Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Viisumivapaus: Komissio raportoi Länsi-Balkanin maiden ja itäisten kumppanien viisumivapauden edellytysten täyttymisestä

Bryssel 20. joulukuuta 2017

.

Komissio antaa tänään kertomuksen siitä, miten Länsi-Balkanin maat (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia) ja itäisen kumppanuuden maat (Moldova, Georgia ja Ukraina) ovat jatkaneet viisumivapauden edellytysten täyttämistä. Kertomuksessa todetaan, että vaikka näitä maita koskevat viisumivapauden edellytykset täyttyvät edelleen, eräillä aloilla on syytä toteuttaa toimia, jotta edellytykset täyttyisivät jatkossakin.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaari Dimitris Avramopoulosin mukaan EU on sitoutunut sallimaan Länsi-Balkanin ja itäisen kumppanuuden maiden kansalaisten viisumivapaan matkustamisen. ”Teemme yhteistyötä maiden hallitusten kanssa tavoitteen toteutumiseksi. Viisumivapaudesta aiheutuu kuitenkin velvollisuuksia sekä kansalaisille että viranomaisille. Komissio antaa näille maille tunnustusta niiden ponnisteluista, joilla varmistetaan, että edistystä saadaan aikaan ja että uudistukset tuottavat edelleen konkreettisia tuloksia. Lisätyötä kuitenkin tarvitaan. Odotamme, että kaikki maat tehostavat toimiaan sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen ja varsinkin järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi.”

Tänään annettu kertomus on ensimmäinen uuden valvontamekanismin mukainen arviointi. Se koskee niitä kahdeksaa maata, jotka ovat saaneet päätökseen viisumivapautta koskevat vuoropuhelut EU:n kanssa. Arviointi osoittaa, että kaikki kahdeksan Länsi-Balkanin ja itäisen kumppanuuden maata ovat näyttäneet olevansa vahvasti sitoutuneita tarvittavien vaatimusten täyttämiseen. Ne ovat tehneet merkittävästi työtä toteuttaakseen useita viisumivapausprosessiin kuuluvia, pitkälle meneviä uudistuksia. Nyt on hyvin tärkeää pitää uudistuksia yllä ja varmistaa, etteivät nämä maat peräänny saavutetusta tasosta. Tänään annetussa kertomuksessa keskitytään aloille, joilla tarvitaan lisätoimia. Näitä ovat erityisesti sääntöjenvastainen muuttoliike ja takaisinotto, korruption ja rahanpesun torjunta sekä yleinen järjestys ja turvallisuus.

Tuloksia sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen hillitsemistoimista

Kaikki kahdeksan maata ovat jatkaneet toimia sääntöjenvastaiseen muuttoliikkeeseen puuttumiseksi. Toimenpiteet ovat tuottaneet tuloksia: näiden maiden kansalaiset ovat tehneet yleisesti merkittävästi aiempaa vähemmän turvapaikkahakemuksia EU:n jäsenvaltioissa. Haasteet kuitenkin jatkuvat edelleen, erityisesti Albaniassa, josta tehdään eniten perusteettomia turvapaikkahakemuksia viisumipakosta vapautetuista maista. Albanian viranomaiset ovat aktiivisesti lisänneet toimenpiteitä sääntöjenvastaiseen muuttoliikkeeseen puuttumiseksi ja parantaneet yhteistyötä sen kohteena useimmiten olevien jäsenvaltioiden kanssa. Toimenpiteet ovat jo tuottaneet tuloksia, mutta toimia on jatkettava, jotta edellytykset viisumivapaudelle täyttyvät jatkossakin. Maahanpääsyn epäämisten ja luvattomien oleskelujen määrät vaihtelevat. Komissio pyytää, että kaikki asianomaiset maat toteuttavat erityisiä toimia, esimerkiksi lisäävät rajavalvontaa ja järjestävät viisumivapautta koskevia tiedotuskampanjoita. 

Takaisinottoa koskeva yhteistyö kaikkien viisumipakosta vapautettujen Länsi-Balkanin ja itäisten kumppanien kanssa sujuu hyvin. Palauttamisaste on yleisesti ottaen korkea. Jotta tätä yhteistyötä voitaisiin parantaa edelleen, komissio kehottaa Länsi-Balkanin maita jatkamaan takaisinottosopimusten tehokasta täytäntöönpanoa ja tarvittaessa tekemään täytäntöönpanopöytäkirjoja muidenkin jäsenvaltioiden kanssa.

Lisätyötä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi

Vaikka järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi toteutetaan jatkuvia toimia, viisumivapaissa maissa toimivilla rikollisryhmillä on edelleen monenlaista aktiivista rikollista toimintaa EU:n alueella: ihmiskauppaa ja laitonta tavarakauppaa, omaisuusrikoksia, ihmissalakuljetusta ja kyberrikollisuutta. Kaikkien kahdeksan maan on vauhditettava toimiaan järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi.

Erityisesti Moldovan olisi toteutettava kiireellisiä korruption ja rahanpesun torjuntatoimia, jos halutaan varmistaa viisumivapautta koskevien edellytysten täyttymisen jatkuminen ja tähän mennessä toteutettujen uudistusten kestävyys. Kun otetaan huomioon viimeaikaiset tapahtumat, myös Ukrainan olisi toteutettava välittömästi toimia aiempien uudistusten yhteydessä käyttöön otettujen korruptiontorjuntatoimien suojaamiseksi ja lisäedistyksen aikaansaamiseksi.

Komissio raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle viisumivapauteen liittyvien vaatimusten täyttymisen jatkumisesta jälleen vuonna 2018.

Tausta

Tänään annetulla kertomuksella noudatetaan maaliskuussa 2017 hyväksytyn vahvistetun viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukaista oikeudellista velvoitetta, jonka mukaan komission on valvottava sitä, täyttävätkö EU:n ulkopuoliset maat jatkuvasti viisumivapautta koskevat edellytykset. Komission on määrä raportoida näistä asioista Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa.

Viisumivapautta koskevien edellytysten arviointia sovelletaan maihin, jotka ovat saaneet päätökseen viisumivapautta käsittelevät vuoropuhelut asiaa koskevien toiminta- ja etenemissuunnitelmien mukaisesti. Nämä maat ovat Länsi-Balkanin maita ja itäisen kumppanuuden maita.

Länsi-Balkanin osalta uusi kertomus korvaa edelliset viisumipakon poistamisen jälkeiset seurantakertomukset ja koskee edellisen kertomuksen jälkeistä aikaa helmikuusta 2015. Itäisistä kumppaneista kertomus kattaa Moldovan osalta joulukuussa 2013 ja Georgian ja Ukrainan osalta joulukuussa 2015 annettujen lopullisten viisumivapausprosessin etenemistä koskevien kertomusten jälkeisen ajan.

Montenegron, Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaiset ovat voineet matkustaa EU:hun ilman viisumia joulukuusta 2009. Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille se on ollut mahdollista vuoden 2010 lopusta. Moldovan tasavallassa viisumivapaa matkustaminen tuli voimaan huhtikuussa 2014, Georgiassa maaliskuussa 2017 ja Ukrainassa kesäkuussa 2017.

Lisätietoja

Viisumivapautta koskeva kertomus: kysymyksiä ja vastauksia

Ensimmäinen viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukainen kertomus

Ensimmäiseen viisumivapauden keskeyttämismekanismin mukaiseen kertomukseen liitetty komission yksiköiden valmisteluasiakirja

IP/17/5313

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar