Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Liberalizacija vizumskega režima: poročila Komisije o izvajanju referenčnih meril za države Zahodnega Balkana in države vzhodnega partnerstva

Bruselj, 20. decembra 2017

.

Evropska komisija danes poroča o nadaljnjem izpolnjevanju referenčnih meril za liberalizacijo vizumskega režima s strani držav Zahodnega Balkana (Albanije, Bosne in Hercegovine, nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore in Srbije) ter držav vzhodnega partnerstva (Moldavije, Gruzije in Ukrajine). Poročilo kaže, da čeprav zahteve v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima za zadevne države ostajajo izpolnjene, je potrebno ukrepanje na številnih posebnih področjih, da se ohrani trajnostno izvajanje.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Popolnoma smo zavezani k zaščiti brezvizumskega režima za potovanja za državljane držav Zahodnega Balkana in držav vzhodnega partnerstva ter za dosego tega cilja sodelujemo z njihovimi vladami. Vendar zagotavljanje tega prinaša odgovornosti tako za državljane kot za pristojne organe. Medtem ko priznavamo prizadevanja teh držav pri zagotavljanju, da je doseženi napredek trajen in da reforme še naprej prinašajo konkretne rezultate, je potrebno nadaljnje delo. Od vseh držav pričakujemo, da bodo okrepile zlasti svoja prizadevanja za obravnavo nedovoljenih migracij ter boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji.“

Današnje poročilo je prva ocena v okviru novega mehanizma za spremljanje za osem držav, ki so zaključile dialoge o liberalizaciji vizumskega režima z EU. Ocena kaže, da je vseh osem držav Zahodnega Balkana in vzhodnega partnerstva dokazalo močno zavezanost k izpolnjevanju nujnih zahtev in da si zelo prizadevajo za izvajanje številnih daljnosežnih reform, določenih v okviru procesa liberalizacije vizumskega režima. Zdaj je nujno, da se te reforme vzdržujejo in da države ne nazadujejo glede na dosežke. Današnje poročilo se osredotoča na področja, na katerih je potrebno nadaljnje ukrepanje, zlasti področje nedovoljenih migracij in ponovnega sprejema, boj proti korupciji in pranju denarja ter javni red in varnost.

Prizadevanja za omejitev nedovoljenih migracij prinašajo rezultate

Ukrepi, ki jih je sprejelo vseh osem držav za obravnavo nedovoljenih migracij, prinašajo rezultate. Zaradi teh prizadevanj je prišlo do znatnega splošnega zmanjšanja števila prošenj za azil v državah članicah EU s strani državljanov zadevnih držav. Vendar izzivi ostajajo, zlasti v Albaniji, državi z največjim številom neutemeljenih prošenj za azil med državami z brezvizumskim režimom za potovanja. Albanske oblasti so bile aktivne pri krepitvi ukrepov za obravnavo nedovoljenih migracij in izboljšanju sodelovanja z najbolj prizadetimi državami članicami. Ti ukrepi že prinašajo rezultate, vendar je treba prizadevanja ohranjati, da se izvajanje ne oslabi. Zaradi spremenljivega števila zavrnitev vstopa in nedovoljenega bivanja Komisija poziva vse zadevne države, da sprejmejo posebne ukrepe, od okrepitve nadzora meje do organizacije informacijskih kampanj o brezvizumskem režimu za potovanja. 

Sodelovanje na področju ponovnega sprejema še naprej poteka nemoteno z vsemi državami Zahodnega Balkana in državami vzhodnega partnerstva, za katere velja brezvizumski režim za potovanja, pri čemer so stopnje vračanja na splošno visoke. Za nadaljnje izboljšanje sodelovanja pri vračanju Komisija poziva države Zahodnega Balkana, naj nadaljujejo z učinkovitim izvajanjem sporazumov o ponovnem sprejemu oseb in, če je to potrebno, sklenejo protokole o izvajanju z drugimi državami članicami.

Potreba po okrepitvi boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu

Kljub stalnim prizadevanjem za preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu so kriminalne skupine iz zadevnih držav z brezvizumskim režimom za potovanja še vedno dejavne pri zelo raznolikih kriminalnih dejavnostih v EU, vključno s trgovino z ljudmi in prepovedanim blagom, kaznivimi dejanji zoper lastnino, tihotapljenjem migrantov in kibernetsko kriminaliteto. Vseh osem držav mora okrepiti ukrepe za nadaljnji boj proti organiziranemu kriminalu.

Kar zadeva preprečevanje in boj proti korupciji in pranju denarja, mora zlasti Moldavija sprejeti takojšnje ukrepe, da zagotovi neprekinjeno izvajanje tega referenčnega merila za liberalizacijo vizumskega režima in trajnost že opravljenih reform. Tudi Ukrajina mora glede na nedavne dogodke sprejeti takojšnje ukrepe za zaščito protikorupcijskih ukrepov, uvedenih s prejšnjimi reformami, in za dosego nadaljnjega napredka.

Komisija bo leta 2018 ponovno poročala Evropskemu parlamentu in Svetu o nadaljnjem izpolnjevanju zahtev v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima.

Ozadje

Današnje poročilo temelji na pravni obveznosti Komisije v okviru okrepljenega mehanizma za zadržanje izvzetja iz vizumske obveznosti, sprejetega marca 2017, da nenehno spremlja izpolnjevanje zahtev v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima s strani držav nečlanic EU ter da o tem vsaj enkrat letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Ocena referenčnih meril za liberalizacijo vizumskega režima se uporablja za države, ki so uspešno zaključile dialoge o liberalizaciji vizumskega režima v skladu z ustreznimi akcijskimi in časovnimi načrti, tj. države Zahodnega Balkana in države vzhodnega partnerstva.

Za Zahodni Balkan novo poročilo nadomešča prejšnja poročila o spremljanju po liberalizaciji vizumskega režima in zajema obdobje po zadnjem takem poročilu februarja 2015. Za države vzhodnega partnerstva poročilo zajema obdobje po končnih poročilih o napredku pri liberalizaciji vizumskega režima, ki je bilo za Moldavijo sprejeto decembra 2013, za Gruzijo in Ukrajino pa decembra 2015.

Državljani Črne gore, Srbije in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije lahko potujejo v EU brez vizuma od decembra 2009. Za državljane Albanije ter Bosne in Hercegovine je to mogoče od konca leta 2010. Za Republiko Moldavijo je brezvizumski režim za potovanja začel veljati aprila 2014, za Gruzijo marca 2017, za Ukrajino pa junija 2017.

Več informacij

Poročilo o liberalizaciji vizumskega režima: Vprašanja in odgovori

Prvo poročilo v okviru mehanizma za zadržanje izvzetja iz vizumske obveznosti

Delovni dokument služb Komisije, ki spremlja prvo poročilo v okviru mehanizma za zadržanje izvzetja iz vizumske obveznosti

IP/17/5313

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar