Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Vīzu režīma liberalizācija: Komisija ziņo par Rietumbalkānu un Austrumu partnerības valstīm noteikto kritēriju izpildi

Briselē, 2017. gada 20. decembrī

.

Komisija šodien iesniedz ziņojumu par to, kā Rietumbalkānu valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija), kā arī ar Austrumu partnerības valstis (Moldova, Gruzija un Ukraina) izpilda vīzu režīma liberalizācijas kritērijus. Šis ziņojums liecina, ka attiecīgās valstis turpina pildīt vīzu režīma liberalizācijas kritērijus, taču ir jārīkojas vairākās konkrētās jomās, lai tajās izvirzītās prasības arī turpmāk tiktu īstenotas noturīgi.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Mēs esam pilni apņēmības saglabāt bezvīzu režīmu Rietumbalkānu un Austrumu partnerības valstu pilsoņiem, un šāda mērķa labad strādājam kopā ar šo valstu valdībām. Taču, lai to nodrošinātu, gan pilsoņiem, gan attiecīgajām iestādēm jāuzņemas arī saistības. Kaut arī mēs atzīstam šo valstu centienus nodrošināt, ka gūtie panākumi ir ilgstoši un ka reformas turpina nest konkrētus rezultātus, darbs vēl ir jāturpina. Mēs sagaidām, ka visas valstis pastiprinās centienus risināt neatbilstīgas migrācijas problēmu un, jo īpaši, apkarot organizēto noziedzību un korupciju”.

Šodienas ziņojums ir pirmais novērtējums saskaņā ar jauno uzraudzības mehānismu, un tas piemērots astoņām valstīm, kas noslēgušas sarunas par vīzu režīma liberalizāciju ar ES. Novērtējums liecina, ka visas astoņas Rietumbalkānu un Austrumu partnerības valstis ir apliecinājušas stingru apņēmību izpildīt nepieciešamās prasības un pielikušas nozīmīgas pūles, lai vīzu režīma liberalizācijas procesa ietvaros īstenotu vairākas tālejošas reformas. Tagad ir jānostiprina šo reformu rezultāti un jāpanāk, ka valstis neatkāpjas no jau sasniegtā. Šodienas ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta jomām, kurās ir nepieciešama turpmāka rīcība, jo īpaši neatbilstīgai migrācijai un atpakaļuzņemšanai, cīņai pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

Centieni mazināt neatbilstīgu migrāciju nes rezultātus

Pasākumi neatbilstīgas migrācijas problēmas risināšanai, ko turpinājušas īstenot visas astoņas valstis, nes rezultātus. Pateicoties šiem pasākumiem, ir ievērojami samazinājies patvēruma pieteikumu skaits, ko attiecīgo valstu pilsoņi iesnieguši ES dalībvalstīs. Tomēr vēl pastāv problēmas, jo īpaši Albānijā, no kuras nāk no astoņām bezvīzu režīma valstīm vislielākais skaits nepamatotu patvēruma pieteikumu. Albānijas iestādes ir aktīvi stiprinājušas pret neatbilstīgu migrāciju vērstus pasākumus un uzlabojušas sadarbību ar tām dalībvalstīm, kuras ir skartas visvairāk. Šie pasākumi jau ir sekmīgi, tomēr ir jāturpina centieni nodrošināt, ka īstenošanas efektivitāte nekrītas. Ņemot vērā ieceļošanas un neatbilstīgas uzturēšanās atteikumu svārstīgo skaitu, Komisija aicina visas attiecīgās valstis veikt konkrētus pasākumus šajā sakarā, sākot no robežu kontroles stiprināšanas līdz informācijas kampaņu rīkošanai par bezvīzu ceļošanu. 

Sadarbība atpakaļuzņemšanas jomā sekmīgi turpinās attiecībā uz visām Rietumbalkānu un Austrumu partnerības valstīm, kam piemērots bezvīzu režīms, un atgriešanās rādītāji kopumā ir augsti. Lai pilnveidotu sadarbību atgriešanās jomā, Komisija aicina Rietumbalkānu valstis turpināt efektīvi īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumus un nepieciešamības gadījumā noslēgt īstenošanas protokolus ar vēl citām dalībvalstīm.

Jāpieliek vairāk pūļu korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanai

Neraugoties uz pastāvīgajiem centieniem novērst un apkarot organizēto noziedzību, noziedzīgi grupējumi no attiecīgajām bezvīzu režīma valstīm joprojām aktīvi veic dažādas noziedzīgas darbības ES, tostarp cilvēku un nelikumīgu preču tirdzniecību, noziedzīgus nodarījumus pret īpašumu, migrantu kontrabandu un kibernoziegumus. Visām astoņām valstīm jāizvērš darbība, lai iedarbīgāk iestātos pret organizēto noziedzību.

Attiecībā uz korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu jo īpaši Moldovai nekavējoties jārīkojas, lai nodrošinātu, ka tiek nepārtraukti īstenots šis vīzu režīma liberalizācijas kritērijs un ka līdz šim veiktās reformas ir noturīgas. Ņemot vērā nesenās norises, arī Ukrainai jāveic tūlītēji pasākumi, lai paturētu spēkā agrāku reformu ietvaros ieviestos korupcijas apkarošanas pasākumus un ļautu gūt turpmākus rezultātus.

Komisija 2018. gadā atkārtoti ziņos Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek pildītas vīzu režīma liberalizācijas prasības.

Vispārīga informācija

Šodienas ziņojums izriet no Komisijas juridiskā pienākuma, kas noteikts 2017. gada martā pieņemtajā pastiprinātajā vīzu režīma atcelšanas apturēšanas mehānismā un paredz uzraudzīt to, kā trešās valstis pilda vīzu liberalizācijas režīma prasības, un vismaz reizi gadā ziņot par šiem jautājumiem Eiropas Parlamentam un Padomei.

Vīzu režīma liberalizācijas kritēriju novērtējumu piemēro valstīm, kuras ir sekmīgi noslēgušas vīzu režīma liberalizācijas dialogus saskaņā ar attiecīgajiem rīcības plāniem un ceļvežiem, t. i., Rietumbalkānu un Austrumu partnerības valstīm.

Rietumbalkānu valstu gadījumā jaunais ziņojums aizstāj agrākos ziņojumus par uzraudzības mehānismu pēc vīzu režīma liberalizācijas un aptver laikposmu kopš pēdējā šāda ziņojuma, kas tika iesniegts 2015. gada februārī. Austrumu partnerības valstu gadījumā ziņojums aptver laikposmu kopš galīgajiem vīzu režīma liberalizācijas progresa ziņojumiem, kas Moldovai pieņemts 2013. gada decembrī, bet Gruzijai un Ukrainai – 2015. gada decembrī.

Melnkalnes, Serbijas un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pilsoņi var ieceļot ES bez vīzas kopš 2009. gada decembra. Albānijas un Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem šāda iespēja pastāv kopš 2010. gada nogales. Attiecībā uz Moldovas Republiku bezvīzu režīms stājās spēkā 2014. gada aprīlī, attiecībā uz Gruziju – 2017. gada martā un attiecībā uz Ukrainu – 2017. gada jūnijā.

Plašāka informācija

Vīzu režīma liberalizācijas ziņojums: Jautājumi un atbildes

Pirmais ziņojums saskaņā ar vīzu režīma atcelšanas apturēšanas mehānismu

Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots pirmajam ziņojumam saskaņā ar vīzu režīma atcelšanas apturēšanas mehānismu

IP/17/5313

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar