Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Uvolnění vízového režimu: Zpráva Komise o provádění kritérií pro země západního Balkánu a Východního partnerství

Brusel 20. prosince 2017

.

Komise dnes předkládá zprávu o průběžném provádění kritérií pro uvolnění vízového režimu zeměmi západního Balkánu (Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Černou Horou a Srbskem) a zeměmi Východního partnerství (Moldavskem, Gruzií a Ukrajinou). Ze zprávy vyplývá, že i když jsou požadavky pro uvolnění vízového režimu pro uvedené země nadále plněny, je třeba v zájmu zachování jejich udržitelného provádění přijmout opatření v mnoha konkrétních oblastech.

K tématu se vyjádřil Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství: „Jsme pevně rozhodnuti zachovat bezvízový styk pro občany zemí západního Balkánu a zemí Východního partnerství a pro dosažení tohoto cíle spolupracujeme s vládami těchto zemí. Zajistit tento cíl však s sebou přináší odpovědnost, která se týká jak občanů, tak příslušných orgánů. Oceňujeme úsilí těchto zemí o zajištění toho, aby dosažený pokrok byl udržitelný a aby reformy i nadále přinášely konkrétní výsledky, je však zapotřebí další práce. Očekáváme ode všech zemí, že vystupňují své úsilí s cílem řešit nelegální migraci a bojovat proti organizované trestné činnosti a zejména proti korupci.“

Dnešní zpráva je prvním hodnocením v rámci nového monitorovacího mechanismu pro uvedených osm zemí, které ukončily dialogy o uvolnění vízového režimu s EU. Hodnocení ukazuje, že všech osm zemí západního Balkánu a Východního partnerství dokázalo, že jsou pevně rozhodnuty plnit nezbytné požadavky, a vynaložilo velké úsilí při provádění řady rozsáhlých reforem stanovených v rámci procesu uvolňování vízového režimu. Je nyní nesmírně důležité, aby tyto reformy pokračovaly a aby tyto země nepolevily v ničem, čeho již úspěšně dosáhly. Dnešní zpráva se zaměřuje na oblasti, ve kterých je třeba vyvinout další úsilí, a to zejména na oblast nelegální migrace a zpětného přebírání osob, boje proti korupci a praní peněz a rovněž veřejného pořádku a bezpečnosti.

Úsilí o potírání nelegální migrace přináší výsledky

Opatření, jejichž cílem je řešit nelegální migraci a v jejichž přijímání pokračovalo všech osm zemí, přinášejí výsledky. Uvedené úsilí vedlo k výraznému celkovému poklesu počtu žádostí o azyl podaných v členských státech EU občany těchto zemí. Přesto stále přetrvávají problémy, zejména v případě Albánie, země s nejvyšším počtem neodůvodněných žádostí o azyl mezi zeměmi s bezvízovým stykem. Albánské orgány aktivně posilují opatření k potírání nelegální migrace a zlepšují spolupráci s členskými státy, kterých se tento problém nejvíce týká. Tato opatření již přinášejí výsledky, ale je třeba v tomto úsilí nadále pokračovat tak, aby byla zjištěna trvalá implementace opatření. Počty zamítnutých žádostí o vstup a zjištěných neoprávněných pobytů kolísají a Komise vyzývá všechny příslušné země k přijetí konkrétních kroků, od posílení hraničních kontrol po organizaci informačních kampaní o bezvízovém cestování. 

Spolupráce v oblasti zpětného přebírání osob pokračuje se všemi zeměmi západního Balkánu a Východního partnerství s bezvízovým stykem hladce a s celkově vysokou mírou návratnosti. S cílem zlepšit spolupráci v oblasti navracení osob Komise vyzývá země západního Balkánu, aby i nadále účinně prováděly dohody o zpětném přebírání osob a v případě potřeby uzavřely prováděcí protokoly s dalšími členskými státy.

Je třeba zesílit boj proti korupci a organizované trestné činnosti

Navzdory pokračujícímu úsilí v oblasti prevence a boje proti organizované trestné činnosti zločinecké skupiny z uvedených zemí s bezvízovým stykem jsou v EU stále aktivní v široké škále trestných činností, včetně obchodování s lidmi a padělání zboží, majetkové trestné činnosti, převaděčství a kyberkriminality. Je nutné, aby všech osm zemí dále posilovalo opatření související s řešením otázky organizované trestné činnosti.

Pokud jde o prevenci a boj proti korupci a praní špinavých peněz, zejména Moldavsko musí přistoupit k okamžitým krokům s cílem zajistit trvalé provádění tohoto kritéria uvolnění vízového režimu a udržitelnost dosud uskutečněných reforem. Vzhledem k poslednímu vývoji, rovněž Ukrajina musí přijmout okamžitá opatření k zajištění realizace protikorupčních opatření zavedených předchozími reformami a umožnit, aby bylo dosaženo dalšího pokroku.

Komise podá další zprávu o průběžném plnění požadavků v rámci uvolňování vízového režimu Evropskému parlamentu a Radě v roce 2018.

Souvislosti

Dnešní zpráva se zakládá na právní povinnosti Komise v rámci posíleného mechanismu pozastavení osvobození od vízové povinnosti přijatého v březnu 2017 sledovat trvalé plnění požadavků uvolnění vízového režimu státy mimo EU a nejméně jednou ročně podávat zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Posouzení kritérií pro uvolnění vízového režimu se týká zemí, které úspěšně uzavřely dialogy o uvolnění vízového režimu podle příslušných akčních plánů a postupů, tj. zemí západního Balkánu a zemí Východního partnerství.

V případě zemí západního Balkánu nahrazuje nová zpráva předchozí zprávy o monitorování v období po uvolnění vízového režimu a zahrnuje období od poslední takové zprávy z února 2015. V případě zemí Východního partnerství zpráva zahrnuje období od posledních zpráv o pokroku při uvolňování vízového režimu přijatých v prosinci 2013 pro Moldavsko a v prosinci 2015 pro Gruzii a Ukrajinu.

Občané Černé Hory, Srbska a Bývalé jugoslávská republiky Makedonie mohou cestovat do EU bez víz od prosince 2009. Občané Albánie a Bosny a Hercegoviny mají tuto možnost od konce roku 2010. Bezvízový styk vstoupil v platnost pro Moldavskou republiku v dubnu 2014, v březnu 2017 pro Gruzii a pro Ukrajinu v červnu 2017.

Další informace

Zpráva o uvolňování vízového režimu: Otázky a odpovědi

První zpráva podle mechanismu pozastavení osvobození od vízové povinnosti

Pracovní dokument útvarů Komise: průvodní dokument k první zprávě podle mechanismu pozastavení osvobození od vízové povinnosti

IP/17/5313

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar