Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Viseringsliberalisering: EU-kommissionen rapporterar om genomförandet av riktmärkena för viseringsliberalisering för länderna på västra Balkan och länderna i det östliga partnerskapet

Bryssel den 20 december 2017

.

EU-kommissionen lägger idag fram sin rapport om hur riktmärkena för viseringsliberalisering uppfylls av länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) och de östliga partnerskapsländerna (Georgien, Moldavien och Ukraina). Rapporten visar att kraven för viseringsliberalisering fortfarande uppfylls av de berörda länderna men att det krävs insatser på en rad särskilda områden för att upprätthålla detta på ett löpande och hållbart sätt.

– Vi är helt inställda på fortsatt viseringsfritt resande för medborgare i länderna på västra Balkan och länderna i det östliga partnerskapet, och vi arbetar tillsammans med ländernas regeringar mot detta mål, säger migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Men det krävs ansvarstagande för att säkerställa detta, både från medborgare och från berörda myndigheter. Vi ser att länderna har gjort ansträngningar för att se till att framstegen fortskrider och att reformerna ger konkreta resultat, men ytterligare insatser behövs. Vi förväntar oss att alla länder intensifierar sitt arbete med att förhindra irreguljär migration och särskilt bekämpa organiserad brottslighet och korruption.

Den rapport som presenteras idag är den första bedömningen inom ramen för den nya övervakningsmekanismen för de åtta länder som har slutfört dialoger om viseringsliberalisering med EU. Granskningen visar att alla åtta länderna på västra Balkan och inom det östliga partnerskapet har visat en stark vilja att uppnå de nödvändiga kraven och gjort stora ansträngningar för att genomföra flera långtgående reformer som identifierats under processen för viseringsliberalisering. Det är nu viktigt att reformerna fortskrider och att länderna håller fast vid det som de redan har uppnått. Dagens rapport är inriktad på de områden där ytterligare åtgärder krävs, särskilt irreguljär migration och återtagande, kampen mot korruption och penningtvätt samt allmän ordning och säkerhet.

Insatserna mot irreguljär migration ger resultat

Alla åtta länders fortsatta arbete för att motverka irreguljär migration har gett resultat. Arbetet har lett till att betydligt färre personer från dessa länder sammantaget ansöker om asyl i EU-länderna. Men det finns fortfarande problem, särskilt i Albanien som är det land som står för det största antalet ogrundade asylansökningar bland de länder som omfattas av viseringsfrihet. De albanska myndigheterna har arbetat aktivt med striktare åtgärder för att motverka irreguljär migration och med förbättrat samarbete med de EU-länder som berörs mest. Åtgärderna har redan gett resultat, men fortsatta insatser krävs för att genomförandet av kraven för viseringsliberalisering ska gå vidare med oförminskad styrka. Antalet nekade inresor och irreguljära vistelser fluktuerar och EU-kommissionen uppmanar alla berörda länder att vidta särskilda åtgärder, som kan vara allt från förstärkning av gränskontroller till att bedriva informationskampanjer om viseringsfritt resande. 

Samarbetet om återtagande med samtliga viseringsfria länder på västra Balkan och inom det östliga partnerskapet fortgår smidigt med allmänt höga siffror för antalet återvändanden. För att ytterligare förbättra samarbetet om återvändande uppmanar EU-kommissionen länderna på västra Balkan att fortsätta att genomföra återtagandeavtalen och vid behov ingå tillämpningsprotokoll med fler EU-länder.

Större insatser krävs mot korruption och organiserad brottslighet

Trots fortlöpande arbete för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet finns det fortfarande grupper från de berörda länderna som ägnar sig åt olika typer av brottslig verksamhet i EU, bland annat människohandel och handel med olagliga varor, egendomsbrott, smuggling av migranter och it-brottslighet. Alla åtta länder behöver trappa upp sina insatser mot organiserad brottslighet.

När det gäller att förebygga och bekämpa korruption och penningtvätt måste särskilt Moldavien vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att villkoren för viseringsliberalisering fortsatt uppfylls och att de reformer som hittills genomförts består. Den senaste tidens utveckling har visat att även Ukraina måste vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa de åtgärder mot korruption som införts inom ramen för tidigare reformer och för att möjliggöra ytterligare framsteg.

Under 2018 kommer EU-kommissionen att rapportera ännu en gång till Europaparlamentet och rådet om hur kraven för viseringsliberalisering uppfylls.

Bakgrund

Bakgrunden till den rapport som läggs fram idag är den rättsliga skyldighet som åläggs EU-kommissionen inom det förstärkta system för upphävande av viseringar som antogs i mars 2017. Enligt denna skyldighet måste EU-kommissionen övervaka hur kraven för viseringsliberalisering uppfylls av länder utanför EU, och rapportera om detta till Europaparlamentet och rådet minst en gång om året.

De länder som omfattas av bedömningen är de länder som framgångsrikt har slutfört dialoger om viseringsliberalisering enligt relevanta handlingsplaner och färdplaner, dvs. länderna på västra Balkan och inom det östliga partnerskapet.

För länderna på västra Balkan ersätter denna nya rapport de tidigare rapporterna om uppföljning av viseringsliberaliseringen och omfattar perioden sedan den senaste rapporten från februari 2015. För länderna inom det östliga partnerskapet omfattar rapporten perioden sedan de slutliga rapporterna om framsteg när det gäller kraven för viseringsliberalisering som antogs i december 2013 för Moldavien och i december 2015 för Geogien och Ukraina.

Medborgare i Montenegro, Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kan resa till EU utan visum sedan december 2009. För medborgare i Albanien och Bosnien och Hezegovina blev detta möjligt i slutet av 2010. För Moldavien infördes viseringsfritt resande i april 2014, för Georgien i mars 2017 och för Ukraina i juni 2017.

Läs mer:

Rapport om viseringsliberalisering: Frågor och svar

Första rapporten inom ramen för upphävandemekanismen för viseringar

Kommissionens arbetsdokument som åtföljer den första rapporten inom ramen för upphävandemekanismen för viseringar

IP/17/5313

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar