Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vizų režimo liberalizavimas. Komisija teikia ataskaitą Vakarų Balkanų ir Rytų partnerystės šalims taikomų kriterijų įgyvendinimo

Briuselis, 2017 m. gruodžio 20 d.

.

Šiandien Komisija skelbia ataskaitą dėl to, kad Vakarų Balkanų šalys (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija) bei Rytų partnerystės šalys (Moldova, Gruzija ir Ukraina) nuolat įgyvendina vizų režimo liberalizavimo kriterijus. Iš šios ataskaitos matyti, kad nors vizų liberalizavimo reikalavimus atitinkamos šalys tebetenkina, nemažai konkrečių sričių reikia imtis veiksmų, kad jie toliau būtų tvariai vykdomi.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos kalbėjo: „Esame visapusiškai įsipareigoję užtikrinti bevizį kelionių režimą Vakarų Balkanų ir Rytų partnerystės šalių piliečiams ir bendradarbiaudami su jų vyriausybėmis siekiame šio tikslo. Tačiau šis užtikrinimas yra neatsiejamas nuo piliečių ir atitinkamų valdžios institucijų atsakomybės. Nors pripažįstame šių šalių pastangas, kurias jos deda pažangai palaikyti, ir nors reformos toliau duoda konkrečių rezultatų, reikia tolesnių darbų. Tikimės, kad visos šalys padidins dedamas pastangas spręsdamos neteisėtos migracijos problemą ir kovodamos, visų pirma, su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija.“

Šiandien skelbiama ataskaita yra pirmasis aštuonių šalių, kurios su ES baigė dialogą dėl vizų liberalizavimo, vertinimas pagal naują stebėsenos mechanizmą. Vertinimo rezultatai rodo, kad aštuonios Vakarų Balkanų ir Rytų partnerystės šalys parodė stiprią valią, kad įvykdytų būtinus reikalavimus, ir dėjo dideles pastangas, kad būtų įgyvendinta nemažai plataus užmojo reformų, numatytų pagal vizų liberalizavimo procesą. Dabar šalys turi šias reformas palaikyti ir išsaugoti savo laimėjimus. Šiandien skelbiamoje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama sritims, kuriose reikalingi tolesni veiksmai, visų pirma tai nelegalios migracijos ir readmisijos, kovos su korupcija ir pinigų plovimu, taip pat viešosios tvarkos ir saugumo sritys.

Pastangos suvaldyti neteisėtą migraciją duoda rezultatų

Priemonės, kurias toliau taikė visos aštuonios šalys neteisėtos migracijos problemai spręsti, duoda rezultatų. Dėl šių pastangų apskritai labai sumažėjo šių šalių piliečių teikiamų prieglobsčio valstybėse narėse prašymų skaičius. Vis dėlto problemų lieka, ypač Albanijoje; tarp šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, būtent iš jos piliečių gaunama daugiausia nepagrįstų prieglobsčio prašymų. Albanijos valdžios institucijos aktyviai stiprino priemones neteisėtos migracijos problemai spręsti ir bendradarbiavimui su didžiausią poveikį patiriančiomis valstybėmis narėmis gerinti. Šios priemonės jau duoda rezultatų, tačiau tam, kad įgyvendinimo mastas nesumažėtų, šias pastangas reikia tęsti. Kadangi atsisakymų leisti atvykti ir neteisėto buvimo atvejų skaičius svyruoja, Komisija visas atitinkamas šalis ragina imtis konkrečių veiksmų, pradedant nuo sienų kontrolės stiprinimo ir baigiant informavimo kampanijomis apie bevizį režimą. 

Bendradarbiavimas readmisijos srityje su visomis Vakarų Balkanų ir Rytų partnerystės šalimis, kurioms taikomas bevizis režimas, tebevyksta sklandžiai; bendra grąžinamų asmenų procentinė dalis yra didelė. Tam, kad toliau būtų gerinamas bendradarbiavimas grąžinimo srityje, Komisija ragina Balkanų šalis tęsti veiksmingą readmisijos susitarimų įgyvendinimą ir prireikus sudaryti papildomus įgyvendinimo protokolus ir su kitomis valstybėmis narėmis.

Daugiau pastangų reikia kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityje

Nepaisant nuolatinių pastangų siekiant užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo, nusikalstamos grupės iš atitinkamų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas, vis dar dalyvauja labai įvairioje nusikalstamoje veikloje ES, įskaitant prekybą žmonėmis ir neteisėtomis prekėmis, turtinį nusikalstamumą, neteisėtą migrantų gabenimą ir kibernetinius nusikaltimus. Visos aštuonios šalys turi paspartinti savo veiksmus, kad būtų toliau sprendžiama organizuoto nusikalstamumo problema.

Kalbant apie korupcijos ir pinigų plovimo prevenciją ir kovą su šiais reiškiniais, visų pirma Moldova turi imtis neatidėliotinų veiksmų, kad užtikrintų nuolatinį vizų režimo liberalizavimo kriterijų įgyvendinimą ir iki šiol įvykdytų reformų tvarumą. Atsižvelgiant į naujausius pokyčius, Ukraina taip pat turi imtis skubių veiksmų, kad išsaugotų kovos su korupcija priemones, nustatytas vykdant ankstesnes reformas, ir kad būtų įmanoma tolesnė pažanga.

2018 m. Komisija vėl praneš Europos Parlamentui ir Tarybai dėl to, kaip laikomasi vizų režimo liberalizavimo reikalavimų.

Pagrindiniai faktai

Šiandien skelbiama ataskaita parengta laikantis Komisijos teisinio įsipareigojimo pagal 2017 m. kovo mėn. priimtą sustiprintą bevizio sustabdymo mechanizmą stebėti ES nepriklausančių šalių nuolatinį vizų liberalizavimo reikalavimų vykdymą ir bent kartą per metus šiais klausimais Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti ataskaitą.

Vizų režimo liberalizavimo kriterijų vertinimas taikomas toms šalims, kurios sėkmingai baigė dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo pagal atitinkamus veiksmų planus ir gaires, t. y. Vakarų Balkanų ir Rytų Partnerystės šalims.

Vakarų Balkanų šalių atveju naujoji ataskaita keičia ankstesnes stebėjimo po vizų režimo liberalizavimo ataskaitas ir apima laikotarpį po paskutinės tokios ataskaitos, paskelbtos 2015 m. vasario mėn. Rytų partnerystės šalių atveju ši ataskaita apima laikotarpį po galutinių ataskaitų dėl pažangos vizų liberalizavimo srityje, kurios buvo priimtos 2013 m. gruodžio mėn. (dėl Moldovos) ir 2015 m. gruodžio mėn. (dėl Gruzijos ir Ukrainos).

Juodkalnijos, Serbijos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai be vizų į ES gali atvykti nuo 2009 m. gruodžio mėn. Nuo 2010 m. pabaigos tas pats taikoma Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams. Bevizis režimas Moldovos Respublikai įsigaliojo 2014 m. balandžio mėn., Gruzijai – 2017 m. kovo mėn., Ukrainai – 2017 m. birželio mėn.

Daugiau informacijos

Vizų režimo liberalizavimo ataskaita. Klausimai ir atsakymai

Pirmoji ataskaita pagal bevizio režimo sustabdymo mechanizmą

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, pridedamas prie pirmosios ataskaitos pagal bevizio režimo sustabdymo mechanizmą.

IP/17/5313

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar