Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Visumliberalisering: Kommissionen beretter om indførelsen af benchmarks for landene på Vestbalkan og i Østpartnerskabet

Bruxelles, den 20. december 2017

Kommissionen beretter i dag om opfyldelsen af visumliberaliseringsbenchmarkene i landene på Vestbalkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien) og i Østpartnerskabet (Moldova, Georgien og Ukraine). Selv om de pågældende lande opfylder betingelserne for visumliberalisering, fremgår det af rapporten, at der stadig skal sættes ind på en række specifikke områder, hvis de fortsat skal opfyldes.

Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, udtaler: "Vi er fuldt ud opsatte på at bevare de visumfrie rejser for borgere fra landene på Vestbalkan og i Østpartnerskabet, og vi samarbejder med deres regeringer om at nå dette mål, men det forudsætter, at både borgere og de relevante myndigheder tager ansvar. Vi anerkender den indsats, disse lande gør for at sikre, at de hidtidige fremskridt fastholdes, og at reformerne bliver ved med at give konkrete resultater, men mener, at der stadig skal gøres en del. Vi forventer, at alle lande gør en ekstra indsats for at tackle irregulær migration og navnlig bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption."

Den aktuelle rapport er den første vurdering, der foretages som led i den nye overvågningsmekanisme for de otte lande, der har gennemført dialoger om visumliberalisering med EU. Vurderingen viser, at alle otte lande på Vestbalkan og i Østpartnerskabet har vist stærk vilje til at opfylde de nødvendige krav og har gjort en stor indsats for at gennemføre en række omfattende reformer som led i visumliberaliseringsprocessen. Det er nu vigtigt, at reformerne fastholdes, og at der ikke sker tilbageskridt. Rapporten i dag fokuserer på områder, hvor der er behov for en større indsats, især irregulær migration og tilbagetagelse, bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge samt offentlig orden og sikkerhed.

Bestræbelserne på at begrænse den irregulære migration giver resultater

Den indsats, som alle otte lande har gjort for at komme den irregulære migration til livs, har givet resultater. Indsatsen har medført et betydeligt generelt fald i antallet af asylansøgninger, som indgives i EU-medlemsstater af borgere fra de pågældende lande. Der er dog stadig visse udfordringer, især i Albanien, som er det land med det højeste antal grundløse asylansøgninger blandt de visumfrie lande. De albanske myndigheder har gjort en aktiv indsats for at styrke bekæmpelse af irregulær migration og for at forbedre samarbejdet med de medlemsstater, der er mest berørt. Foranstaltningerne har allerede givet resultater, men der er behov for en yderligere indsats for at sikre, at gennemførelsen fortsætter med uformindsket styrke. Antallet af indrejser, der nægtes, og antallet af irregulære ophold svinger en del, og Kommissionen opfordrer derfor alle de pågældende lande til at træffe særlige foranstaltninger lige fra øget grænsekontrol til oplysningskampagner om visumfrie rejser. 

Samarbejdet om tilbagetagelse er stadig gnidningsløst med alle visumfrie lande på Vestbalkan og i Østpartnerskabet, og tilbagesendelsesprocenten er generelt høj. I et ønske om at forbedre samarbejdet om tilbagetagelse opfordrer Kommissionen landene på Vestbalkan til at fastholde den effektive gennemførelse af aftalerne om tilbagetagelse og om nødvendigt indgå protokoller om gennemførelse med yderligere medlemsstater.

Der skal gøres mere for at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet

På trods af konstante bestræbelser på at forhindre og bekæmpe organiseret kriminalitet er der stadig kriminelle grupper fra de pågældende visumfrie lande, som udøver kriminalitet inden for en lang række områder i EU, bl.a. handel med mennesker og ulovlige varer, formueforbrydelser, smugling af migranter og cyberkriminalitet. Alle otte lande må gøre mere for at bekæmpe organiseret kriminalitet.

Hvad angår forebyggelse og bekæmpelse af korruption og hvidvaskning af penge skal især Moldova øjeblikkeligt gøre en indsats for at sikre, at dette benchmark for visumliberalisering fastholdes, og at de reformer, der indtil videre er gennemført, også kan fastholdes på sigt. I lyset af den seneste udvikling bør Ukraine også straks gøre en indsats for at sikre de korruptionsbekæmpende foranstaltninger, der er truffet som led i tidligere reformer, og for at sikre yderligere fremskridt.

Kommissionen vil aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om den fortsatte opfyldelse af visumliberaliseringskravene i 2018.

Baggrund

Med den aktuelle rapport følger Kommissionen op på den juridiske forpligtelse, som den ifølge den styrkede suspensionsmekanisme fra marts 2017 har til at overvåge, at lande uden for EU hele tiden opfylder betingelserne for visumliberalisering, og til at berette om disse spørgsmål til Europa-Parlamentet og Rådet mindst en gang om året.

Vurderingen af visumliberaliseringsbenchmarkene gælder lande, som har gennemført dialoger om visumliberalisering i overensstemmelse med relevante handlingsplaner og køreplaner, dvs. landene på Vestbalkan og i Østpartnerskabet.

For Vestbalkanlandenes vedkommende erstatter den nye rapport de tidligere rapporter om efterkontrol af visumliberaliseringen og omfatter perioden siden den seneste af disse rapporter fra februar 2015. Hvad angår landene i Østpartnerskabet dækker rapporten perioden siden de sidste statusrapporter om visumliberaliseringen, som blev vedtaget i december 2013 for Moldovas vedkommende og i december 2015 for Georgiens og Ukraines vedkommende.

Statsborgere i Montenegro, Serbien og den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har kunnet rejse til EU uden visum siden december 2009. For statsborgere i Albanien og Bosnien-Hercegovina har det være muligt siden slutningen af 2010. Visumfrie rejser blev muligt for statsborgere fra Moldova i april 2014, fra Georgien i marts 2017 og fra Ukraine i juni 2017.

Yderligere oplysninger

Rapport om visumliberalisering: Spørgsmål og svar

Første rapport som følge af suspensionsmekanismen

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager den første rapport som led i suspensionsmekanismen

IP/17/5313

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar