Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Либерализиране на визовия режим: Комисията докладва относно изпълнението на референтните показатели за държавите от Западните Балкани и Източното партньорство

Брюксел, 20 декември 2017 r.

.

Днес Комисията докладва относно непрекъснатото изпълнение на референтните показатели за либерализирането на визовия режим от страна на държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия) и държавите от Източното партньорство (Молдова, Грузия и Украйна). Докладът показва, че изискванията за либерализиране на визовия режим за съответните държави продължават да се изпълняват, но в редица конкретни области са нужни действия, за да се запази тяхното трайно изпълнение.

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Твърдо сме решени да запазим безвизовото пътуване за гражданите на Западните Балкани и страните от Източното партньорство и работим заедно с техните правителства, за да постигнем тази цел. Това обаче е свързано с отговорности както за гражданите, така и за съответните органи. Въпреки че признаваме усилията, които тези страни полагат, за да гарантират, че постигнатият напредък е устойчив и че реформите продължават да дават конкретни резултати, е необходима допълнителна работа. Очакваме всички държави да положат повече усилия за справяне с незаконната миграция и в частност за борба с организираната престъпност и корупцията.“

Днешният доклад е първата оценка в рамките на новия механизъм за наблюдение за осемте държави, които са приключили диалога за либерализиране на визовия режим с ЕС. Оценката показва, че осемте държави от Западните Балкани и Източното партньорство са показали силна ангажираност за изпълнение на необходимите изисквания и са положили значителни усилия за осъществяване на редица важни реформи, определени в процеса на либерализиране на визовия режим. Сега е задължително тези реформи да бъдат устойчиви и страните да не отстъпват от постигнатото. Днешният доклад е съсредоточен върху областите, в които е необходимо да се предприемат допълнителни действия, по-специално незаконната миграция и обратното приемане, борбата с корупцията и прането на пари, както и обществения ред и сигурността.

Усилията за ограничаване на незаконната миграция дават резултати.

Мерките, които осемте държави продължиха да предприемат за справяне с незаконната миграция, дават резултати. Тези усилия са довели до значително общо намаляване на броя на молбите за убежище в държавите — членки на ЕС, подадени от граждани на съответните държави. Въпреки това все още има предизвикателства, и по-специално в Албания — страната с най-голям брой неоснователни молби за убежище от страните с безвизов режим. Албанските органи активно засилват мерките за справяне с незаконната миграция и за подобряване на сътрудничеството с най-засегнатите държави членки. Тези мерки вече дават резултати, но усилията трябва да продължат, за да се гарантира, че изпълнението продължава с постоянен ритъм. Поради колебанията в броя на отказите за влизане и незаконните престои, Комисията призовава всички засегнати държави да предприемат конкретни действия, като укрепване на граничния контрол и организиране на информационни кампании относно безвизовото пътуване. 

Сътрудничеството в областта на обратното приемане продължава безпрепятствено с всички държави с безвизов режим от Западните Балкани и Източното партньорство, като общият процент на връщанията е висок. За по-нататъшно подобряване на сътрудничеството в областта на връщането Комисията призовава държавите от Западните Балкани да продължат ефективното прилагане на споразуменията за обратно приемане и, ако е необходимо, да сключат протоколи за изпълнение с още държави членки.

Нужна е повече работа за борба с корупцията и организираната престъпност

Въпреки продължаващите усилия за предотвратяване и борба с организираната престъпност престъпни групи от съответните държави с безвизов режим все още извършват широк спектър от престъпни дейности в ЕС, включително трафик на хора и на нелегални стоки, престъпления против собствеността, контрабанда на мигранти и киберпрестъпност. Всичките осем държави трябва да увеличат своите действия за справяне с проблема с организираната престъпност.

Що се отнася до предотвратяването и борбата с корупцията и изпирането на пари, Молдова по-конкретно трябва да предприеме незабавни действия, за да гарантира непрекъснатото прилагане на този критерий за либерализиране на визовия режим, както и устойчивостта на реформите, извършени до момента. С оглед на последните развития, Украйна също трябва да предприеме незабавни действия за запазване на антикорупционните мерки, въведени с предходните реформи, и да направи необходимото за постигане на допълнителен напредък.

През 2018 г. Комисията ще докладва отново на Европейския парламент и Съвета относно непрекъснатото изпълнение на изискванията за либерализиране на визовия режим.

Контекст

Днешният доклад представлява изпълнение на правното задължение на Комисията в рамките на засиления механизъм за суспендиране на визовия режим, приет през март 2017 г., да наблюдава непрекъснатото изпълнение на изискванията за либерализиране на визовия режим в държави извън ЕС и да докладва за това на Европейския парламент и Съвета най-малко веднъж годишно.

Оценката на критериите за либерализиране на визовия режим се прилага за държавите, които са приключили успешно диалог за либерализиране на визовия режим съгласно съответните планове за действие и пътни карти, например държавите от Западните Балкани и Източното партньорство.

За Западните Балкани новият доклад заменя предходните мониторингови доклади след либерализирането на визовия режим и обхваща периода от последния такъв доклад през февруари 2015 г. За държавите от Източното партньорство докладът обхваща периода от Окончателните доклади за напредъка по либерализирането на визовия режим, приети през декември 2013 г. за Молдова и декември 2015 г. за Грузия и Украйна.

Гражданите на Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония могат да пътуват безвизово в ЕС от декември 2009 г. За гражданите на Албания и Босна и Херцеговина тази възможност е предоставена от края на 2010 г. За Република Молдова визовият режим отпадна през април 2014 г., за Грузия през март 2017 г., а за Украйна през юни 2017 г.

За повече информация

Доклад за либерализиране на визовия режим: въпроси и отговори

Първи доклад за механизма за суспендиране на визовия режим

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ първия доклад за механизма за суспендиране на визовия режим

IP/17/5313

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar