Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Visumliberalisering: Commissie brengt verslag uit over uitvoering van benchmarks voor de landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap

Brussel, 20 december 2017

.

De Commissie brengt vandaag een verslag uit waarin zij beoordeelt of de landen van de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Montenegro en Servië) en van het Oostelijk Partnerschap (Moldavië, Georgië en Oekraïne) blijven voldoen aan de benchmarks voor visumliberalisering. Uit het verslag blijkt dat de betrokken landen nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor visumliberalisering, maar dat op een aantal specifieke gebieden maatregelen nodig zijn om een duurzame uitvoering te garanderen.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: “Wij stellen alles in het werk om de visumvrije regeling voor burgers uit landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap in stand te houden en werken daartoe samen met de autoriteiten van deze lidstaten. Maar om dit doel te bereiken, moeten zowel de burgers als de bevoegde autoriteiten hun verantwoordelijkheid nemen. Wij stellen vast dat de landen inspanningen doen om de geboekte vooruitgang te bevestigen en via hervormingen nog meer concrete resultaten te boeken. Toch moeten er nog verdere inspanningen worden geleverd. Alle landen zouden meer moeten doen om irreguliere migratie aan te pakken en georganiseerde misdaad, en met name corruptie, te bestrijden.”

Het beoordelingsverslag van vandaag is het eerste dat wordt gepresenteerd in het kader van het nieuwe monitoringmechanisme voor de acht landen waarmee de EU afspraken over visumliberalisering heeft gemaakt. Uit de beoordeling blijkt dat alle acht landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap vaste wil hebben getoond om aan de vereisten te voldoen en veel moeite hebben gedaan om een aantal verreikende hervormingen in het kader van het proces van visumliberalisering door te voeren. Belangrijk is nu dat de betrokken landen deze hervormingen bevestigen en hun verwezenlijkingen niet ongedaan maken. Het verslag van vandaag spitst zich toe op gebieden waarop verdere maatregelen moeten worden genomen. Het gaat met name om irreguliere migratie, overname, corruptie, witwassen, openbare orde en veiligheid.

Inspanningen om irreguliere migratie tegen te gaan, werpen vruchten af

De maatregelen die de acht landen al hadden genomen om irreguliere migratie aan te pakken, zijn verder uitgevoerd en leveren resultaten op. Het aantal asielverzoeken dat in de EU wordt ingediend door burgers uit deze landen, is sterk gedaald. Er zijn echter nog steeds problemen, met name in verband met Albanië, van alle visumvrije landen het land met het hoogste aantal ongegronde asielverzoeken. De Albanese autoriteiten proberen zeer actief de irreguliere migratie tegen te gaan en de samenwerking met de meest getroffen lidstaten te verbeteren. Deze inspanningen zorgen al voor resultaten, maar moeten worden voortgezet om de verdere uitvoering van de regeling te garanderen. Hoewel het aantal gevallen van weigering van toegang en van irregulier verblijf varieert, roept de Commissie alle betrokken landen ertoe op gerichte actie te ondernemen, gaande van het versterken van het grenstoezicht tot het organiseren van voorlichtingscampagnes over visumvrij reizen. 

Met alle landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap waarvoor de visumvrije regeling geldt, wordt vlot samengewerkt op het gebied van overname, en de terugkeerpercentages zijn over het algemeen hoog. Om de samenwerking op het gebied van terugkeer verder te verbeteren, vraagt de Commissie dat de landen van de Westelijke Balkan de overnameovereenkomsten verder uitvoeren en indien nodig met nog meer lidstaten uitvoeringsprotocollen sluiten.

Corruptie en georganiseerde misdaad intensiever bestrijden

Hoewel er voortdurend moeite wordt gedaan om georganiseerde misdaad te voorkomen en te bestrijden, zijn er nog steeds criminele groepen uit de betrokken visumvrije landen actief in de EU. Deze groepen maken zich schuldig aan uiteenlopende criminele activiteiten, waaronder mensenhandel, handel in verboden goederen, eigendomsdelicten, mensensmokkel en cybercriminaliteit. Alle acht landen moeten intensiever optreden om het probleem van georganiseerde misdaad verder aan te pakken.

Op het gebied van het voorkomen en bestrijden van corruptie en witwassen moet met name Moldavië dringend maatregelen nemen om de ononderbroken uitvoering van de desbetreffende benchmark voor visumliberalisering en de duurzaamheid van de reeds doorgevoerde hervormingen, te garanderen. Voorts moet Oekraïne in het licht van de recente ontwikkelingen onmiddellijk maatregelen nemen om de corruptiebestrijdingsmaatregelen die bij vorige hervormingen zijn genomen, te handhaven en om verdere vooruitgang mogelijk te maken.

De Commissie zal in 2018 opnieuw verslag aan het Europees Parlement en de Raad uitbrengen over het blijven voldoen aan de vereisten voor visumliberalisering.

Achtergrond

Met het verslag van vandaag komt de Commissie haar wettelijke verplichting na om in het kader van het in maart 2017 goedgekeurde versterkte mechanisme voor opschorting van de visumvrijstelling erop toe te zien dat landen van buiten de EU blijven voldoen aan de vereisten voor visumliberalisering en hierover ten minste een keer per jaar verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad.

De beoordeling van de benchmarks voor visumliberalisering vindt plaats voor landen die de visumliberaliseringsdialogen volgens de desbetreffende actieplannen en routekaarten met succes hebben afgerond. Het gaat met name om de landen van de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap.

Voor de Westelijke Balkan komt dit verslag in de plaats van de voorgaande verslagen over de monitoring na visumliberalisering. Het verslag van vandaag bestrijkt de periode die is gestart na het meest recente verslag, dat dateert van februari 2015. Voor de landen van het Oostelijk Partnerschap bestrijkt het verslag de periode sinds de laatste voortgangsverslagen over visumliberalisering. Het laatste verslag over Moldavië werd in december 2013 gepresenteerd en het laatste verslag over Georgië en Oekraïne in 2015.

Burgers van Montenegro, Servië en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië kunnen sinds december 2009 zonder visum naar de EU reizen. Voor de burgers van Albanië en Bosnië en Herzegovina is de visumvrije regeling eind 2010 in werking getreden. In april 2014, maart 2017 en juni 2017 volgden respectievelijk Moldavië, Georgië en Oekraïne.

Meer informatie

Verslag over visumliberalisering: vragen en antwoorden

Eerste verslag in het kader van het visumopschortingsmechanisme

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het eerste verslag in het kader van het visumopschortingsmechanisme

IP/17/5313

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar