Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Viisanõude kaotamine: komisjon annab aru tingimuste täitmise kohta Lääne-Balkani ja idapartnerluse riikides

Brüssel, 20. detsember 2017

.

Euroopa Komisjon esitab täna aruande viisanõude kaotamise tingimuste järjepideva täitmise kohta Lääne-Balkani riikides (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia) ning idapartnerluse riikides (Moldova, Gruusia ja Ukraina). Sellest nähtub, et ehkki nendes riikides täidetakse järjepidevalt viisanõude kaotamise tingimusi, tuleb nende tingimuste kestlikuks rakendamiseks mitmes konkreetses valdkonnas rohkem teha.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Oleme täielikult pühendunud viisavaba reisimise õiguse tagamisele Lääne-Balkani ja idapartnerluse riikide kodanikele ning teeme nende riikide valitsustega koostööd, et see eesmärk saavutada. Aga selleks peavad nii nende riikide kodanikud kui ka asjaomased asutused täitma teatavaid kohustusi. Tunnustame kõnealuste riikide jõupingutusi saavutatud edu säilitamisel ja reformide tulemuslikkuse tagamisel, ent nendime, et seda tööd tuleb jätkata. Ootame kõikidelt riikidelt rohkem jõupingutusi ebaseadusliku rände reguleerimiseks ning eelkõige organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni tõkestamiseks.“

Tänane aruanne on esimene hinnang uue järelevalvemehhanismi raames, mida kohaldatakse ELiga viisanõude kaotamise dialoogi pidanud kaheksa riigi suhtes. Hinnang näitab, et kõik kaheksa Lääne-Balkani ja idapartnerluse riiki on innukalt pühendunud vajalike tingimuste täitmisele ja teinud märkimisväärseid jõupingutusi viisanõude kaotamise protsessis vajalike mitmesuguste kaugeleulatuvate reformide rakendamiseks. Nüüd on tähtis neid reforme jätkata ja mitte saavutatud edu paistele puhkama jääda. Tänases aruandes keskendutakse valdkondadele, kus on tarvis rohkem pingutada. Nendeks on eelkõige ebaseaduslik ränne ja tagasivõtmine ning avalik kord ja julgeolek.

Töö ebaseadusliku rände piiramiseks annab tulemusi.

Jõupingutused, mida kõik kaheksa riiki on ebaseadusliku rände probleemiga tegelemiseks teinud, kannavad vilja. Kõnealuste riikide kodanike poolt ELi liikmesriikidele esitatud varjupaigataotluste arv on tunduvalt vähenenud. Paraku probleemid siiski püsivad, eelkõige Albaanias, mille kodanikud esitavad kõigi viisavaba reisimise õigusega riikide seast kõige rohkem põhjendamatuid varjupaigataotlusi. Albaania ametiasutused on püüdnud ebaseaduslikku rännet vähendada ja koostööd kõige rohkem mõjutatud liikmesriikidega tugevdada. Need püüdlused kannavad juba vilja, aga kestliku rakendamise tagamiseks tuleb neid jätkata. Sisenemiskeeldude ja ebaseaduslike riigis viibimiste arv on kõikuv ning seepärast kutsub komisjon kõiki asjaomaseid riike võtma konkreetseid meetmeid alates piirikontrolli tugevdamisest viisavaba reisimise teemaliste teavituskampaaniate korraldamiseni. 

Tagasivõtmise valdkonnas jätkub koostöö kõikide viisavabaduse saanud Lääne-Balkani ja idapartnerluse riikidega sujuvalt ja tagasivõtmise määrad on üldiselt kõrged. Selleks et tagasisaatmisealast koostööd veelgi tugevdada, kutsub komisjon Lääne-Balkani riike üles jätkama tagasivõtulepingute tulemuslikku rakendamist ja sõlmima vajaduse korral rakendusprotokolle veel teiste liikmesriikidega.

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks tuleb rohkem vaeva näha

Hoolimata pidevatest püüdlustest organiseeritud kuritegevust ennetada ja tõkestada, on asjaomaste viisavabaduse saanud riikide kuritegelikud rühmitused ELis endiselt aktiivsed. Näiteks tegelevad nad inimkaubandusega, kauplevad keelatud artiklitega, panevad toime varavastaseid ja küberkuritegusid ning toimetavad salaja üle piiri rändajaid. Kõik kaheksa riiki peavad veelgi tõhustama oma tegevust organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks.

Korruptsiooni ja rahapesu ennetamise ja tõkestamise valdkonnas peab iseäranis Moldaavia astuma viivitamatult samme selle viisanõude kaotamise kriteeriumi täitmise jätkamiseks ja seni ellu viidud reformide kestlikkuse tagamiseks. Viimatiste sündmuste taustal peab ka Ukraina viivitamatult tegutsema, et säilitada eelnevate reformidega juurutatud korruptsioonivastased meetmed ja võimaldada edusammude jätkumist.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule viisanõude kaotamise nõuete täitmisel tehtavate edusammude kohta uuesti aru 2018. aastal.

Taust

Tänase aruandega täidab komisjon oma õiguslikku kohustust viisanõudest vabastamise peatamise rangema korra raames. See kord kehtestati 2017. aasta märtsis, et jälgida viisanõude kaotamise nõuete pidevat täitmist ELi mittekuuluvates riikides ja anda asjaomaste küsimuste kohta vähemalt kord aastas aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Viisanõude kaotamise nõuete täitmist hinnatakse neis riikides, kes on edukalt lõpetanud viisanõude kaotamise dialoogi kooskõlas viisanõude kaotamise tegevuskavade ja teekaartidega, s.o Lääne-Balkani ja idapartnerluse riikides.

Lääne-Balkani riikide puhul asendatakse uue aruandega varasemad viisanõude kaotamise järgsed seirearuanded ja hõlmatakse ajavahemik alates viimase sellise aruande esitamisest 2015. aasta veebruaris. Mis puutub idapartnerluse riikidesse, siis hõlmatakse aruandega ajavahemik alates lõplike viisanõude kaotamise eduaruannete vastuvõtmisest 2013. aasta detsembris Moldaavia puhul ja 2015. aasta detsembris Gruusia ja Ukraina puhul.

Montenegro, Serbia ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kodanikud saavad viisavabalt ELi reisida alates 2009. aasta detsembrist. Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina kodanike jaoks on see võimalik alates 2010. aasta lõpust. Moldaavia Vabariigiga jõustus viisavabadus 2014. aasta aprillis, Gruusiaga 2017. aasta märtsis ja Ukrainaga 2017. aasta juunis.

Lisateave

Viisanõude kaotamise aruanne: küsimused ja vastused

Esimene aruanne viisanõudest vabastamise peatamise korra raames

Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud esimesele aruandele viisanõudest vabastamise peatamise korra raames

IP/17/5313

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar