumunska a Bulharska. Podobného úspěchu již bylo dosaženo v případě Austrálie, Bruneje a Japonska. Jedinou zemí mimo EU, jež je na unijním seznamu zemí s bezvízovým stykem, ale neumožňuje bezvízový styk občanům všech členských států EU, tak zůstávají Spojené státy.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu uvedl: „Dosažení úplné vízové vzájemnosti s Kanadou je důkazem toho, že naše diplomatické úsilí a trvalý aktivní přístup přináší výsledky. Společně s pěti dotčenými členskými státy se budeme touto cestou ubírat i v rámci jednání se Spojenými státy. Jsme odhodláni učinit vše, co je v naší moci, abychom dosáhli bezvízového styku pro všechny občany EU. Musíme v této věci co nejrychleji pokročit, přičemž očekáváme, že nám v tom budou naši američtí partneři nápomocni.“

Bylo dosaženo úplné vízové vzájemnosti s Kanadou

Bylo dosaženo úplné vzájemnosti s Kanadou, která od 1. prosince 2017 zrušila vízovou povinnost pro všechny občany Rumunska a Bulharska. Rozhodnutí Kanady předcházela intenzivní diplomatická jednání a setrvalé úsilí na politické a technické úrovni mezi EU, Kanadou a oběma dotčenými členskými státy. Kanada částečně zrušila vízovou povinnost pro některé občany Bulharska a Rumunska již v květnu 2017 a zavázala se, že vízovou povinnost v plném rozsahu zruší od 1. prosince 2017.

Jednání se Spojenými státy pokračují

Kontakty s USA na politické a technické úrovni se během posledních sedmi měsíců zintenzivnily. Evropská komise má vedoucí úlohu v procesu, jenž by měl vyústit v zařazení pěti členských států EU (Bulharska, Chorvatska, Kypru, Polska a Rumunska) do programu USA pro bezvízový styk. Komise nemá nyní v úmyslu přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým by se dočasně pozastavilo zrušení vízové povinnosti pro občany USA, neboť takový krok by byl kontraproduktivní, avšak s ohledem na budoucí vývoj může tento svůj postoj přehodnotit.

Komisař Dimitris Avramopoulos a náměstkyně ministra pro vnitřní bezpečnost USA Elaine C. Duke vydali v červnu společné prohlášení, v němž se obě strany zavázaly zvýšit úsilí o dosažení úplné vízové vzájemnosti mezi EU a USA. Na setkání ministrů spravedlnosti a vnitra EU a USA dne 17. listopadu obě strany ocenily pokrok, jehož bylo během konstruktivních jednání dosaženo, a zavázaly se v tomto aktivním přístupu pokračovat. V září se uskutečnila technická jednání mezi Evropskou komisí, Spojenými státy a dotčenými pěti členskými státy, na nichž byla zhodnocena aktuální situace ohledně zbývajících požadavků programu bezvízového styku. V nadcházejících měsících – počínaje zasedáním vyšších úředníků EU a USA v únoru – bude Komise v úzké spolupráci s dotčenými pěti členskými státy pokračovat v jednáních s USA na všech úrovních. Výsledkem by měla být intenzivnější konkrétní opatření na všech stranách.

Mechanismus vzájemnosti přináší ovoce

Součástí dnešní zprávy je rovněž celkové posouzení účinnosti mechanismu vzájemnosti v oblasti vízového styku, které měla Komise předložit Evropskému parlamentu do 10. ledna 2018. Za posledního dva a půl roku se podařilo významně snížit počet zemí, v jejichž případě není zásada vzájemnosti v oblasti vízové politiky uplatňována. Jedinou zemí mimo EU, jež je na unijním seznamu zemí s bezvízovým stykem, ale neumožňuje bezvízový styk občanům všech členských států EU, tak zůstávají Spojené státy. Ukázalo se tedy, že mechanismus vzájemnosti v oblasti vízového styku je účinným nástrojem, který přispívá k pokroku ve snaze o dosažení úplné vízové vzájemnosti se třetími zeměmi pro všechny občany EU. Komise proto v tuto chvíli nezvažuje žádný legislativní návrh na změnu tohoto mechanismu. Naopak se bude nadále držet svého diplomatického přístupu, aby vyjednala úplnou vízovou reciprocitu pro všechny členské státy.

Další kroky

Komise má v rámci dalšího postupu i nadále v úmyslu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou. Bude pokračovat v jednáních s USA a dotčenými členskými státy, jejichž cílem je dosáhnout úplné vzájemnosti, pokud jde o zrušení vízové povinnosti. Příležitostí k dalšímu urychlení tohoto procesu bude zasedání vyšších úředníků EU a USA v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které se uskuteční ve dnech 27.–28. února 2018, a schůzka ministrů spravedlnosti a vnitra EU a USA v květnu 2018. Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě o dalším vývoji nejpozději na podzim roku 2018.

Souvislosti

Základním principem vízové politiky EU je zaručit, aby třetí země, jež jsou na seznamu států osvobozených od vízové povinnosti, recipročně zrušily vízovou povinnost pro občany všech členských států EU. Za tímto účelem byl zaveden mechanismus vzájemnosti v oblasti vízového styku.

V rámci tohoto mechanismu vzájemnosti, který vyžaduje, aby Komise zohlednila dopady pozastavení bezvízového režimu na vnější vztahy EU a jejích členských států, Komise již vydala tři zprávy, jež hodnotí situaci (10. října 2014, 22. dubna 2015 a 5. listopadu 2015), a také pět sdělení (v dubnu, červenci a prosinci 2016 a v květnu a prosinci 2017).

V souladu s článkem 1b nařízení Rady (ES) č. 539/2001 by Komise měla do 10. ledna 2018 předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které posoudí účinnost mechanismu vzájemnosti, a v případě potřeby by měla předložit legislativní návrh na změnu uvedeného nařízení.

Další informace

Často kladené otázky: mechanismus EU v oblasti vízové vzájemnosti

Sdělení přijaté 20. prosince 2017

Sdělení přijaté 2. května 2017

Sdělení přijaté 21. prosince 2016

Sdělení přijaté 13. července 2016

Sdělení přijaté 12. dubna 2016 

5. listopadu 2015 – zpráva Komise o hodnocení situace neuplatňování principu vzájemnosti s některými třetími zeměmi v oblasti vízové politiky

22. dubna 2015 – zpráva Komise o hodnocení situace neuplatňování principu vzájemnosti s některými třetími zeměmi v oblasti vízové politiky

10. října 2014 – zpráva Komise o hodnocení situace neuplatňování principu vzájemnosti s některými třetími zeměmi v oblasti vízové politiky

Nařízení Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (nařízení Rady (ES) č. 539/2001)

Nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (nařízení (EU) č. 1289/2013)

IP/17/5314

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar